Slutningen på halvandet års øliv i Thailand

I maj måned fyldte jeg 33 år og der skete sam­tidig en uven­tet vend­ing i mit liv. Efter 5 år gode sam­men med min kæreste, val­gte vi at gå fra hinan­den. Vi havde udlevet uop­nåelige drømme, og havde en fan­tastisk tid sam­men. Vi udviklede os meget, men også i forskel­lige ret­ninger, og der­for val­gte vi at gå hver til sit.

Det ændrede alt! Nu stod jeg på en tro­pisk ø med mig selv og min lap­top.

Hvad skulle der nu ske? Alle mulighed­er var åbne.
Jeg havde ikke lyst til at blive på Koh Chang, der skulle ske noget nyt. Ideen om at fly­tte tilbage til Dan­mark, lå mig meget fjernt, og det så jeg der­for ikke som en mulighed. Jeg elskede stadig Thai­land og følte der­for ikke, at jeg havde lyst til at for­lade lan­det.

Flytning fra øen Koh Chang til storbyen Chiang Mai

 

Solnedgang Koh Chang

Jeg havde der­i­mod lyst til at lave nye online pro­jek­ter, og da jeg allerede havde et samar­be­jde og pro­jekt på teg­ne­bræt­tet sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye, så fik jeg lyst til at fly­tte til byen Chi­ang Mai i Nordthai­land, hvor jeg havde alle mulighed­er for at lave online busi­ness og kunne netværke med ligesind­ede danskere.

Få dage efter brud­det med min kæreste, sad jeg på fær­gen og nød et sid­ste blik at den fan­tastisk ø, som jeg havde tilbragt de bed­ste hal­van­det år af mit liv på. Forude vent­ede en 16 timers togre­jse og en by med mass­er af nye mulighed­er.

Bungalow ved vandet udskiftet med penthouse lejlighed

Sunset Chiang Mai

Efter en måned­stid i Chi­ang Mai fik jeg mulighed for at leje en stor pent­house lej­lighed i samme bygn­ing, som flere af mine danske ven­ner boede i. Kon­tak­ten lød på et års leje, og jeg val­gte at det så måtte blive tid­sho­rison­ten for at få starten et nyt online pro­jekt. Når det år er gået vil jeg stoppe op og overve­je om jeg har lyst til at blive her, eller om savnet til havet og et mere sim­pelt liv er blevet for stort. Nu bor jeg i hvert fald godt indtil den tid.

Fuld gas på de online virksomheder

Web­shop­pen Billigepokaler.dk har jeg startet og drevet i samar­be­jde med min far siden 2007. Det går rigtig godt, og nu vil jeg have det til at gå end­nu bedre! Der­for har vi val­gt at lave ny shop, selvom jeg er tilhænger af ” If it isn’t broke don’t fix it”. Det er et kæmpe arbe­jde at sørge for at alt det som fun­gere godt for os bliv­er over­ført til den nye shop, samt de nye funk­tion­er og forbedringer vi gerne vil til­fø­je. Jeg krydser fin­ger for at vi kan lancere en ny og forbedret shop i starten af det nye år.

Pro­jek­tet som jeg havde på teg­ne­bræt­tet med Kris­t­ian blev lagt på hylden allerede efter få dage sam­men. Vi har et fan­tastik samar­be­jde som for­ret­ningspart­nere og sup­plere hinan­den rigtig godt. Vi får nemt nye ideer sam­men, og en af dem val­gte vi at udføre.

Animationsvideo fra Animation.mu

Vi mente begge at video bliv­er rigtig stort de næste år. Det er et medie i fuld frem­gang og vi vil have en bid af den kage med et pro­dukt, som vi tror der bliv­er stor efter­spørgsel på fre­mover. Vi vil lave korte ani­ma­tionsvideo­er, som fork­lar­er et pro­dukt, en ser­vice eller hvad virk­somhe­den kan tilbyde sine kun­der.

Med vores plac­er­ing i Thai­land kan vi lave den slags video­er til en pris der gør det meget svært for vores danske konkur­renter at følge med. Vores egen tilst­ede­værelse her i Thai­land skal sikre at vi pro­duc­er video­er i dan­sk kvalitet og udvikler virk­somhe­den løbende efter behovet til det danske marked.

Vi lancerede så småt virk­somhe­den Animation.mu for et par måned­er siden, og ordr­erne er beg­y­n­dt at rulle ind, samt vi har fået ansat en fuldtid­san­i­ma­tor, så kun­dernes video­er bliv­er unikke og ikke er lavet i GoAnimate´s soft­ware, som det er til­fældet med vores egne demovideo­er.

Første gang hjemme i Danmark efter 2 år i Thailand

Det er ikke kun de online pro­jek­ter der er fart på. Tiden går også rigtig hur­tig, og til jan­u­ar er det allerede 2 år siden, at jeg fly­t­tede fra Dan­mark, og jeg har ikke været der siden. Der­for tager 2 uger til Dan­mark og hold­er jul og nytår med min fam­i­lie og gode gam­le ven­ner. Det bliv­er selvføl­gelig super fedt for mig at gense dem, og jeg har oplevet så mange spæn­dende ting, som jeg glæder mig til at fortælle dem om.

Hvad bringer fremtiden?

Hvem ved….?!? Men som regel noget godt med den rette ind­still­ing og hårdt arbe­jde!

