Fuck Twitter!

Okay så slemt men­er jeg det heller ikke, men hvis vi går blot et par år tilbage, så var Twit­ter mit fore­trukne sociale medie i mit arbe­jde med online mar­ket­ing. Det var her jeg havde daglig kon­takt med mit netværk, fandt inspi­ra­tion hos branchens dygtig­ste per­son­er, fik serveret links til lærerige artik­ler og hent­ede en del trafik til min blog.

Men nu har jeg stort set ikke anvendt Twit­ter i et års tid — Hvor­for?

 

Twitter er overfladisk

Når man kun har 140 tegn til rådighed i sine opda­teringer, så bliv­er det meget let over­fald­isk. Hvis du vil sende et tweet for at anbe­fale en god artikel/hjemmeside, så er der sim­pelthen ikke plads til at uddybe, hvor­for du anbe­faler denne artikel/hjemmeside, og slet ikke når der også skal være plads til et link.

 

Twitter

 

Det samme gælder hvis en sam­tale opstår mellem forskel­lige per­son­er. De korte tweets gør det over­fladisk, let at mis­forstå hinan­den og mest af alt besværligt at følge en sam­tale med­min­dre ens navn indgår i alle tweet.

 

Twitter giver mindre værdi end Google+

På trods af at 1000+ per­son­er føl­ger mig på Twit­ter, så får jeg ikke læn­gere den samme vær­di ud af det, som jeg gjorde tidligere. Der blev flere og flere lig­e­gyldig tweets i min strøm, og der kom min­dre respons på mine egne tweets end tidligere.

Nogle vil måske mene at prob­lemet lå i kvaliteten af mine egne tweets eller at jeg ful­gte de fork­erte per­son­er, men jeg men­er at have set en stign­ing i lig­e­gyldige tweets samt færre antal retweets.

Heldigvis kom Google+ som jeg blev forels­ket i fra første blik. Pri­vat kan jeg intet bruge det til, men arbe­jd­sre­lateret er det et super inter­es­sant social medie (især hvis du beskæftiger dig med online mar­ket­ing). Der­for siger jeg fuck Twit­ter og kom over på Google+.

Dennis Kjærgaard på Google+

Fordele med Googe+ i forhold til Twitter

Længden af indlæg:

På Google+ er der ingen begræn­sning for læng­den af indlæg, og der­for kan du bedre uddybe dit bud­skab. Fak­tisk kan du kalde det micro blog­ging og bruge det som et sup­ple­ment til din egen blog. F.eks. når du har noget på hjertet, men ikke synes det rækker til et helt blogindlæg.

Eksem­pel på et indlæg hvor jeg ikke bliv­er begrænset af Twit­ters 140 tegn

Formatering af tekst:

I dine Google+ indlæg kan du for­matere tek­sten for at skabe mere opmærk­somhed eller giv­er et bedre overb­lik. Det er f.eks. muligt at lave fed, kur­siv eller under­streget tekst.

Eksem­pel på et indlæg hvor jeg har anvendt fed skrift for at lave over­skrifter og skabe mere opmærk­somhed

Billeder/Video:

Du kan dele billed­er og video­er til at skabe opmærk­somhed til dine indlæg, og det giv­er nogle fan­tastiske mulighed­er i forhold til de ensart­ede opda­teringer på Twit­ter.

Eksem­pel på et indlæg med et billede, som gav den flere +1´er end den ellers ville have fået

Forums:

På Google+ kan du være medlem af diverse forums om de emn­er som inter­essere dig. Jeg er selv medlem af 10–15 forum om forskel­lige emn­er. Her går jeg hen når jeg man­gler inspi­ra­tion, jeg får løbende nørd­ede-tips i min strøm.

Eksem­pel på et Google+ forum om affil­i­ate mar­ket­ing

 

Grupper/forums på Google+

 

Google+ er nu mit foretrukne sociale medie

 

Der er mange flere fordele ved Google+ end jeg har nævnt, og der er intet jeg savn­er ved Twit­ter. Der­for vil jeg vove den pås­tand, at jeg aldrig bliv­er aktiv på Twit­ter igen, men fre­mover vil hel­lige mig Google+ — Måske du skulle gøre det samme???

