13 gode arbejdsvaner som gør dig mere produktiv

Selv har jeg val­gt at arbe­jde min­dre end de fleste, og der­for har jeg altid forsøgt at forbedre mine arbe­jdsvan­er for at få mest muligt ud af min tid. Det er ikke altid så nemt, og jeg skal løbende inspir­eres af andre og arbe­jde på forbedre dem.

Det skal du sikkert også, og der­for håber jeg, at du kan bruge mine 13 14 råd om gode arbe­jdsvan­er til at blive mere pro­duk­tiv og få tid til de ting, som bety­der mest for dig.

Tid/prioritering

Der er altid tid — Prioriter din tid

Har man ikke haft tid til de ting man gerne vil, så har man højst sandsyneligt plan­lagt eller pri­or­iteret sin tid fork­ert. Hvis du pri­or­it­er din tid efter de ting, som du gerne vil, så skal du nok finde tid til dem. De fleste vil kunne finde mere tid, hvis de beg­y­n­dte at pri­or­it­er den.

Dagen bliver hurtigt fyldt op — Planlæg kun 4–5 timers arbejde om dagen

For­vent ikke at kunne plan­lægge mere end 4–5 timers arbe­jde om dagen. I løbet af dagen vil der komme ting, som kræver din opmærk­somhed og stjæler din tid. Selv fra du møder ind og til du er i gang med at lave selve arbe­jdet, har du allerede spildt en masse tid. Så er der også ting som tele­fonop­kald, toi­letbesøg, face­book, hente kaffe og en masse andre ting, som stjæler din tid og dit fokus.

Arbejd mere når du har energien — Arbejd mindre når du ikke har den

Det er nor­malt at have dage hvor du bare ikke har lysten eller moti­va­tio­nen til at arbe­jde. Men der er også dage hvor du uden prob­le­mer kan arbe­jde hårdt og fokuseret i 12 timer. Accepter det og arbe­jd derefter. Få slap­pet af når du alligev­el ikke er pro­duk­tiv og arbe­jd igen­nem når du er. Find ud af hvad der får dig i “zonen” på de gode dage, hvor du uden prob­le­mer kan arbe­jde igen­nem. Måske kan du ændre nogle vaner/rutiner, så du har flere af de gode dage, hvor du er super pro­duk­tiv.

Respekter din tid — Gør din tid respekteret

Tid er noget af det, som er aller­mest værd her i ver­den, og der­for skal du bruge den med omhu. Spilder du selv utal­lige timer på at se tv, som jeg selv gjorde en gang? Så vil du helt sikkert fortryde det senere! Du er kun sat her på jor­den i en begrænset tidspe­ri­ode, så du bør selv sørge for at få det bed­ste ud af den. Brug mere tid på de ting som du gerne vil have udret­tet og de per­son­er som du har det bedst med. Lad andre respek­tere din tid. Det er ok at sige fra, hvis andre spilder ens tid. Lad folk omkring dig vide, at de skal respek­tere din tid, lige­som du selvføl­gelig respek­ter deres.

Stop med at multitaske — Drop sociale medier og mails

Du bliv­er ikke mere pro­duk­tiv ved at mul­ti­taske, så plan­læg dine opgaver og løs dem en efter en. Start med dagens vigtig­ste arbe­jd­sop­gaver, så du er sikker på at de bliv­er afs­lut­tet. Det giv­er dig sikkert også ny ener­gi til at arbe­jde videre pga. den dejlige følelse af at have fået tin­gene gjort til tiden. Sociale medi­er dræber din arbe­jd­slyst. Du mis­ter fokus fra dit arbe­jde hver gang du lige skal tjekke de nye sta­tu­sop­da­teringer. Det giv­er dig heller ikke lyst til at arbe­jde, hvis du sid­der og ser billed­er af din vens spæn­dende jor­dom­re­jse, så drop de sociale medi­er indtil du har fået udført dine arbe­jd­sop­gaver.

