Fuck Twitter!

Fuck Twitter - Google+ er nu mit foretrukne sociale medie

Okay så slemt men­er jeg det heller ikke, men hvis vi går blot et par år tilbage, så var Twit­ter mit fore­trukne sociale medie i mit arbe­jde med online mar­ket­ing. Det var her jeg havde daglig kon­takt med mit netværk, fandt inspi­ra­tion hos branchens dygtig­ste per­son­er, fik serveret links til lærerige artik­ler og hent­ede en del trafik til min blog.

Men nu har jeg stort set ikke anvendt Twit­ter i et års tid — Hvor­for?

 

Twitter er overfladisk

Når man kun har 140 tegn til rådighed i sine opda­teringer, så bliv­er det meget let over­fald­isk. Hvis du vil sende et tweet for at anbe­fale en god artikel/hjemmeside, så er der sim­pelthen ikke plads til at uddybe, hvor­for du anbe­faler denne artikel/hjemmeside, og slet ikke når der også skal være plads til et link.

 

Twitter

 

Det samme gælder hvis en sam­tale opstår mellem forskel­lige per­son­er. De korte tweets gør det over­fladisk, let at mis­forstå hinan­den og mest af alt besværligt at følge en sam­tale med­min­dre ens navn indgår i alle tweet.

 

Twitter giver mindre værdi end Google+

På trods af at 1000+ per­son­er føl­ger mig på Twit­ter, så får jeg ikke læn­gere den samme vær­di ud af det, som jeg gjorde tidligere. Der blev flere og flere lig­e­gyldig tweets i min strøm, og der kom min­dre respons på mine egne tweets end tidligere.

Nogle vil måske mene at prob­lemet lå i kvaliteten af mine egne tweets eller at jeg ful­gte de fork­erte per­son­er, men jeg men­er at have set en stign­ing i lig­e­gyldige tweets samt færre antal retweets.

Heldigvis kom Google+ som jeg blev forels­ket i fra første blik. Pri­vat kan jeg intet bruge det til, men arbe­jd­sre­lateret er det et super inter­es­sant social medie (især hvis du beskæftiger dig med online mar­ket­ing). Der­for siger jeg fuck Twit­ter og kom over på Google+.

Dennis Kjærgaard på Google+

Fordele med Googe+ i forhold til Twitter

Længden af indlæg:

På Google+ er der ingen begræn­sning for læng­den af indlæg, og der­for kan du bedre uddybe dit bud­skab. Fak­tisk kan du kalde det micro blog­ging og bruge det som et sup­ple­ment til din egen blog. F.eks. når du har noget på hjertet, men ikke synes det rækker til et helt blogindlæg.

Eksem­pel på et indlæg hvor jeg ikke bliv­er begrænset af Twit­ters 140 tegn

Formatering af tekst:

I dine Google+ indlæg kan du for­matere tek­sten for at skabe mere opmærk­somhed eller giv­er et bedre overb­lik. Det er f.eks. muligt at lave fed, kur­siv eller under­streget tekst.

Eksem­pel på et indlæg hvor jeg har anvendt fed skrift for at lave over­skrifter og skabe mere opmærk­somhed

Billeder/Video:

Du kan dele billed­er og video­er til at skabe opmærk­somhed til dine indlæg, og det giv­er nogle fan­tastiske mulighed­er i forhold til de ensart­ede opda­teringer på Twit­ter.

Eksem­pel på et indlæg med et billede, som gav den flere +1´er end den ellers ville have fået

Forums:

På Google+ kan du være medlem af diverse forums om de emn­er som inter­essere dig. Jeg er selv medlem af 10–15 forum om forskel­lige emn­er. Her går jeg hen når jeg man­gler inspi­ra­tion, jeg får løbende nørd­ede-tips i min strøm.

Eksem­pel på et Google+ forum om affil­i­ate mar­ket­ing

 

Grupper/forums på Google+

 

Google+ er nu mit foretrukne sociale medie

 

Der er mange flere fordele ved Google+ end jeg har nævnt, og der er intet jeg savn­er ved Twit­ter. Der­for vil jeg vove den pås­tand, at jeg aldrig bliv­er aktiv på Twit­ter igen, men fre­mover vil hel­lige mig Google+ — Måske du skulle gøre det samme???

