Sådan byggede jeg en virksomhed i Thailand på 3 år

Det er nu 3 år siden jeg har blogget sidst, hvor jeg for­t­alte at jeg var fly­t­tet fra Koh Chang til Chi­ang Mai. Få uger efter ankomst slog jeg mig sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye og start­ede ani­ma­tions­fir­maet Ani­ma­tion Mu.

Det er også grun­den til at jeg ikke har blogget i 3 år, da jeg har fokuseret 100% på at få den virk­somhed til at blive en suc­ces — Og det blev den.

Der­for er det nu på tide til et blogindlæg om, hvor­dan det har været at starte et ani­ma­tions­fir­ma i Thai­land fra nul, og hvor vi er nået til i dag.

God fornø­jelse med læs­nin­gen

 

3 år med animationsfirma i Thailand

Sådan opstod ideen om at starte et animationsfirma

mascos_look-out-door

Det er som sagt lidt over 3 år siden, at jeg fly­t­tede til Chi­ang Mai i Thai­land, og jeg sam­men med min for­ret­ningspart­ner Kris­t­ian Ole Rør­bye blev enig om, at video­er vil blive noget som de fleste virk­somhed­er vil benytte fre­mover.

Jeg har i mange år arbe­jdet med affil­i­ate mar­ket­ing, søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, Adwords, E‑commerce, kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing og mange andre ting inden­for online markeds­føring.

Når jeg selv besøgte især amerikanske hjemmesider for at lede efter et produkt/online værk­tøj, som jeg kunne benytte i mit arbe­jde. Så var det oftest de sider som havde en explain­er video, der fangede min inter­esse, for­di de hur­tigt og enkelt bekræft­ede om det var det jeg efter­søgte.

På daværende tid­spunkt var der kun et par enkelte virk­somhed­er, som sol­gte ani­merede fork­lar­ings video­er. Så der gik ikke mere end et par dage før min for­ret­ningspart­ner og jeg blev enige om at vi skulle starte et fir­ma her i Chi­ang Mai, som skulle pro­duc­er­er ani­ma­tionsvideo­er til danske virk­somhed­er.

 

Sådan kom vi i gang

Første prob­lem var at vi intet anede om video. Vi fandt hur­tigt frem til Go Ani­mate som er en soft­ware, hvor alle selv kan finde ud af at lave en ani­ma­tionsvideo. De har en masse grafik, bevægelser og musik, som let sam­men­sættes med deres drag and drop funk­tion.

Vi fik lavet lidt video­er til os selv, men kunne fornemme at vi med denne soft­ware vil blive begrænset til at kunne lave det som kom­mende kun­der ville have brug for. Vi ville kunne tilbyde kun­derne unikke video­er, som lignede andres video­er lavet i samme soft­ware.

Da ingen af os selv kan finde ud af at teg­ne eller den slags, så var der kun en ting at gøre. Få fun­det den første medar­be­jder! Efter lidt research fandt vi ud af at Chi­ang Mai har ret mange uni­ver­siteter, hvor folk også stud­erede ani­ma­tion og grafisk design. Så vi fik skabt kon­takt til uni­ver­siteterne og fik opslået still­ing på net­tet.

Første medarbejder i Animation Mu

Vi fandt hur­tig en dygtig og kreativ pige, som start­ede hos os med det samme. Sam­men gik vi i krig med at finde ud af hvor­dan hele processen skulle foregå.

Vi fik også fun­det danske samar­be­jdspart­nere, som kunne speake og skrive manuskripter for os, så vi selv kun skulle stå for selve ani­ma­tions-delen, da det var den del som vi mente at vi skulle fokusere på.

Vi fik lanceret vores hjemme­side Animation.mu og lavede nogle bil­lige intro tilbud for at få nogle kun­der ind for at komme i gang. Det foregik mest igen­nem iværk­sæt­ter­por­tal­en Amino, og folket i vores online netværk på Google+, Twit­ter og Face­book tog godt imod vores ide og vi kom i gang med at pro­duc­er­er de første video­er.