GD Star Rat­ing
load­ing…
Slut­nin­gen på hal­van­det års øliv i Thai­land, 5.0 out of 5 based on 8 rat­ings

19 kommentarer til “Slutningen på halvandet års øliv i Thailand”

 1. Du skriv­er at du vil netværke med andre ligesind­ede danskere i Chi­ang Mai. Hvor mange danskere dri­ver egentlig for­ret­ning der­fra og hvor stort er poten­tialet for et eventuelt inter­na­tion­alt netværk ? 🙂

 2. Der er mange danskere i Chi­ang Mai. Inden­for en radius af 100 meter er vi 3 danske virk­somhed­er blot her hvor vi hold­er til. Hvis du vil netværke med folk fra andre lande så er der selvføl­gelig også rigtig mange. Du kan evt. tage et kig på Dyna­mite Cir­cle, hvor end del af medlem­merne efter sigende skulle holde til og mødes her i Chi­ang Mai.

 3. Spæn­dende at følge med i dit iværk­sæt­ter­liv i Thai­land.

  Lige et kort spørgsmål ift. billigepokaler.dk. Hvor plan­læg­ger du at sætte ind? Er det ift. google-opti­mer­ing, kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing eller noget helt tred­je?

 4. Det er ikke bare på én ting. Jeg opti­mer­er der hvor jeg men­er der er mest at hente i forhold til den tid jeg bruger på det, så det er lidt af det hvert.

 5. Har nydt at følge med i dine gøremål på tropeøen. God vind i dit nye liv, — enhver afs­lut­ning åbn­er jo nye døre med nye mulighed­er. Er desværre for gam­mel til at fly­tte til Thai­land.

 6. Mange tak Kirsten, og som Tobias siger, så er man aldrig for gam­mel til at fly­tte til Thai­land. Så hvis det er din drøm, så find ud af hvor­dan det kan lade sig gøre og kom afst­ed. Ellers fortry­der du det måske senere!

 7. Er ked af det med dig, og dine kæreste. — Men utroligt motiv­erende indlæg, og jeg er sikker på, at du nok skal få sucess med din nye virk­somhed!

 8. Hej Den­nis

  Super cool blog du har!

  Jeg har en enve­js­bil­let til Thai­land i sep­tem­ber måned. Jeg under­søger pt. mulighed­erne for at tage en kan­di­dat derude (pt. er Chi­ang Rai i kikkerten). Any­who, starter med at rejse rundt i Nordthai­land, og ville elske at mødes med nogle danske online-iværk­sæt­tere til en slud­der om for­ret­ning, Thai­land etc. Hvis du er inter­esseret kan jeg smide dig en mail når jeg er på de kan­ter?

  Hilsen Peter

 9. @Simon Jeg er glad for at høre du kan blive motiveret af det. Det har vi alle brug for en gang imellem. Mht. til den nye Ani­ma­tion Mu så kan jeg fortælle at det allerede er en stor suc­ces, så det er vi naturligvis stolte af og rigtig glade for.

  @Peter Fedt, du er en af de få som tør tage afst­ed med en enve­js bil­let, og jeg håber du får nogle rigtig gode oplevelser herude. Du er selvføl­gelig mere end velkom­men til at kigge for­bi vores kon­to og få et spil pool, en øl og en god iværk­sæt­ter slud­der. Du skriv­er bare, når du ram­mer Chi­ang Mai. God tur!

 10. Hvad er sta­tus så 1 år efter, laver i stadig ani­ma­tionsvideo­er fra Thai­land.
  Du skriv­er at det kun er jeres egne video­er som er lavet med GoAn­i­mate — vil bare høre om du har nogen dårlige erfaringer med det i forhold til løs­ning af dine kun­ders opgaver?

 11. @Trine — Ja vi laver stadig ani­ma­tionsvideo­er her­fra Thai­land, og vi er nu 10 mand i Animation.mu — Du kan evt. følge mig på Google+, hvor jeg er mere aktiv end her på bloggen: https://plus.google.com/u/0/+DennisKj%C3%A6rgaard/posts

  Mht. GoAn­i­mate så synes jeg ikke det er den rette løs­ning, hvis det skal videresælges til kun­der. Når vi som nu hånd­tager og laver alt selv, så bliv­er slut­pro­dukt mange gange bedre.

 12. Hej Den­nis.

  Efter at have læst en del om dig og dine aktiviteter her i Thai­land, vil jeg udtrykke min respekt for dit arbe­jde og de gå-på mulighed­er du fort­sat søger og er parat til at akti­vere. Denne blog er en udmær­ket kon­takt mulighed. Men da jeg har meget at fortælle dig, har jeg også sendt dig en mail.

  I øvrigt er det pos­i­tivt at kunne tilslutte mig den opfat­telse, at det aldrig er for sent at fly­tte til Thai­land. Hvad enten det, for en mand, er for en kor­tere tid med smukke sexede damer, eller livs­varigt for en anden livsstil og et selvstændigt arbe­jde, så er vi faranger altid gæster her, og bør udvise respekt for Thai tra­di­tion­er og lev­e­vis.

  Ven­lige hilsner
  Dan Civa

 13. Hej Den­nis.

  Det er efter­hån­den nogle år siden jeg sidst læste med på din blog. Har du plan­er om at komme med en opda­ter­ing på livet i Thai­land? Det var så inter­es­sant at læse om du og din daværende kærestes overve­jelser om at tage afst­ed, for så at gøre det og senere læse om jeres liv dernede.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.