Sådan fik Casper Schneidere​it 400 kr. mere pr. lead for samme affiliate kampagne

Hvis man beskæftiger sig med affil­i­ate mar­ket­ing og begår sig på de sociale medi­er, så har man sikkert også lagt mærke til Casper Schnei­dere­it og de mange gode tips han løbende del­er med os andre. Casper arbe­jder for tiden med web­shop­pen Alor.dk, men beskæftiger sig sideløbende med affil­i­ate mar­ket­ing. Han kon­tak­t­ede mig og sagde han havde et godt tip om, hvor­dan han fik 400 kr. mere pr. lead for samme affil­i­ate kam­pagne. Det er et super godt konkret tip, så der­for lig­ger jeg gerne blog til og vil her­fra over­lade ordet til Casper.

Gæsteindlæg af Casper Schneidereit

En affil­i­ate mar­keter har adskil­lige para­me­ter, der kan jus­teres på for at øge sin affil­i­ate indt­jen­ing. Fokus kan være på at forøge antallet af leads eller at forhan­dle bedre kom­mis­sion­ssatser. I forhan­dlingsø­jemed er det alt andet lige nem­mere for en mar­keter med stor vol­u­men at presse prisen op, kon­tra en mar­keter med lav eller ingen vol­u­men. Der­for kan man med nogen ret sige, der er en svag ekspo­nen­tiel ten­dens i forhold­et mellem lead-vol­u­men og lead-pris, og at lead-vol­u­men i sig selv kan benyttes som pos­i­tivt argu­ment i forhold til lead-pris.

Det er værd at bemærke, at der som regel er et over­lap i kam­pag­neud­budet. En web­shop eller et tele­fon­sel­skab kan nemt være repræsen­teret ved flere forskel­lige affil­i­ate-netværk men med indi­vidu­elle kom­mis­sion­ssatser. Her er hersker den frie konkur­rence, og det står alt­så en mar­keter frit for at køre kam­pag­nen gen­nem det affil­i­ate-netværk, der tilby­der den mest attrak­tive kom­mis­sion. Der­for er det også en klar fordel, at være repræsen­teret bredt med brugerkon­ti ved de gængse affil­i­ate-netværk, så de enkelte netværks kam­pag­neud­bud løbende kan overvåges.

Fik 400 kroner mere pr. lead for samme kampagne

Jeg har i et stykke tid lev­eret leads på en casi­no-kam­pagne gen­nem et dan­sk affil­i­ate-netværk. Da der efter­hån­den var ved at komme kon­tin­uerlige leads, gik jeg i gang med at under­søge hvorledes jeg kunne forbedre min lead-pris. Da jeg åbnede kam­pag­nen, bemærkede jeg et par fel­ter i den URL, som affil­i­ate lin­ket endte på:

Casper - Affiliate

Det så alt­så ud som om, at affil­i­ate netvær­ket porteret kam­pag­nen gen­nem et andet affil­i­ate netværk, og benyt­tede subid-para­me­teret til lead­hånd­ter­ing fra deres andre brugere. Med andre ord fun­gerede mit affil­i­ate-netværk som mar­keter ved et andet affil­i­ate-netværk, og der­for som et fordyrende mellem­led.

min blog har jeg et værk­tøj til at mon­i­torere- hvilke hop og spring en URL laver. Jeg kunne kon­statere, at oven­stående affil­i­ate link land­ede på en side, da det via et meta-refresh sendte brugeren igen­nem casi­noets eget affil­i­ate link.

Affiliate Casper


Ved at kon­tak­te casi­noets affil­i­ate-afdel­ing direk­te fik jeg en affil­i­ate aftale direk­te igen­nem den. Lead-prisen var cir­ka 400 kro­ner højere, end hvad jeg fik gen­nem mit eget affil­i­ate-netværk, hvilket må siges at være en forbedring, der er til at føle på.

I Dan­mark er det et fåtal af annon­cør­erne, der har eget affil­i­ate-pro­gram. Ulem­pen er, at der startes op uden mar­keters eller lig­nende. Så selvom mediebu­reauet tager en bid af kagen, så kan det typisk bedre betale sig med denne løs­ning. På uden­landske kam­pag­n­er og større web­shops, er det dog ikke usæd­van­ligt, og det kan mange gange betaler sig at google efter [navn] + affil­i­ate.

Mit råd her­fra er jævn­ligt at gå ens kam­pag­n­er igen­nem for at se, om der er grund­lag for forhan­dling af lead-pris­er. Under­søg om de i mellemti­den er blevet udbudt på andre netværk.

Held og lykke med det 🙂

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sådan fik Casper Schneidere​it 400 kr. mere pr. lead for samme affil­i­ate kam­pagne, 5.0 out of 5 based on 4 rat­ings

13 kommentarer til “Sådan fik Casper Schneidere​it 400 kr. mere pr. lead for samme affiliate kampagne”

 1. Tror jeg går i gang med, at tjekke alle mine affil­i­ate pro­gram­mer med det same!

 2. Et lead er beteg­nelsen for en hen­vis­ning til en poten­tiel kunde.
  I affil­i­ate mar­ket­ing kan en virk­somhed f.eks. betale en pris for hvert lead de mod­tager, som de så kan kon­tak­te og prøve at gøre til kun­der.

 3. Skal da helt sikkert hive fat i mine part­nere direk­te.. Kan være at der er noget at hente! 🙂

 4. Det kan kræve en del hele tiden at vare­tage forhold­et til sine part­nere, hvilket taler for at anvende et mellem­led. Naturligvis skal denne også have en del af kagen, men det må hver enkelt så gøre op med sig selv, hvad ens egen tid er værd i kro­ner og øre.

 5. Ved nogle samar­be­jd­saf­taler fremgår det dog direk­te, at man ikke må tage kon­takt direk­te til sel­sk­a­bet selv…

  Men ja, står der intet i kon­trak­ten, så er der jo frit slag 🙂

 6. Fint tip fra Casper.
  Som alter­na­tiv til Caspers lille track­ing værk­tøj skal det siges at Chrome’s netværk funk­tion ligeledes kan bruges til at tracke de steps som lin­ket går igen­nem. Tryk f12 i Chrome eller Fire­fox og vælg netværk som fane.

  Fort­sat god dag

 7. Godt tænkt — så fik jeg da også lige lidt at bruge som­meren på. Alle links skal gen­nemgås for at se om jeg kan opti­mere indt­jenin­gen på samme måde.

  Mange tak.

 8. Hej Den­nis,
  Hvor­for har du val­gt at fly­tte derned? Hvor­for kan du ikke blogge der­fra?

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.