Skab arbejdsrutiner — Din krop vil tilvænne sig med tiden

Find ud af hvor­dan du selv arbe­jder bedst og forsøg at skabe nogle arbe­jd­sru­ti­n­er. Din krop vil lang­somt vænne sig til disse arbe­jd­sru­ti­n­er, og det bliv­er helt naturligt for dig dagligt at udføre dem. Her er et eksem­pel på nogle gode arbe­jd­sru­ti­n­er, og hvor­dan din arbe­jds­dag kunne se ud:

 • Brug den 1. arbe­jd­stime på at læse noget motiv­erende
 • Gå i gang med dagens to-do liste
 • Lav en to-do liste med ting der skal laves næste dag
 • Pri­oter­er dem efter deres vigtighed
 • Giv opgav­erne num­re
 • Lyt til pod­cast og lyd­bøger
 • Læs bøger, artik­ler, blogs og nyhed­er

Efter hver opgave på din to-do liste bør du stille dig selv 2 spørgsmål:

 • Hvad gjorde jeg rigtigt?
 • Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?

 

Sæt deadlines — Tidspres gør dig mere fokuseret og produktiv

Sørg for at sætte dead­lines for dine opgaver, så de ikke kom­mer til at tage for evigt. Hvis man ikke har nogen dead­line, så har man det med at udskyde tin­gene. Du vil sikkert også opleve at du arbe­jder mere fokuseret og dermed bliv­er mere pro­duk­tiv, hvis du udsæt­ter dig selv for tid­spres i form af dead­lines. Lige­som med mål er det dog vigtig at du sæt­ter en dead­line, som er real­is­tisk at nå, så du ikke ender med at blive stres­set over en umulig opgave.

Kickstart din arbejdsdag — Start med de nemme opgaver

Du kender sikkert det med at det kan være svært at komme i gang med ting, men når først man kom­mer i gang, så er det let­tere at holde sig kørende. Start dagen med de sim­ple og nemme opgaver. Når først du kom­mer i gang med at arbe­jde, så er det nem­mere at være pro­duk­tiv. Så start med de arbe­jd­sop­gaver som er lige til at kaste sig over som f.eks. besvare emails, tjekke salgs/besøgs tal, og lad så ellers snebold­en rulle der­fra.

Øvelse gør mester — Forvent ikke det perfekte

Man kan ofte have ten­dens til at blive ved med at fin­pudse tin­gene og udskyde lancerin­gen, udgivelse osv. Det kan være kvælende hvis du hele tiden for­ven­ter at tin­gene skal være per­fek­te før du kan offentlig­gøre dem. Indse i stedet at øvelse gør mester, og det er bedre at få tin­gene ud og lære af sine fejl med tiden.

Doing is bet­ter then per­fect”

Face­book com­pa­ny mot­to

 

Arbejd mindre — Få lavet mere

At arbe­jde flere timer bety­der nød­vendigvis ikke at du får lavet mere. Forsøg at sætte begræn­sninger for dig selv, så du får lavet de vigtig­ste ting. Plan­læg din arbe­jds­dag nøje og brug rådene i dette indlæg til at blive mere pro­duk­tiv når du arbe­jder, og lær at holde fri på de tid­spunk­ter, hvor du alligev­el ikke er pro­duk­tiv.

Med­min­dre du er timeløn­net, så bør du altid give den 100% gas når du arbe­jder, og holde helt fri når du ikke gør. Det gjorde jeg selv hele sid­ste år, hvor jeg i gen­nem­snit arbe­jde noget der lign­er 10 timer om ugen, og det var nok til at passe alle mine online pro­jek­ter. I år har jeg dog val­gt at give den 3 gange så meget gas, da jeg har en masse nye spæn­dende pro­jek­ter, som jeg virke­lig bræn­der for og tror på!

Opdel planlæggelse og udførelse — Lettere at holde sig i gang

Plan­læggelse og udførsel bør holdes adskilte. Igen han­dler det om, at når først du er kom­met i gang med noget, så er det let­tere at holde sig kørende.

Plan­læggelse kræver at du bruger din hjerne, og når først du er i “zonen” er det let­tere at få de gode ideer og lave strate­gi­er.

Udførelse kræver der­i­mod ofte at du slår hjer­nen fra og får lavet mest muligt. Også her er det let­tere at holde sig i gang, når først du har fået taget hul på bylden. Hvis du har plan­lagt tin­gen ordentligt, så er de lige til at kaste sig over og gå i krig med.

