Få flere sidevisninger med disse WordPress plugins

Wordpress plugins som giver din blog flere sidevisninger ved hjælp af simpel navigation og vise relaterede indlæg

I går var jeg ved at lave lidt research for vores rejseguide KohChangers.com. I den forbindelse faldt jeg over et site, som benyt­ter 2 plu­g­ins, der tiltalte mig så meget, at jeg selv har installeret dem på min blog.

De har begge til for­mål at forbedre bruger­ven­lighe­den og skabe flere side­vis­ninger.

 

Pæn og simpel navigation til forrige/næste indlæg

WP Single Post Navigation

Dette Word­Press plu­g­in er utrolig sim­pelt. Det har ingen ind­still­inger, som du skal rode rundt med. Installer blot dette plu­g­in og du vil efter­føl­gende få til­fø­jet nogle sim­ple og flotte grafiske pile i højre og ven­tre side på alle dine indlæg (ikke sider). De føl­ger med når de besø­gende scroller, og de er der­for kon­stant syn­lige på dine indlæg. På den måde kan dine besøge nemt klikke videre til forrige/næste indlæg, og det vil måske give dig nogle flere side­vis­ninger. Sam­tidig vil det være med til at forbedre bruger­ven­lighe­den på din blog.

Simpel navigation til forrige/næste side

 

Bedste plugin til visning  af relaterede indlæg

nrelate Related Content

Jeg har tidligere haft installeret et af de mest brugte plu­g­ins, som viste relaterede indlæg. Jeg val­gte dog at skrotte det igen, da jeg ikke var særlig imponeret over rel­e­vansen af indlæ­gende samt lay­outet. Dette plu­g­in slår det på alle fron­ter! Den største grund til at jeg val­gte det, er de mange mulighed­er for selv at bestemme, hvor­dan de skal præsen­teres for dine læsere.

Neden­for kan du se de mange mulighed­er, som dette plu­g­in giv­er dig, for at friste dine besø­gende til at læse mere af dit ind­hold.

Frist dine læsere med dette WordPress plugin som viser relaterede indlæg

Med dette Word­Press plu­g­in behøver du ikke have styr på CSS for at fremvise relat­ed­erede indlæg på en tiltal­ende måde. Vælg det lay­out som pass­er bedst til din blog, og du er kørende. Det er også muligt at fravælge speci­fike indlæg eller indlæg i visse kat­e­gori­er, hvor man ikke ønsker at få vist relat­ed­erede indlæg.

 

Flere gode WordPress plugins

Jeg håber at du kunne bruge disse plu­g­ins til at forbedre din egen blog. Hvis du vil have anbe­falet andre gode plu­g­ins, som jeg selv har brugt/bruger, så se min liste med gode Word­Presss plu­g­ins.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Projekt Topic Storm — Sådan gik det

TopicStorm

Kan du huske mit site med Top­ic Storm, som ved sid­ste sta­tus havde haft over 40.000 besø­gende på 4 måned­er. Jeg har kigget lidt i mine Google Ana­lyt­ics data for at se, hvor­dan udviklin­gen har været siden sidst, og det er blevet til mange flere besø­gende.

Her kan du læse den sid­ste Top­ic Storm sta­tus

6239 unikke besøgende på én dag

Den 7. okto­ber slog sitet besøgsreko­rd med 6239 unikke besø­gende på én dag. Siden den sid­ste sta­tus var besøgstal­lene stødt sti­gende indtil den toppede d. 7 okto­ber, men 2 uger senere sker der en ændring, som gør at besøgstal­let falder til nogle få hun­drede om dagen. Sitet mod­tager alt­så stadig besø­gende fra Google, men noget har gjort at det ikke er nær så mange som tidligere.

Hvad kan det drastiske fald i besøgende skyldes?

