Sådan byggede jeg en virksomhed i Thailand på 3 år

Det er nu 3 år siden jeg har blogget sidst, hvor jeg for­t­alte at jeg var fly­t­tet fra Koh Chang til Chi­ang Mai. Få uger efter ankomst slog jeg mig sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye og start­ede ani­ma­tions­fir­maet Ani­ma­tion Mu.

Det er også grun­den til at jeg ikke har blogget i 3 år, da jeg har fokuseret 100% på at få den virk­somhed til at blive en suc­ces — Og det blev den.

Der­for er det nu på tide til et blogindlæg om, hvor­dan det har været at starte et ani­ma­tions­fir­ma i Thai­land fra nul, og hvor vi er nået til i dag.

God fornø­jelse med læs­nin­gen

 

3 år med animationsfirma i Thailand

Sådan opstod ideen om at starte et animationsfirma

mascos_look-out-door

Det er som sagt lidt over 3 år siden, at jeg fly­t­tede til Chi­ang Mai i Thai­land, og jeg sam­men med min for­ret­ningspart­ner Kris­t­ian Ole Rør­bye blev enig om, at video­er vil blive noget som de fleste virk­somhed­er vil benytte fre­mover.

Jeg har i mange år arbe­jdet med affil­i­ate mar­ket­ing, søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, Adwords, E‑commerce, kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing og mange andre ting inden­for online markeds­føring.

Når jeg selv besøgte især amerikanske hjemmesider for at lede efter et produkt/online værk­tøj, som jeg kunne benytte i mit arbe­jde. Så var det oftest de sider som havde en explain­er video, der fangede min inter­esse, for­di de hur­tigt og enkelt bekræft­ede om det var det jeg efter­søgte.

På daværende tid­spunkt var der kun et par enkelte virk­somhed­er, som sol­gte ani­merede fork­lar­ings video­er. Så der gik ikke mere end et par dage før min for­ret­ningspart­ner og jeg blev enige om at vi skulle starte et fir­ma her i Chi­ang Mai, som skulle pro­duc­er­er ani­ma­tionsvideo­er til danske virk­somhed­er.

 

Sådan kom vi i gang

Første prob­lem var at vi intet anede om video. Vi fandt hur­tigt frem til Go Ani­mate som er en soft­ware, hvor alle selv kan finde ud af at lave en ani­ma­tionsvideo. De har en masse grafik, bevægelser og musik, som let sam­men­sættes med deres drag and drop funk­tion.

Vi fik lavet lidt video­er til os selv, men kunne fornemme at vi med denne soft­ware vil blive begrænset til at kunne lave det som kom­mende kun­der ville have brug for. Vi ville kunne tilbyde kun­derne unikke video­er, som lignede andres video­er lavet i samme soft­ware.

Da ingen af os selv kan finde ud af at teg­ne eller den slags, så var der kun en ting at gøre. Få fun­det den første medar­be­jder! Efter lidt research fandt vi ud af at Chi­ang Mai har ret mange uni­ver­siteter, hvor folk også stud­erede ani­ma­tion og grafisk design. Så vi fik skabt kon­takt til uni­ver­siteterne og fik opslået still­ing på net­tet.

Første medarbejder i Animation Mu

Vi fandt hur­tig en dygtig og kreativ pige, som start­ede hos os med det samme. Sam­men gik vi i krig med at finde ud af hvor­dan hele processen skulle foregå.

Vi fik også fun­det danske samar­be­jdspart­nere, som kunne speake og skrive manuskripter for os, så vi selv kun skulle stå for selve ani­ma­tions-delen, da det var den del som vi mente at vi skulle fokusere på.

Vi fik lanceret vores hjemme­side Animation.mu og lavede nogle bil­lige intro tilbud for at få nogle kun­der ind for at komme i gang. Det foregik mest igen­nem iværk­sæt­ter­por­tal­en Amino, og folket i vores online netværk på Google+, Twit­ter og Face­book tog godt imod vores ide og vi kom i gang med at pro­duc­er­er de første video­er.