Skifter du mellem plan­læggelse og udførelse, så vil det helt sikkert gå ud over din pro­duk­tivitet. Der­for vil mit råd være at du sep­a­r­erer plan­læggelse og udførelse.

Hold vigtige møder tidligt — Timerne optil er ofte spildte

Hvis du plan­læg­ger vigtige møder sidst på dagen, vil du flere timer inden beg­y­n­de at tænke på mødet, og om du nu har hus­ket at forbedrede alt. Der­for kan du ikke kon­cen­tere dig om de opgaver, som du i rent fak­tisk burde arbe­jde på.

Så plan­læg dine vigtige møder først på dagen, så du undgår splidti­den optil mødet.

Gruppesamtaler — Undgå misforståelser og spar tid

Kender du det med at du er nød til at spørge en per­son, før du kan give en anden svar. Eller måske at være mellem­mand mellem 2 per­son­er, som du har ført sam­men for at de kan lave for­ret­ninger sam­men, hjælpe hinan­den eller lig­nende. Det kan være ekstremt tid­skrævende for alle parter og ikke mindst mellem­man­den samt der nemt kan opstå fejl og mis­forståelser.

Arranger i stedet grup­pe­sam­taler på Skype, email eller sociale medi­er. Det spar­er alle parter for en masse tid, og der undgås mis­forståelser. Det sen­este samar­be­jde, som jeg har indgået med 3 andre part­nere kom i stand over en grup­pe­sam­tale på Skype.  Hvis vi hver især over email skulle have haft snakket om alle de ting, som kom op på mødet„ så havde det krævet meget mere tid fra os alle.

 

Bonus råd

Hvis du er nået her­til i mit indlæg, så er du en ægte online nørd, og det bety­der at du drikker utrolig meget kaffe. Mit råd til dig vil der­for være, at du anskaf­fer dig en termokande, så du undgår at rende ud til kaf­fe­mask­i­nen 117 gange om dagen. Her kan der være meget tid at spare!

 

Jeg har brugt en del timer på at skrive dette indlæg, så jeg ville være meget taknem­lig, hvis du vil bruge 2 min. på at skrive en kom­men­tar til mine råd eller selv vil bidrage med nogle, som du men­er andre kunne have glæde af.

Elsker du lis­ter som disse, så kan du evt. fort­sætte med min liste over 20 ting du nemt kan out­source

 

GD Star Rat­ing
load­ing…
13 gode arbe­jdsvan­er som gør dig mere pro­duk­tiv, 5.0 out of 5 based on 11 rat­ings

35 kommentarer til “13 gode arbejdsvaner som gør dig mere produktiv”

 1. #14 — nej, kaffe på termokande bliv­er flad og dårlig. Brug første klass­es kaffe og lav en enkelt eller to kop­per ad gan­gen. Klassekaffe “mæt­ter” mere. Desu­den får du motion, når du skal lette bagde­len flere gange om dagen 🙂

  Godt indlæg i øvrigt!

 2. Spæn­dende indlæg, og det er godt med nogle tanker der går lidt læn­gere end bare “lav lis­ter”. Dog må jeg melde mig uenig i bonustip­pet. Det kan godt være det tager lidt tid at rende ud i køkkenet efter kaffe, men det er sundt at komme op og stå lidt, og det kan også hjælpe med at klare hov­edet 🙂

 3. Godt indlæg Den­nis.
  Vi kan alle lære at blive mere effek­tive i vores dagligdag. God lille reminder med tips til dette 🙂

 4. Jeg syntes nu at kaf­fen gør mig særde­les pro­duk­tiv ;D

  Herre godt indlæg 🙂

 5. God liste du har lavet her 🙂

  Kaf­fen er fin, men som de andre, er det jo også godt at komme op at stå indimellem.
  Jeg synes kaf­fen fun­ger­er bedst om formid­da­gen. Om efter­mid­da­gen har jeg erfar­ing for at det er bedst at drikke vand, og mass­er af det. Hvis ikke jeg får drukket mass­er af vand bliv­er jeg nem­mere træt. Selv kaf­fen burde hjælpe på det.
  Men vand er virke­lig et nøgle­ord for mig 🙂 Det gør at jeg ikke så nemt bliv­er træt hen på efter­mid­da­gen, men stadig kan fort­sætte i højt tem­po.