Da jeg ikke tjen­er penge på dette site, har jeg ikke brugt tid på at finde ud af, hvad faldet i besø­gende skyldes. Jeg tror dog at det har noget med tags siderne at gøre. Jeg har nem­lig SEO Boost­er Pro installeret, som genere en masse tags udfra folks søgninger. Tidligere var det disse index­erede tags sider, som mod­tog flest besø­gende, hvo­rimod det nu er artik­lerne. Det ser der­for ud til, at det er blevet svære at ranke på tag sider uden indgående links.

Sitet har haft 260.703 besø­gende siden start midt april.

Her kan du se udviklin­gen af besø­gende fra jeg sat­te sitet op i april og til i dag:

Forsøg med affiliate

Siden sid­ste sta­tus har jeg forsøgt om man kunne tjene penge på de besø­gende, som nu alligev­el besøgte siden. Thomas Rosen­stand havde lige udgivet sin engelske udgave af SEO-LEX, og jeg tog der­for direk­te kon­takt til Thomas. Jeg fork­larede ham hvad det var for en site, så han var ind­forstået med sitet ind­hold. Jeg spurgte om det var ok med ham, at jeg forsøgte at sælge hans e‑bog på sitet, og det var det selvføl­gelig. Thomas er nem­lig også selv køb­mand 😉

Der kom dog ingen seo intere­serede for­di og købte bogen trods utal­lige klik på mine affil­i­ate links.

Jeg gjorde det samme med Mar­tin Thor­borg og spurgte om jeg måtte forsøge at sælge Slow PC-Fight­er, som jo kunne sælges til en bredere mål­gruppe. Han gav mig grønt lys og sat­te mig i forbindelse med ved­k­om­mende, som står for deres affil­i­ate mar­ket­ing. Reklamerne kom op at køre og fik 1569 klik i den peri­ode de kørte. CTR var fak­tisk hele 4,36%, hvilket jeg synes var højt på et site som dette.

Tiltrods for de mange klik resul­terede det ikke i et eneste salg! For mig er det ube­gri­beligt, men jeg har flugt op på om sporin­gen virkede kor­ret, og det fik jeg bekræftet af Spam­figth­ers affil­i­ate mand. Der­for har jeg taget reklamerne af sitet, da kon­klu­sio­nen må være at trafikken er ekstrem dårlig kon­vert­erende, og det ikke vil være arbe­jd­sti­den værd at forsøge sig med at tjene penge på sitet.

Tony Lindskog RIP

I forbindelse med dette sta­tus indlæg, fandt jeg desværre ud af, at Tony Lind­skog gik bort kort før nytår. Jeg kendte ikke Tony per­son­ligt, men mine tanker går til hans famile og hans for­ret­ningspart­ner Lars Koudal.

Det bety­der desværre også at vi måske har set de sid­ste word­press plu­g­ins fra Clev­er­plu­g­ins. Alt data er mis­tet, og det er end­nu uvist om vi ser mere til Clev­er­plu­g­ins. Du kan læse den offi­cielle udmeld­ing fra Lars her: Tony Lind­skog RIP

GD Star Rat­ing
load­ing…

Over 40.000 besøgende på under 4 måneder

TopicStorm

Mine erfaringer med Topic Storm

Jeg har nu haft Top­ic Storm kørende siden d. 15 april 2010, og efter jeg lavede min for­rige sta­tus af Top­ic Storm er besøgstal­lene steget markant. Der­for vil jeg komme med en lille opføl­gn­ing, for at kigge tilbage på hvor­dan det er gået, og hvad som er skyld i stignin­gen af besø­gende på hjemmes­i­den.

Udvikling af besøgende

Antal besøg fra topic storm

antal besøgende

Oven­for kan du se udviklin­gen af besø­gende over tid. Peri­o­den går fra d. 15 april 2010 til d. 9 august 2010, og i denne peri­ode mod­tog siden 41.717 unikke besø­gende.

Det fremgår tydeligt at der skete en kraftig stign­ing i antallet af besø­gende omkring d. 7 juli og de efter­føl­gende dage. Dette skyldes et indlæg, der omhan­dlede Raoul Moat (psykopat­en som var på fri fod i eng­land). Det lå højt plac­eret på mange relaterede søgninger om Raoul Moat og vis­er hvor mange besø­gende, der kan være at hente fra aktuelle nyhed­er.