Animationsvideo - Animation Mu

Sådan udviklede det sig

Vi beslut­tede fra start af, at vi ret­tede video­erne indtil kun­derne var til­fredse. Det gjorde at ALLE vores kun­der altid har været til­fredse med det pro­dukt, som vi har lev­eret. Til­fredse kun­der anbe­faler en til andre og nogle kom­mer tilbage for at få pro­duc­eret flere video­er til andre pro­jek­ter eller nye sprogver­sion­er.

Så siden vi start­ede er det kun gået fre­mad som plan­lagt. Vi tog ikke selv penge ud af virk­somhe­den, men investerede dem i at væk­ste den.

I dag 3 år efter er vi udover min part­ner og jeg 6 thai­landske ani­ma­tor­er, 1 thai­land­sk sekretær, 1 dan­sk pro­jek­tled­er, 1 dan­sk tek­st­for­fat­ter, 6 faste danske speakere og lang række andre samar­be­jdspart­nere, som hjælper os, når vi pro­duc­er­er video­er til andre lande end Dan­mark.

Teamet bag produktionen af animationsvideoer

Vi har også fået en del danske og uden­landske forhan­dlere, som vi pro­duc­er­er video­er for. Vi oplever sti­gende inter­esse i de andre skan­di­naviske lande, som vi lancerede i for hal­van­det år siden.

For nylig slog vi omsæt­ningsreko­rd, og vi er for tiden i fuld gang med at ansætte flere nye medar­be­jdere og sprede os til andre lande.

Så vi kan næsten ikke få armene ned for tiden. Vi er stolte over, at vi troede på vores ide og arbe­jd­ede hårdt for at få den realis­eret. Man kan ikke vide alt for starten af, men så længe man er vil­lig til at lægge tid og kræfter i et pro­jekt, så skal det nok lykkes!

Held og lykke til andre der prøver

Det var min suc­ceshis­to­rie fra Thai­land, som jeg håber kan inspir­erer andre, da jeg selv blev det af at læse sådanne his­to­ri­er, da jeg for en del år siden kast­ede mig ud som iværk­sæt­ter.

Held og lykke til alle jer som hver dag kæm­per for det, som I tror på.

Hvis nogle af jer kom­mer for­bi Chi­ang Mai, så er i altid velkom­men på vores kon­tor til en kop kaffe og god his­to­rie.

Glædelig jul og godt nytår her fra Thai­land

 

Kom med indenfor på vores kontor i Chiang Mai

GD Star Rat­ing
load­ing…

Husjagt på Koh Chang

Vores nuværende hus på Koh Chang

Vi har nu boet i vores hus i et halvt års tid, og vi har været rigtig glade for det. Da det har været reg­n­tid, har det været dejligt at bo i orden­ligt og tæt hus. Men nu er det ved at blive højsæ­son igen, og vores drømme om et hus med havudsigt er beg­y­n­dt at melde sig igen. Der­for har vi den sen­este måned været på hus­jagt på Koh Chang, og her kan du se nogle de poten­tiale huse, som vi fandt ved at køre rundt på øen.

Hus på vandet i fiskerbyen Bang Bao

Pris: Til salg for 300.000 kr.

Huset i Bang Bao, Koh Chang

Dette hus blev vi med det samme forelskede i. Det er bygget på pæle i van­det, og det har en helt fan­tastisk udsigt. Huset er ejet af en politi­mand, som er blevet for­fly­t­tet til den anden side af øen, og han vil der­for gerne sælge det. Da vi desværre ikke har de 300.000 kr. som det koster, så forsøgte vi igen­nem vores lokale kon­tak­ter at leje det af ham. Desværre var andre kom­met os i forkø­bet og havde langtid­sle­jet det.

Flere billed­er af huset i Bang Bao

Hus på bjergside med udsigt over Bang Bao bugt

Pris: Ukendt

Huset med udsigt over Bang Bao bugt

Foren­den af en side­vej til hov­ed­ve­jen fandt vi et hus, som man havde påb­eg­y­n­dt at bygge men ikke havde færdig­gjort. Det så ud til, at der ikke var lavet noget ved det i 1–2 år. Det kunne ellers blive et rigtig lækkert hus, hvis det blev lavet færdig, og udsigten over Bang Bao bugt er det bed­ste af det hele. Vi vendte tilbage til huset adskil­lige gange for at finde frem til ejerne, så vi kunne under­søge mulighed­erne for at leje eller købe huset. Det lykkes dog aldrig at finde frem til dem, da deres resort var lukket ned, og de for­mentlig ikke ophold­er sig på øen i lavsæ­so­nen.