 6. Super god og meget brug­bar liste du har lavet der. Jeg bruger selv flere af dine tricks hver dag, men jeg kan godt se at jeg kan effek­tivis­ere min hverdag end­nu mere.

 7. Rigtig god liste, jeg bruger selv nogle lig­nende teknikker. For mig er det meget vigtig at skrive alle opgaver ned og kunne krydse dem af, netop for at undgå at mul­ti­taske og spilde tiden. Jeg kan anbe­fale Asana.com til det for­mål.

  Når det gælder kaffe så er jeg enig med Stef­fen i at de første to-tre kop­per der rigtig rykker 😀 Efter det er det bedst med en kop skarp espres­so eller to.

  Ellers bruger jeg ofte Leech­block til Fire­fox og blok­er­er sim­pelthen de sider jeg nor­malt spilder tid på i et par timer.

 8. Det der med at arbe­jde min­dre, hvor­dan kan det over­hovedet lade sig gøre?
  Jeg men­er som arbe­jd­sløs job­sø­gende, hvor du jeg igen­nem 6 måned­er har haft 30 timer med uddan­nelse, og 37 timers fuldtid­sjob­sø­gende.

  Skulle jeg være en af de få heldige ud af de 160–170.000 danskere som for et job, så vil det klart overgå de 37 timer, nok nærmere de 45 i gen­nem­snit pr. uge. Efter­ful­gt af 4–6 timers søvn, og trans­port frem og tilbage på en del timer.

  Du skal være mil­lionær, for at kunne arbe­jde så få timer. De fleste arbe­jds­giv­er tillad­er heller ikke face­book, og mange kaf­fepauser mere, og mange er bange for at miste deres job.

  Men havde jeg en masse mil­lion­er, så ville jeg godt kunne gøre sådan. Men ellers tillad­er det danske arbe­jd­sliv, og arbe­jds­markedet ikke dette på nuværende tid­spunkt.

 9. Rigtig gode tips at have i baghovedet…ang. kaf­fen, så er jeg enig i hvad flere siger.. termokande kaffe er nogo..føj da ! 🙂

 10. Jeg syntes tem­po­et ryger lidt i løbet af dagen, så jeg er beg­y­n­dt at gå en tur med hun­dene midt på dagen. En times luft giv­er frisk luft og fornyet ener­gi.

  Med hen­syn til kaf­fen, så syntes jeg også det er en god ide at få sig rejst fra stolen og hente kaf­fen.

 11. Tak for reminderen — er tilbø­jelig til at køre derudaf uden struk­tur og dermed ikke effek­tivt nok.

  Vil bruge din liste fre­mover 🙂

  Kaffe er altid godt, men ja, man har godt af en pause og strække benene, så termokan­den et yt 🙂

 12. Super liste med gode råd. Et bonus top her fra er at bruge et stop ur, hvis man skal lave noget­st­eds­fra virke­lig ikke gider. Så kan man fx aftale man kan slutte når uret ringer — og ofte fort­sæt­ter man bare til man er færdig.

 13. Rigtigt godt indlæg.

  Tid er den vigtig­ste fak­tor i vores liv — enig. Der­for skal vi bruge tiden opti­malt.

  Har hele mit liv har jeg mål­ret­tet arbe­jdet med tiden og pri­or­i­terin­gen af tiden. Det er en ved­varende pro­ces som aldrig stop­per, og som jeg stadig synes er svær at håndtere.

  Har startet 5 virk­somhed­er, har en stor fam­i­lie og været gift i over 40 år — hvilket ikke har kun­net lade sig gøre hvis jeg ikke pri­or­iterede min tid.