Hvilke lande kommer de besøgende fra

Vedenskort over hvor de besøgende kommer fra

Som du kan se her til højre kom­mer de besø­gende fra hele ver­den, men det er især USA og Eng­land, som markere sig med flest besø­gende. Det er vel også ganske naturligt, da siden er på engel­sk.

Brasilien plac­er­er sig over­rask­ende som num­mer 3, og det skyldes nok at Top­ic Storm også generere nogle spanske indlæg.

Nedenfor kan du se antallet af besøgende fra de forskellige lande i top 10.

top 10 over lande med flest besøgende

Tjener jeg penge på sitet

Nej, men jeg har heller ikke gjort noget for det end­nu. For mig er siden et eksper­i­ment med trafik og auto­gener­eret ind­hold.

Jeg må sige, at Top­ic Storm virke­lig er i stand til at skaffe rigtig meget tratik, så der er bestemt mulighed­er i dette word­press plu­g­in.

Jeg har end­nu ikke brugt tid på at udtænke, hvor­dan man kan tjene penge på siden, men så længe der er så mange besø­gende, så er jeg over­be­vist om, at det må være muligt.

Hvis du selv bruger Top­ic Storm eller kan se mulighed­er i hvor­dan den kan bruges, så vil jeg gerne høre fra dig.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Liste med gode WordPress plugins

Liste med gode Wordpress plugins

Jeg har altid selv haft stor glæde af andres anbe­falinger af Word­Press plu­g­ins, og der­for vil jeg gerne fortælle om nogle af dem, som jeg selv bruger. Et par stykker af dem koster penge, men resten er gratis plu­ings, som du hur­tig kan down­loade og komme i gang med.

Her er min liste med gode Word­Press plu­g­ins samt en kort beskriv­else:

WordPress SEO

Dette er blevet mit favorit SEO plu­g­in. Det er lavet af Joost de Valk, som også har lavet en række andre gode plu­g­ins til Word­Press. Dette plu­g­in er opfylder alle de ting, som jeg for­ven­ter fra et godt SEO plu­g­in til min hjemme­side.

 

All in one SEO og Platinum SEO Pack

2 andre gode Word­Press plu­g­ins, som hjælper dig med din søgemaskineoptimering/SEO. Du skal kun benytte et SEO plu­g­in, selv har jeg fornylig skiftet min blog fra Plat­inum SEO Pack til Word­Press SEO.

 

SEO Booster PRO

Igen et plu­g­in, som kom­mer din søge­mask­i­neop­ti­mer­ing tilgo­de. SEO Boost­er reg­istrere bl.a. dine plac­eringer på google, og laver derefter interne links for at booste dine plac­eringer. Du kan selv ind­stille hvilke plac­eringer, som du gerne vil booste. Det er desu­den et super værk­tøj til at inspirere til nye søge­ord eller opti­mer­ing af dine eksis­terende sider.

 

TAC — Theme Authenticity Checker

Med dette Word­Press plu­g­in kan du tjekke dine temaer for skjulte links og andet mis­tænk­somt. Jeg bruger selv en del gratis Word­Press temaer på mine adsense og affil­i­ate sider, og dette plu­g­in har været en stor hjælp til at tjekke de forskel­lige temaer for skjulte links.

 

Pretty Link

Hvis du arbe­jder med affil­i­ate, vil du sikkert gerne lave dine links “pæne” i stedet for et typisk affil­i­ate link, som består af en masse tal og bogstaver. Dette hjælper Pret­ty Link dig med, for med dette plu­g­in kan du selv bestemme, hvor­dan dine links skal se ud.

 

SEO Smart Links

Dette plu­g­in er ideelt til interne links i Word­Press. Du kan ind­stille SEO Smart Links til at linke til bestemte sider, hver gang et givet ord bliv­er brugt. Husk at bruge det med omhu og kun når det er rel­e­vant, så du ikke ødelæg­ger læsev­en­lighe­den med en masse lig­e­gyldige links. Det vil hverken dine brugere eller Google synes om.