Flere billed­er af huset med udsigt over Bang Bao bugt:

 

Nybygget hus med flod i forhaven og sandstrand i baghaven

Pris: 5.000 kr./måned

Huset ved floden i Klong Prao

Vi fore­trækker at opholde os syd på øen, men læn­gere nord­på fandt vi et sted, hvor der var ved at blive bygget 6–7 nye huse. Husene så ud til at blive utrolig lækre, og havde fuld udsigt til flo­den fra hele huset. 50 meter bag ved huset er der en flot sand­strand, så også dette hus havde en fan­tastisk beliggen­hed. Vi fik forhørt os om pris­erne, og desværre havde de tænkt sig at tage omkring 5.000 kr./måneden, og så meget vil vi ikke bruge på at leje noget i Thai­land.

Flere billed­er af huset i Klong Prao:

 

Her skal vi bo det næste halve år

Pris: 2.300 kr./måned

Huset i Bai Lan, Koh Chang

Dette hus lig­ger ud til van­det og den flotte havudsigt, som vi altid har drømt om. Nor­malt fun­gere det som udle­jn­ings­bun­ga­low til tur­is­ter, men i reg­n­ti­den er der ret oversvøm­met på grun­den, og det har stået tomt i et stykke tid og er ved at for­falde. Vi snakkede med ejerne, som ville sætte huset (og 2 andre) i stand inden d. 1. nov. Prisen fik jeg forhan­dlet 20% ned og vi slog til og lejede det i et halvt år frem. Vi ved ikke hvor meget de har tænkt sig at forbedre huset, men jeg reg­n­er selv med at lave en del forbedringer, så det bliv­er som vi gerne vil have det.

Flere billed­er af vores nye hus i Bai Lan:

  

Jeg glæder mig til at vågne op og kigge ud på havet fra sen­gen hver eneste mor­gen, og jeg glæder mig til at sid­de på ter­rassen og arbe­jde i de omgivelser. Så her kom­mer jeg til at bruge meget af min tid det næste halve år, og når det bliv­er reg­n­tid igen, så går vi på hus­jagt igen.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Tag din virksomhed med på ferie i Thailand

BizzCamp

 

Jeg er blevet kon­tak­tet af Jør­gen Lin­net, som gerne ville have mig til at komme og holde et fore­drag for danske iværk­sæt­tere.

Han har i samar­be­jde med sin busi­ness part­ner arran­geret en 2 ugers iværk­sæt­ter camp i Thai­land. De har lejet et lækkert resort uden­for Pat­taya, hvor delt­agerne skal bo, spise, netværke, arbe­jde, høre fore­drag, få coach­ing og meget mere.

Per­son­ligt synes jeg, at det er et super godt arrange­ment. Jeg er sikker på at delt­agerne vil lære utrolig meget de 14 dage og få nye uvur­derlige kon­tak­ter. Der­for har jeg takket ja til at komme og gøre mit for at give delt­agerne et inspir­erende fore­drag!

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde delt­agerne og nogle af de andre fore­dragsh­oldere. Efter jeg er fly­t­tet til Koh Chang har der ikke været meget net­work­ing med ligesin­dende, så den del glæder jeg mig også meget til.

Mere info om Bizzcamp

Du kan læse mere om arrange­mentet på Biz­zCam­p’s hjemme­side, hvor du find­er dato, pris­er, billed­er, fore­dragsh­oldere og alt andet infor­ma­tion om arrange­mentet.

Se billed­er af stedet på Biz­zCam­p’s Face­book­side

Det er ikke en forud­sæt­ning at man vil starte virk­somhed i Thai­land. Det er blot en ferie/arbejdslejr for danske iværk­sæt­tere, som vil inspir­eres og udvikle deres virk­somhed­er.