Animationsvideo - Animation Mu

Sådan udviklede det sig

Vi beslut­tede fra start af, at vi ret­tede video­erne indtil kun­derne var til­fredse. Det gjorde at ALLE vores kun­der altid har været til­fredse med det pro­dukt, som vi har lev­eret. Til­fredse kun­der anbe­faler en til andre og nogle kom­mer tilbage for at få pro­duc­eret flere video­er til andre pro­jek­ter eller nye sprogver­sion­er.

Så siden vi start­ede er det kun gået fre­mad som plan­lagt. Vi tog ikke selv penge ud af virk­somhe­den, men investerede dem i at væk­ste den.

I dag 3 år efter er vi udover min part­ner og jeg 6 thai­landske ani­ma­tor­er, 1 thai­land­sk sekretær, 1 dan­sk pro­jek­tled­er, 1 dan­sk tek­st­for­fat­ter, 6 faste danske speakere og lang række andre samar­be­jdspart­nere, som hjælper os, når vi pro­duc­er­er video­er til andre lande end Dan­mark.

Teamet bag produktionen af animationsvideoer

Vi har også fået en del danske og uden­landske forhan­dlere, som vi pro­duc­er­er video­er for. Vi oplever sti­gende inter­esse i de andre skan­di­naviske lande, som vi lancerede i for hal­van­det år siden.

For nylig slog vi omsæt­ningsreko­rd, og vi er for tiden i fuld gang med at ansætte flere nye medar­be­jdere og sprede os til andre lande.

Så vi kan næsten ikke få armene ned for tiden. Vi er stolte over, at vi troede på vores ide og arbe­jd­ede hårdt for at få den realis­eret. Man kan ikke vide alt for starten af, men så længe man er vil­lig til at lægge tid og kræfter i et pro­jekt, så skal det nok lykkes!

Held og lykke til andre der prøver

Det var min suc­ceshis­to­rie fra Thai­land, som jeg håber kan inspir­erer andre, da jeg selv blev det af at læse sådanne his­to­ri­er, da jeg for en del år siden kast­ede mig ud som iværk­sæt­ter.

Held og lykke til alle jer som hver dag kæm­per for det, som I tror på.

Hvis nogle af jer kom­mer for­bi Chi­ang Mai, så er i altid velkom­men på vores kon­tor til en kop kaffe og god his­to­rie.

Glædelig jul og godt nytår her fra Thai­land

 

Kom med indenfor på vores kontor i Chiang Mai

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sådan byggede jeg en virk­somhed i Thai­land på 3 år, 4.2 out of 5 based on 6 rat­ings

9 kommentarer til “Sådan byggede jeg en virksomhed i Thailand på 3 år”

 1. Tak, Den­nis. Inspir­erende læs­ning. Kan du fortælle lidt om, hvad det koster at slå sig ned i Chi­ang Mai…leveomkostninger, bolig, for­sikring, mad pr. måned. Tak 😊

  Vh
  Chris­t­ian

 2. Selv tak Chris­t­ian. Omkost­ningerne afhænger af dit behov og din livsstil, men her er et bud på et måneds­bud­get:
  Husle­je (1 el. 2 værelses lej­lighed i byen) — 2000 kr.
  Mad (2–3 måltider på lokale restau­ran­ter) ‑1500 kr.
  Leje af scoote (prak­tisk at have til at komme rundt i byen og tage på week­end­ture) — 500 kr.
  Vas­ketøj og rengøring (tøj­vask 1 gang om ugen og rengørin­gen af hele lej­lighe­den 2 gange om ugen) — 400 kr.

  For­sikring vari­er­er meget efter dit behov, men den vil typisk koster 300–500 kr. om måne­den.

 3. Tak for svar, Den­nis. Det er til at overkomme — og også inspir­erende 😄 Fort­sat held og lykke og godt nytår 🙆

  Vh
  Chris­t­ian

 4. Hej Den­nis,

  Inspir­erende læs­ning! Vi har selv overve­jet at rykke pælene op og fly­tte vores virk­somhed­sadresse. Særligt har vi haft vores øjne på Thai­land, hvilket gør denne type læs­ning end­nu mere rel­e­vant for os!