 

Topicstorm

Jeg har nævnt Top­ic­storm i et tidligere indlæg, og jeg synes stadig, at det er et genialt Word­Press plu­g­in. Dette plu­g­in kan automa­tisk lave ind­hold om pop­ulære emn­er på Twit­ter, ved at hente ind­hold fra bl.a. Twit­ter og wikipedia. Jeg havde selv over 3000 besø­gende på enkelt dag i sid­ste uge, og domænet er kun 3 måned­er gam­mel.

 

Broken Link Checker

Google er ikke glade for døde links, og der­for bør du fjerne dem med tiden, så din side ikke er fyldt med blindgy­der. Bro­ken Link Check­er hold­er øje med dette for dig, og du kan let rette dit link til en ny url eller slette det, hvis siden ikke find­es mere.

 

FD Feedburner Plugin

Glem dit almin­delige RSS feed og tilmeld dit feed til Feed­burn­er. Derefter vil du kunne se, hvor mange der er tilmeldt dit feed samt andre brug­bare oplysninger. FD Feed­burn­er plug­inet hjælper dig med at redi­recte dit nor­male RSS feed til Feed­burn­er.

 

Sharebar

Ggiv­er dine læsere mulighed for at dele din indlæg på socialeme­die. Det gode ved netop “dele-knap­perne” er plac­eret ude i ven­tre side af indlægget, og de føl­ger med når man scroller ned på siden. Der­for er de altid syn­lige og let tilgæn­gelige, hvis dine læsere får lyst til at dele dit indlæg. Du kan selv bestemme, hvilke delek­nap­per du vil anvende. Selv bruger jeg Google+, Twit­ter, Face­book og Any­hed

 

Redirect Old Slugs

Dette Word­Press plu­g­in ændre automa­tisk dine par­ma­links (indlæggets url), hvis du senere væl­ger at ændre dem. Forde­len er du ikke mis­ter de links, som er lavet til det gam­le indlæg, da der automa­tisk bliv­er opsat en 301-redi­rect, som fortæller Google at indlægget nu find­es på den nye url, og dermed behold­er du alt den gam­le “link-juice”.

 

jQuery lazy load plugin

Vil du gerne have dit site til at loade hur­tigere, så bør du overve­je dette plu­g­in. Hvis du har mange billed­er eller andet tungt grafik, så kan det gøre dit site meget lang­somt at loade. Når du har dette plu­g­in installeret, så loader dit site kun de billed­er, som kan ses på skær­men, og først når dine bruger scroller ned på siden bliv­er billed­erne løbende loaded. Det fun­gere super godt, og dine brugere bemærk­er det ikke — kun at dit site bliv­er hur­tigere!

 

GD Star Rating

Google er beg­y­n­dt at vise stjerne i søgere­sul­tater­ne, og det kan være med til at flere klikker ind på dit site (hvis dine indlæg har fået mange stjern­er). Dette plu­g­in hjælper dig med at imple­mentere dette, og giv­er dine besø­gende mulighed for at bedømme dine indlæg.

 

nre­late Related Content

Word­Press plu­g­in som kan vise relaterede indlæg på din blog. Jeg har tidligere anvendt en andet plu­g­in, som blot list­ede en række tek­stlinks, men dette plu­g­in giv­er dig mulighed for at præsen­tere dem flot visuelt. Der er mange forskel­lige lay­out, og det er utrolig let at ind­stille.

 

WP Sin­gle Post Navigation

Sim­pelt Word­Press plu­g­in, som kan skaffe din blog flere side­vis­ninger. Det til­fø­jer en pil i ven­tre og højre side af skær­men, så dine læsere nemt kan tilgå forrige/næste indlæg. Dette plu­g­in skal bare installeres, og så er du kørende. Ingen ind­still­inger — 2 pile that’s it! OBS: Vær opmærk­som på at pilene også vil blive vist på mobil, hvor det ser knapt så pænt ud.