Jeg håber at møde nogle af jer på Biz­zCamp til decem­ber!

GD Star Rat­ing
load­ing…

Torben Rudgaard — 10 gode råd om ansættelse af en Thai

Torben Rudgaard - Pattaya Thailand

På Face­book er jeg med i et netværk for danskere, som er bosat i Thai­land og laver busi­ness. Det er en forholdsvis ny netværks­gruppe, men der er allerede mange intres­sante medlem­mer, som gladeligt del­er ud af deres råd og erfaringer om, at lave busi­ness i Thai­land.

Her find­er du vores netværk: Busi­ness netværks­gruppe i Thai­land

En dag faldt snakken på ansæt­telse af Thai’er, hvilket kan være noget af en udfor­dring. Tor­ben Rudgaard dri­ver en IT virk­somhed i Pat­taya og invester sine penge i ejen­domme i Thai­land. Han kom med 10 super gode råd, som jeg tænk­te at nogle af jer kunne have glæde af, og der­for vil jeg gerne dele dem med jer her.

Torben Rudgaard’s regler for ansættelse af en Thai.

 

1: Annon­cer på føl­gende web­sites:
— http://www.jobbkk.com/
— http://th.jobsdb.com/th
Alle andre sites giv­er meget få brug­bare eller slet ingen resul­tater

 

2: Pas på med head hunter fir­maer. Mange sender dig en ansat og så snart du har betalt dem siger den ansat­te op.

 

3: Thaiere elsker at sende en tom email, uden sub­ject og med en mail adresse som dumbfuck@hotmail.com, og så et resume attached — Du skal lær­er at acceptere dette. De har aldrig lært at sende ansøgninger så check resume og glem alt om mailen.

 

4: Stol ikke på hvad de skriv­er i deres resume eller ansøgn­ing, bed dem i stedet sende en porte­føl­je, over hvad de har lavet. Dette er let hvis det er IT folk eller grafikere. Regn med at 70–80% ikke skriv­er tilbage da de ikke har en porte­føl­je, og garan­teret er totalt ukval­i­fi­cerede.

 

5: Hvis du skal bruge een som taler engel­sk, så ring til dem før du inviter­er dem til sam­tale. Jeg har haft mange som er rejst 18 timer med bus for at komme til et “ENGLISH JOB INTERVIEW” og så taler de ikke et ord engel­sk.

 

6: Lav en liste med spørgsmål før sam­tal­en der inde­hold­er direk­te spørgsmål om de kval­i­fika­tion­er du skal bruge. Lav dem åbne spørgsmål der kræver lange svar, ellers får du ikke et ord ud af dem. Thaiere er super gen­erte og vil hellere lade dig snakke end at snakke selv. Lad være med at spørge “Have you worked with C++” — ist­edet spørg “tell me about a project where you used C++”.

 

7: Fokuser dine spørgsmål på “past per­for­mance”. Hvad har du lavet før? Hvilke pro­jek­ter var du med til? Hvor­dan løste du dem? Fortæl om det sværeste pro­jekt du har lavet osv..

 

8: Pas på med løn­nen. Thaiere siger gerne ja til en løn de ikke accepter­er for­di det er høfligt, og bagefter ser du dem aldrig igen for­di løn­nen var for lav. Prøv at lade dem fores­lå en løn og brug tricks som 3 måned­ers prøvetid med lavere løn og så en høj løn efter prøvetid er over­stået. Hold godt øje med deres ansigt­sudtryk, de er gode til at sige “yes yes” til ting de ikke vil ha, men du ka godt se at de fak­tisk men­er “no no”

 

9: Test test test!!! LAD VÆRE MED AT ANSÆTTE NOGEN MED MINDRE DU HAR TESTET DERES KVALIFIKATIONER!!! Lad dem skrive et stykke kode, lave et design, løse et prob­lem, tale med en fik­tiv kunde osv… Dette er den eneste garan­ti du har og hvis du ikke tester dem kom­mer du til at fortryde det, med garan­ti!!