Hvis du synes at det er tåbe­ligt af mig at droppe Twit­ter, eller synes at jeg har truf­fet et for­nuftig valg, så skriv en kom­men­tar med din begrun­delse og fortæl gerne om dit eget forhold til de 2 sociale medi­er.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Sådan får du en spændende Facebookside med 3 gratis apps

Facebook Apps Gratis

For et par uger siden skrev Casper Blom et super godt gæsteindlæg på Morten Vad­skær’s blog. Casper gav nogle gode og konkrete råd til, hvor­dan man kunne forbedre sin Face­book­side , så den virkede mere spæn­dende og ind­by­dende.

Casper Blom’s gæsteindlæg om Face­book markeds­føring

Jeg brugte selv flere af hans råd på mine egne Face­book­sider. Det tog ikke lang tid at lave de ændringer, som Casper fores­log, men de blev bestemt mere ind­by­dende end de gam­le stan­dard sider.

3 gratis Facebook apps du bør overveje til din egen Facebookside

Efter jeg forbedrede mine egne Face­book­sider, er jeg stille og roligt beg­y­n­dt at få flere “likes”. Det har givet mig blod på tanden til at gøre mine sider end­nu bedre.

Efter lidt research fandt jeg frem til disse 3 gratis Face­book apps.

LinkedIn Facebook App

LinkedIn Facebook App

Med denne LinkedIn app kan til­fø­je LinkedIn til din Face­book­side. Du skal være opmærk­som på, at den fun­gere med Face­book­sider, men ikke på pro­fil­er. Når du bruge denne app vil den fremgå i din men og give folk mulighed for, at få se din Linkedin pro­fil direk­te på din Face­book­side.

 

Twitter Facebook App

Twitter Facebook App

Denne Twit­ter app giv­er mulighed for at vise dine sen­este tweets direk­te på din Face­book­side. En super måde at få flere til at følge dig på Twit­ter, og gøre din Face­book pro­fil mere lev­ende, hvis du er aktiv på Twit­ter.

 

 

RSS Facebook App

RSS-Feed Facebook App

Hvis du har en blog, så er det oplagt at hente denne RSS-feed app til Face­book. Den giv­er dig mulighed for at vise et eller flere RSS-feeds på din Face­book­side, så dine bruger kan følge med på din blog.

 

 

Har du selv et tip eller tricks til Facebooksider?

Jeg håber, at du kan bruge en eller måske alle disse 3 gratis apps til din Face­book­side. Selv synes jeg at de er med til at gøre siden mere lev­ende, da der er mere at “dykke ned i” i forhold til en stan­dard Face­book­side.

Her kan du se de 2 Face­book­sider, som jeg selv arbe­jder på at opbygge:

Den­nis Kjær­gaard

Billigepokaler.dk

Hvis du selv har gode tips og tricks til, hvordan man kan forbedre sin Facebookside, så del dem endelig ved at skrive en kommentar til dette indlæg.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Skal man sende automatisk DM til nye followers på Twitter?

Bør man sende automatisk DM til nye followers på Twitter

Bedre udnyttelse af de sociale medier.

For tiden bruger jeg en del tid på at blive mere syn­lig på sociale medi­er. Flere i mit netværk har tidligere anmod­et om at blive ven­ner på Face­book, men min pro­fil har jeg altid holdt 100% pri­vat. Der­for har jeg nu opret­tet en Face­book page, så jeg også kan netværke på Face­book.

I den forbindelse har jeg tænkt over, hvor­dan jeg skal gøre folk opmærk­som på min Face­book side, og tanken faldt på at sende en automa­tisk DM til mine nye fol­low­ers på Twit­ter. Jeg spurgte der­for på Twit­ter om nogle kendte til et værk­tøj, som kunne gøre dette.

Mikael Rieck var flink at sende mig et link til et indlæg, hvor der blev hen­vist til et værk­tøj, som kunne gøre dette. Selve artiklen han­dlede om det samme som dette indlæg, nem­lig om man bør sende automa­tiske DM til sine nye fol­low­ers på Twit­ter.

Twitter handler først og fremmest om relation

Jeg bed specielt mærke i at for­fat­teren af indlægget havde over­hørt denne kom­men­tar fra en kvin­de i forbindelse med om man skulle gøre det eller ej:

I don’t even know you yet. We don’t have a rela­tion­ship and you’re already ask­ing me to take some action?!?”

Jeg synes fak­tisk at hun er helt inde på det rigtige, og der­for har jeg selv vur­deret, at det først og fremmest han­dler om rela­tion­er, og jeg vil der­for ikke sende automa­tiske DM’er til mine nye fol­low­ers på Twit­ter.

Hvad men­er du, bør man sende automa­tiske DM til nye Twit­ter fol­low­ers?

GD Star Rat­ing
load­ing…