  Yderligere er jeg glad for du allerede har “vist” et bud­get for en måned, så er jeg nem­lig fri for at spørge efter dette 🙂

  Hvad gjorde at I lagde jer fast på Chi­ang Mai? Hvor­for val­gte I Thai­land frem­for Viet­nam (eksem­pelvis)?

  Mvh
  Thomas Ander­sen

 5. Hej Thomas

  Godt at høre du kan bruge det til noget.

  Grun­den til at det blev Thai­land var for­di jeg forelskede mig i lan­det i 2008 og der­for val­gte at fly­tte her­til i 2012. Det var dog til en af øerne syd­på, hvor jeg boede i hal­van­det år. Derefter fly­t­tede jeg til Chi­ang Mai, hvor min for­ret­ningspart­ner Kris­t­ian allerede boede og drev virk­somhed. Chi­ang Mai er en skøn by, hvor det både er bil­ligt at leje hus/lejlighed. Der er et stort udvalg af restau­ran­ter med mad fra hele ver­den og pris­erne er lave sam­men­lignet med f.eks. Bangkok. Der er mange uni­ver­siteter i byen, så det er nemt at finde gode ansat­te. Tem­per­a­turen er også lidt lavere her i nord, og jeg find­er de lokale mere flinke end i Bangkok. Generelt er det bare en by de fleste kan lide, og det er let at have en hverdag her samt skabe sig et netværk blandt de mange andre udlændinge som bor her og de mange dig­i­tale nomad­er som ophold­er sig i kortere/længere peri­oder.

  Inden I rykker det hele herud vil jeg anbe­fale at i tager på en ferie og tjekker mulighed­erne og byen først. Hvis I kom­mer til Chi­ang Mai er i velkom­men til at komme og besøge os til en kop og få lidt råd med på vejen.

  Held og lykke med det hele

 6. Hej Den­nis,

  Virke­lig inspirende indlæg! Jeg står selv at skulle fly­tte til Chi­ang Mai for at arbe­jde for et nyt socialt fash­ion brand, som får tøjet syet i kvin­de­fængsler. Vi arbe­jder for at sikre kvin­derne en højere løn og så de kan få en faglighed de kan bruge, når de er løs­ladt. Jeg kunne godt bruge lidt råd og vejled­ning til forar­be­jdet som skal gøres inden man skal arbe­jde i Thai­land. Er det mon noget du har over­skud til at dele lidt ud af? evt. på eer skype kald. Det kunne virke­lig gavne. Jeg sid­der nu begravet i inter­net sider, men kunne godt bruge lidt råd fra en der har gjort det før:) Din hjælp vil virke­lig være værd­sat!

  Mange hilsner,
  Kristi­na

 7. Jeg er selv vild med Thai­land og har været der mange gange. Jeg ville gerne fly­tte min virk­somhed til Bangkok eller Hua Hin.

  Men jeg kan sim­pelthen ikke rigtig gen­nem­skue hvad skat­ten er i Thai­land for virk­somhed­er?
  Google er prøvet, men uden det store held 🙂

 8. Hej Jakob. Du kan læse mere om skat­tere­gler her http://www.rd.go.th/publish/6044.0.html
  Hvis det er det du drøm­mer om at gøre, så er det bare at komme afst­ed. Jeg har aldrig hørt om nogle der har drop­pet deres Thai­lands drøm pga. for høje skat­ter 🙂 Jeg vil anbe­fale dig at få en advokat til at hjælpe dig med det hele. Det koster ikke meget og pen­gene er givet godt ud.

 9. Hej Kristi­na. Reglerne er ind­viklet og jeg vil ikke kunne give dig det kor­rek­te svar. Jeg vil anbe­fale at du tager en thai­land­sk advokat med på råd og hjælper dig med at få opret­tet fir­ma og arbe­jd­stil­ladelse. Der er stram­met op på reglerne, så jeg vil anbe­fale at der er styr på det hele fra start.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.