 

10: Når du har ansat dem, så sørg for at beholde dem. Løn­nen skal være god nok til at dække udgifter, men ting som gratis frokost, fir­ma fes­ter, betalt lej­lighed, betalt el/vand reg­n­ing osv giv­er meget loyale medar­be­jdere.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Jeg udlever min drøm i Thailand

Endelig kom dagen!

D. 17 jan­u­ar var dagen endelig kom­met, hvor vi skulle fly­tte til Koh Chang i Thai­land. Fam­i­lie og ven­ner var mødt op i Aal­borg lufthavn for tage os afsked med os. Det skulle vise sig at være meget hårdere end jeg havde reg­net med, og da det var tid til at boarde, blev der fældet en del tår­er. Især hos min kæreste Michelle og jeg, for vi vid­ste, at der ville gå lang tid, før vi igen så mange af de per­son­er, som bety­der aller­mest i vores liv.

Vi var så berørte at sit­u­a­tio­nen, at jeg først til aller­sidst opdagede, at per­so­n­en bag os var rac­erkøre­nen Tom Kris­tensen, som er den per­son der har vun­det Le Mans flest gange. En per­son som jeg altid har været “fan” af, og som jeg ellers gerne ville have udvek­slet et par ord med og tilk­ende­give min beun­dring af de ting, som han har opnået.

 

Lang og udmattende rejse men det hele værd

Det var en lang og udmattende tur med flyet til Bangkok

Vi fløj fra Aal­borg til Køben­havn, hvor­fra vi skulle fly­ve videre til Düs­sel­dorf, og her­fra gik vores fly så direk­te til Bangkok. Fra Bangkok lufthavn tog vi en minibus direk­te til Koh Chang, som var vores des­ti­na­tion.

Bussen fra lufthav­nen koster 600 Bath (120 kr.) pr. per­son og er den nemmeste måde at komme herud, med­min­dre man tager en taxa, hvilket koster omkring 3500 Bath (700 kr.).

Alt i alt kom hele turen til at vare 28 timer, og da hverken min kæreste eller jeg er gode til at sove i fly, bus eller bil, så var vi godt trætte, da vi nåede frem til Koh Chang.

 

1. gang vi er her i højsæsonen

Lonely Beach i højsæsonen

De par gange hvor vi har været her før, har det været uden­for højsæ­so­nen. Så vi var meget spændte på, hvor mange men­nesker der vil være i Lone­ly Beach (den by vi gerne vil bo i), men det er ikke så slemt, som vi frygt­ede.

Da vi kom til Lone­ly Beach var alt optaget de sted­er, hvor vi gerne vil bo. Det eneste sted, som havde ledi­ge bun­ga­lows var Siam hut. Et sted vi havde boet på en af vores ferier hernede, og som vi havde svoret, at vi aldrig ville bo på igen.

Sid­ste gang vi boede der, var det ikke til at sove på grund af den høje musik fra deres fes­ter, og per­son­alet kom op at slås med hinan­den. Uden et alter­na­tiv måtte vi bide i det sure æble, og bo der de første 3 næt­ter, indtil der blev en bun­ga­low ledig på vores ynglings sted “Lit­tle Eden”.

 

Just another day in Paradise

Vores bungalow på Little Eden - Koh Chang, Thailand

Vi er blevet boede på “Lit­tle Eden”, men er dog fly­t­tet i en anden bun­ga­low, da wifi sig­nalet er meget bedre i denne. Jeg elsker sim­pelthen dette sted! Det ligget oppe bag det hele, så her er fred og ro. Der er kun 12 bun­ga­lows, og det er altid super flinke per­son­er, som bor her. Ejeren David (fra Eng­land) er en hyggelig fæt­ter, som altid laver sjov, og han er utrolig hjælp­som.