Hvis du synes at det er tåbe­ligt af mig at droppe Twit­ter, eller synes at jeg har truf­fet et for­nuftig valg, så skriv en kom­men­tar med din begrun­delse og fortæl gerne om dit eget forhold til de 2 sociale medi­er.

GD Star Rat­ing
load­ing…
Fuck Twit­ter!, 3.5 out of 5 based on 17 rat­ings

9 kommentarer til “Fuck Twitter!”

 1. Jeg har mere eller min­dre truf­fet samme beslut­ning som dig. End­da for et halv år siden ca.

  Den dag jeg for alvor start­ede på Google+ var også dagen hvor jeg (stort set) stoppede på Twit­ter. Jeg log­ger stadig ind på Twit­ter i ny og næ — og jeg markeds­før­er stadig mine egne — og andres gode ting når jeg er der. Men det er INTET sam­men­lignet med min G+ aktivitet.

  Jeg oplever også at der er min­dre kvalitet inden for online markeds­føring på Twit­ter, og for mig er der ingen tvivl om at det er for­di vi ikke er de eneste 2 der er rykket over på Google+ med den slags.

  Og hvor er det dejligt at der nu er et ube­grænset antal tegn. 🙂

 2. Jeg er helt enig, dog er Twit­ter stadigvæk genialt, hvis man lige skal have et overb­lik over dagens gang… Men jeg er ik ret aktiv derinde mere, når det gælder egne Tweets…
  Så hvornår køber Google Twit­ter og laver en smart inte­gra­tion mellem de to medi­er?

 3. Kan godt forstå hvad i siger.
  Er selv en stor og til­freds bruger af G+.
  Twit­ter bruger jeg dog stadigvæk, mest som nyheds­feed..
  Jeg har selv gen­tagne gange følt mig lidt begrænset, lige­som jer, men har val­gt at “omgå” det ved at bruge en twit­ter app­lika­tion som sup­port­ere in-app tweet longer funk­tion.
  Det giv­er mulighed for lige at få den ekstra længde på svar ect.
  Jeg kan stadig ikke bare skrive i et væk, der er stadig en begræn­sning på, men som sagt giv­er det for mig, lige de sid­ste par ord med.
  App­lika­tio­nen jeg bruger som under­støt­ter tweet longer hed­der Twee­dle, er gratis og kan hentes i Google Play. 😉

 4. Hos mig er Twit­ter stort­set dødt. Bruger nu i langt højere grad Google+.

  Men som Morten og Ole er inde på, så er det fint lige at gå derind for at se, om der er skrevet nogle gode blogindlæg etc. Det er egentlig også den eneste grund til, at jeg log­ger ind på Twit­ter en sjældent gang.

 5. Enig!

  Jeg bruger slet ikke Twit­ter ligeså meget som jeg har gjort tidligere.

  Tror min fordel­ing i dag ser ca. sådan her ud:
  25% Twit­ter
  25% Face­book
  25% Insta­gram
  25% G+

  Nå dagen er omme han­dler del vel om at finde ud af hvad man vil ha’ ud af det enkelte medie. Alt­så om man vil netværke/arbejde/læse/lære/sælge.

  Selve videns­delin­gen har selvføl­gelig høj kurs, idet vi alle bruger medierne pro­fes­sionelt og der må man erk­ende at G+ fun­gere meget bedre!

 6. Jeg har nu aldrig brugt Twit­ter særligt meget. Har aldrig helt kunne forstå det, og egentlig mest betragtet det som et amerikan­sk fenomen.
  Indtil videre har jeg udelukkende brugt Face­book, men efter at have læst dit indlæg, vil jeg helt sikkert give Google+ en chance.

 7. Sådan er det vel nok med det hele… Hype i dag, yt i mor­gen. Om kort tid er google+ sikkert afløst af noget helt andet 🙂

 8. Du kom­mer meget godt omkring de væsentlig­ste ting vedr. Twit­ter, og det er vel også der­for, at dette medi­um end­nu (hvis nogensinde) ikke er slået igen­nem på det danske marked. Det skaber langt mere vær­di at være på de øvrige sociale medi­er, men dog bliv­er det spæn­dende at se Facebook´s nye design her efter d. 2 juni, hvor de skruer end­nu mere op for rekla­men knap­pen :/

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.