 

Jeg håber at du kunne bruge min liste med gode Word­Press plu­g­ins, og hvis du selv kender til et godt plu­g­in, vil jeg naturligvis meget gerne høre om det 🙂

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Anmeldelse af Topic Storm | WordPress plugin til automatisk indhold

TopicStorm

For et par måned­er siden købte jeg et word­press plu­g­in fra Clever Plu­g­ins, som automa­tisk kan lave ind­hold. Jeg syntes at det virkede som et spæn­dende plu­g­in, hvis det virkede. Så jeg beslut­tede mig for at købe det for 49,95$ og prøve at lave et helt nyt site, som kun havde ind­hold gener­eret af Top­ic Storm.

Jeg fik købt et domæne og sat en Word­Press blog op med det nye plu­g­in. Jeg lavede et par links for at få siden index­eret, og derefter har siden pas­set sig selv. Som du måske læste i min 3 måned­ers sta­tus, så fik jeg over 7000 unikke besø­gende den første måned.

Antal besøg den første måned: 7158 unikke besøgende

Jeg var imponeret over de høje besøgstal, men jeg måtte sam­tidig kon­statere at afvis­ning­spro­cen­ten lå på 92,83%. Det er dog stadig omkring 700, der blev på sitet. Den høje afvis­ning­spro­cent skyldes højst sandsyn­ligt kvaliteten af ind­hold­et, som ikke er særlig god. Man kan selv ind­stille, hvor tit Top­ic Storm skal lave en indlæg, og da jeg ville teste det på max, blev der lavet et indlæg hver halve time. Nogle indlæg er engelske og andre halvt spanske, men fælles for dem alle er, at det små bider af tekst, som ikke giv­er nogen sam­men­hæng. For få dage siden har jeg sat den til, at poste hver 3. time i stedet, for at se hvilken effekt det har på sitet.

Ind­hold­et bliv­er lavet på bag­grund af en søgn­ing af pop­ulære emn­er på twit­ter, derefter bliv­er der søgt tekst og billed­er fra Google Blogsearch og wikipedia. Til sidst bliv­er der end­da lavet nogle kom­men­tar til indlægget fra tweets. Hvis du gerne vil se, hvor­dan et indlæg lavet af Top­ic Storm ser ud, så kan du se det her.

Den side, som blev besøgt af flest på mit site, blev et indlæg om Ger­ry Ryan en 53 årig DJ, der døde i sin lej­lighed. Det er en trist his­to­rie, men indlægget havde 637 side­vis­ninger og et gen­nem­snitlig tids­for­brug på 2 min og 47 sekun­der. Det vis­er at det bl.a. kan bruges til at fange pop­ulære emn­er, som måske er værd at lave et kvalitets indlæg om på en af sine andre sider. Der er også blevet skabt link til sitet, og det må også kunne bruges til et eller andet, hvis man er lidt kreativ 🙂

Søge­ord er nor­malt nogle, som jeg hold­er for mig selv, da det er dem jeg i bund og grund tjen­er mine penge på. Jeg vil dog gerne dele top 10 søge­ord efter en måneds test af Top­ic Storm på dette site. Jeg skal ikke selv bruge dem til noget, så jeg tænk­te, at de kunne være inter­es­sante for jer at se. Måske de vågne end­da find­er mit site 😉

Top 10 søgeord

Alt i alt er Top­ic Storm et spæn­dende Word­Press plu­g­in, som jeg end­nu ikke helt har fun­det ud af, hvor­dan jeg skal bruge. Jeg håber indlægget måske har givet dig lyst til at teste Top­ic Storm, så vi kan dele erfaringer om, hvor­dan man kan bruge det på en for­nuft måde.

Update: Jeg har efter­føl­gende skrevet en indlæg med en opføl­gn­ing på Top­ic Storm

GD Star Rat­ing
load­ing…