Hver dag føles som en dag i par­adis, og vi er over­be­viste om, at det var det helt rigtig valg at fly­tte herned! Hvis du gerne vil vide, hvor­dan en typisk dag er for mig hernede, så ser den nogen­lunde således ud:

kl. 8 — Står op og hen­ter en kop kaffe, som jeg tager med op i min hængekø­je, hvor jeg tjekker sal­gs- og besøgs-tal fra mine hjemmesider

kl. 8.30 — Vi går ned og spis­er mor­gen mad. Typisk en omelet med ost og tomat på ris­tet brød. End­nu en kop kaffe og en frisk­pres­set appelsin­juice

kl. 9.30 — Pakker en taske med hånd­klæder og bøger, hvorefter vi på vores scoot­er kør­er til vores yndlings sted hos MaHa (en hyggelig lille bar med en lækker pri­vat strand)

kl. 12 — Frokost som typisk består af ny thai ret hver dag

kl. 18 — Nyder solnedgan­gen med en kold øl (selvføl­gelig en Leo) inden vi kør­er hjem i bun­ga­lowen og får et bad

kl. 19 — Ind­tager aftens­mad på en af de mange gode restau­ran­ter. Vi prøver nye sted­er hver dag, alt efter hvad vi har lyst til at spise. Når den står på seafood, så kør­er vi til Bang Bao, som er en lille fiske­by bygget på pæle langs molen.

kl. 20 — Tilbage til bun­ga­lowen, hvor jeg lig­ger lidt i hængekø­jen med com­put­er, og snakker med kæresten om, hvilken fan­tastisk dag det end­nu en gang har været.

kl. 22 — Løber jeg tør for ener­gi og må hoppe i seng, hvor jeg drøm­mer mere end jeg nogensinde har gjort før.

Næste dag gen­t­ager jeg det hele igen + de nye ting, som har jeg hørt om i løbet af dagen eller fået lyst til at lave.

 

Afsavn til famile og venner

Farvel kagen vi fik til afskedsmiddagen med vores familier

Jeg ville ønske, at jeg kunne have min famile og mine ven­ner hos mig. Til gengæld møder jeg HVER dag nye spæn­dende per­son­er fra hele ver­den, med hver deres spæn­dende his­to­ri­er at fortælle. Nogle er blevet til “ven­ner” og andre nyder jeg blot at hænge ud og snakke med.

Der er ingen tvivl om, at det er blevet let­tere at fly­tte om på den anden side af jor­den, siden der er kom­met Face­book, Skype og alle de andere sociale medi­er, som gør det muligt at løbende holde kon­takt. At mange af mine ven­ner og famile allerede har plan­lagt ferie hernede for at besøge os, gør også afsavnet min­dre. Jeg ved, at jeg snart ser dem igen, og når jeg gør, så vil jeg sætte meget mere pris på det!

 

Ferie eller hverdag?

Udsigten fra Siam Hut på Koh Chang i Thailand

Lige nu lever vi virke­lig livet og hver dag føles som ferie. Vi er dog på udkig efter en mere pri­vat bun­ga­low, som vi kan langtid leje, og hvor vi kan “slå os ned” og få en mere “nor­mal” hverdag. Vi har fået tilbudt nogle stykker, men har ikke fun­det den helt rigtige end­nu. Pris­erne er dog langt bil­ligere end for­ven­tet (800‑2000 kr. pr. måned for en bun­ga­low).

Vi har det rigtig godt, hvor vi er nu, så vi tager det stille og roligt indtil vi find­er det rigtige. Det eneste prob­le­mer er, at vi bruger langt flere penge, end vi havde reg­net med. Men så længe vi ikke bruger flere end vi har, så går det jo nok — Vi lever kun én gang!

 

Sig endelig til, hvis der er noget, som i gerne vil vide

Jeg oplever så meget for­tiden, at det næsten er svært at huske det hele. Jeg vil gerne dele det hele, men jeg ved ikke, hvor jeg skal starte eller slutte. Så hvis der er noget, som du gerne vil høre om, så sig endelig til, da jeg hellere vil skrive om noget der har jeres inter­esse i stedet for at kede jer med ting, som ikke har nogen vær­di for jer.

Kan i havde det fan­tastisk hjemme i kolde Dan­mark (hørte at i har fået sne), eller hvor i ver­den du selv måtte befinde dig 🙂

Besøg vores rejseguide KohChangers.com, hvis du selv overve­jer at opleve Koh Chang.

Husk at jeg stadig sæl­ger pokaler og medal­jer, hvis du eller din klub skulle få brug for det.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…