  Har siden 1981 brugt Time/system med at organ­is­ere og plan­lægge min tid. Har ofte været til grin under møderne pga. det er et papirsys­tem, og ikke elek­tro­n­isk på min iPhone. Man det virk­er…

 14. Hvad er det for nogle virk­somhed­er Bo, lever de stadig eller gået konkurs. Og har du et navn på dem.

 15. søren
  Hvad er det for nogle virk­somheder Bo, lever de stadig eller gået konkurs. Og har du et navn på dem.
  .….….….….….….…
  Hej Søren
  Virk­somhed­erne er Metronome Com­mu­ni­ca­tion, Meto­com Kom­mu­nika­tion­ssys­te­mer, Con­nex­tion, Inno­va­tion Growth og net2change. Tre er sol­gt med suc­ces og inte­gr­eret i større organ­i­sa­tion­er, en er hvilende og den sid­ste er jeg igang med.

 16. God liste. Arbe­jder delvist struk­tur­eret (lis­ter), delvist kreativt fly­dende (giv­er nye input). Men kan helt klart bedst lide, når jeg har kom­plet overb­lik. Din ind­del­ing i plan­lægn­ing og udførelse — tjek!

 17. Super godt indlæg Den­nis. Jeg synes det svære er at komme fri af mail og tlf, og komme i zonen. Prob­lemet er jo at folk ringer og mail er gen­nem hele dagen og forstyrrer mig. Måske man skulle prøve det her med at tjekke mails kun 2 gange om dagen og lade alle tele­fonop­kald gå på tele­fonsvar­eren (evt. altid have en besked om at “jeg tjekker mine besked­er to gange om dagen…smid en besked så ringer jeg tilbage, eller send mig en mail på.…”

 18. Hej Den­nis,

  super godt indlæg. Det er altid godt at høre om andres erfar­ing. Jeg vil helt sikkert tage råd­det om de sociale medi­er mere ser­iøst. Det dræber ens kreativitet og fjern­er fokus fra opgaven som du siger.

  Ser frem til dine frem­tidi­ge indlæg.

  Ven­lig hilsen
  Kris­t­ian “En tro­fast læs­er”

 19. Godt indlæg. Har selv brugt noget lig­nende i mange år. Nu er jeg ikke på arbe­jds­markedet mere men laver stadig to-do lis­ter og krydser af, — det giv­er en vis til­fredsstil­lelse at se at man ikke bare spilder tiden. Det kræver dog stadig kaffe.

 20. Lækkert indlæg, jeg rreg­n­er med at bruge nogle af dine råd fra i dag af!

 21. Rigtig godt indlæg. Du fik mig virke­lig til at stoppe op, og tænke over hvor god jeg selv er til at struk­turere min arbe­jds­dag. Jeg kan derved se at jeg jo sagtens kan gøre det bedre. F.eks punkt 13, jeg har brugt rigtig mange timer på at videre give infor­ma­tion, mellem to parter over mail, så kunne godt forstille mig gøre brug af google hang­out næste gang.
  Mange tak for de gode tips, dem vil jeg helt klart tage til mig, og glæder mig til en mere effek­tiv arbe­jds­dag 😉

  Ven­lig hilsen
  Yas­min Ravn Jensen

 22. Hej,
  Det er fak­tisk et inter­es­sant indlæg du har her, har selv tit tænkt over at effek­ti­vere min arbe­jds­dag da jeg bestemt godt kunne bruge nogle flere timer i døgnet. Jeg har især prak­tis­eret råd 2, det får det hele til at hænge bedre sam­men hos mig i hvert fald 🙂

 23. En masse sim­ple ting, som vi alle kan have godt af at få lis­tet op en gang imellem.

  Godt arbe­jde Den­nis 🙂

  Per­son­ligt anven­der jeg selv time-box­ing i høj stil. For nogle vil Pomodoro også være en mulighed, selvom jeg find­er det en smule FOR slavisk. Men det er frem­ra­gende hvis man har prob­le­mer med at dici­plinere sig selv (hvilket mange kan have, især i de tidlige arbe­jd­sår).

 24. Så er denne liste til­fø­jet under “fore­trukne”, så den altid kan find­es!

  Det virk­er så nemt, når man læs­er dine tips, mens de straks er sværere at efter­leve. Vil dog jævn­ligt kigge på lis­ten, så jeg kon­tin­uerligt min­der mig selv om dine point­er.

  Tak for det!

 25. Det er i store træk gode råd — men bonustip­pet hold­er ikke for rigtige kaffedrikkere, der kun i yder­ste nøds­fald vil lade sig nøje med termokan­dekaffe. Selv er jeg yder­st mod­er­at med mit kaf­feind­tag — hold­er mig til en 10–11 kop­per dagligt efter­hån­den. De 7–8 af dem er i arbe­jd­sti­den, og at hente dem i køkkenet er en kærkom­men afbry­delse og sundt for krop­pen.

  Møder er det værste! Siden jeg fly­tte fra Dan­mark i okto­ber 2009, har jeg kun haft 3–4 fysiske kun­demøder. Det har sparet enorme mængder tid for mig og for mine kun­der. Det er min ufor­be­holdne pås­tand, at mindst 9 ud af 10 fysiske møder er spild af tid.

 26. Rigtig mange gode tip.
  Den med møderne skal jeg til at efter­leve, jeg er lidt for flink til at sige OK til at holde et møde og jeg kan mærke at det er et irri­ta­tion­s­mo­ment at mødes med folk der ikke rigtig har noget på hjerte, men blot vil snakke.

  Tak for god inspi­ra­tion.

 27. Stop med at mul­ti­taske — Drop sociale medi­er og mails”

  Så må folk som Mar­tin Thor­borg godt nok ikke få meget for dagen!
  Det virk­er lidt som om at mange at de “store” iværk­sæt­tere ikke laver andet end at være på de sociale medi­er.

  Det er selvføl­gelig godt med noget eksponer­ing, bevares, men hold nu op hvor bruger de meget tid på det.

 28. Det hele virk­er så nemt, når man læs­er dine tips og råd, mens de straks er sværere at efter­leve og ikke alt, lige nemt at sætte sig ind i. Vil dog jævn­ligt kigge på lis­ten, så jeg kon­tin­uerligt min­der mig selv om dine point­er.

  Tak for det!

 29. Gode arbe­jdsvan­er kan gøre livet let­tere og sjo­vere. Jeg er specielt tilhænger af dit 10. råd, som næsten må være grund­ste­nen i de fleste IT-iværk­sæt­teres dagligdag 🙂

  Tak for god læs­ning og inspi­ra­tion.

 30. Hej Den­nis,

  Super god liste, tror du har fået det meste med. Jeg kan dog til­fø­je at hvis man skal kunne holde fokus eller i hvert­fald hvis jeg skal kunne kom­mer pro­duk­tiv igen­nem dagen skal jeg tidligt i seng(ikke påkrævet) men sove max 7 timer. Har man ten­dens til at sove længe ( selvstændi­ge fx) føler jeg at det kan være svært at komme op i gear.. 🙂

 31. Denis;

  Super artikel. Mange af disse punk­ter tror jeg desværre er noget som vi flest er klar over, men alligev­el kan have svært ved at følge helt… Man kan komme rigtig langt med en god viljestyrke.

  Mvh

 32. Godt indlæg! Jeg har selv haft rigtig stor suc­cess med punkt nr. 6, det at skabe arbe­jd­sru­ti­n­er. Det gør virke­lig hele min arbe­jds­dag meget bedre, og jeg føler mig i bedre humør når den er omme.

 33. Jeg droppede Face­book på tele­fo­nen og sat­te en tid­splan for mit for­brug af sociale medi­er. 2 x 30 min­ut­ter i løbet af en arbe­jds­dag..

  Jeg har øget min effek­tivitet med flere hun­drede pro­cent, no shit — hvor er det vildt som man piss­er tiden væk på Face­book, uden at ane hvor mange timer der ryger lige ud i vasken 🙂

  Godt indlæg BTW

  Mvh
  Jakob

 34. Tak for dine fine tips!

  Jeg kender alt til at man ikke får nået alt det man skulle.

  … Jeg skulle bare lige tjekke mailen.
  … Jeg skulle bare lige se, hvem der har ringet.
  … Jeg skulle bare lige tjekke Face­book.

  Wup­ti, der er spildt 60 min­ut­ter! Det er så dumt.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.