11 opgaver der vil forbedre dine online marketing evner

11 opgaver der forbedre dine online marketing evner

Vil du gerne blive bedre til at markeds­føre din hjemme­side, så har jeg lavet denne liste med 11 opgaver, som kan gøre dig til en bedre online mar­keter.

Lis­ten består af 11 forskel­lige opgaver, som jeg selv tidligere har udført og lært meget af. Der­for er der sikkert også nogle af jer, som kunne have gavn af lis­ten og blive bedre til online mar­ket­ing.

 

Opgaver der kan gøre dig bedre til at markedsføre din hjemmeside:

 

1. råd til at blive en bedre online marketer

Opret og administrere en Google AdWords kampagne

Google AdWords er fan­tastisk til at skaffe salg og kon­ver­t­er­ing, hvis ellers du bruger det rigtigt. I bund og grund han­dler det om at byde på de søge­ord, som skaf­fer flest kon­ver­t­eringer med den bed­ste ROI.

Lær at lave og administrere CPC kampagner

Få noget erfar­ing med nogle sim­ple kam­pag­n­er allerede nu, og med tiden lær­er du at mestre Google AdWords. Du vil også finde ud af hvor meget du betaler for en kon­ver­t­er­ing på de forskel­lige søgeord/kampagner, og så er det ellers bare med at byde løs, så længe din ROI er for­nuftig.
 
2. råd til at blive en bedre online marketer

Optag en video og rediger den

Video­er bliv­er anvendt oftere end nogensinde før, og det giv­er dig nogle unikke mulighed­er for at fremvise dine pro­duk­ter, lave en præsen­ta­tion, give dine brugere en videogu­ide eller hvad du ellers kan finde på.

Lær at anvende video marketing

Optag en masse rå-film og leg lidt med et sim­pelt redi­ger­ing­spro­gram, så du lær­er at lave sim­ple men præsentable film. Derefter kan du gå i gang med at lave flotte video­er til din hjemme­side, markeds­føring, nyheds­brev, YouTube og alle de andre sted­er, hvor du kan ser­vere video­er med inter­es­sant ind­hold for din mål­gruppe.
 
3. råd til at blive en bedre online marketer

Kontakt en af de “store” i branchen

De er slet ikke så farlige de der “store kanon­er”, som har suc­ces i din branche. Ofte er de fak­tisk utrolig hjælp­somme men­nesker, hvis du pænt spørg­er til råds. Udnyt det hvis du føler at deres viden kan gøre en forskel for dig. Svarene kan måske ofte lyde sim­ple og over­fladisk, men det skyldes som regel at de und­lad­er at fortælle dig alt det som er irrel­e­vant for dig at vide.

Lær at kunne tage kontakt til ALLE

Tid er kost­bar, så sørg for at gøre det så nemt for per­so­n­en at svare, når du kon­tak­ter ham. Fortæl hvem du er og hvor­for du kon­tak­ter per­so­n­en. Får du svar så husk at sige tak og indse, at det nu er dit ans­var at tage action på de råd du fik, ellers har du jo blot spildt per­so­n­ens tid.
 
4. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en split-test

På et eller andet tid­spunkt vil du indse at du bliv­er nød til at teste for at finde den bed­ste løs­ning. Kom der­for allerede i gang nu med at lave nogle sim­ple splittest, så du ved hvor­dan du skal gribe det an, når du får brug for at anvende det.

Lær at få flest mulige konverteringer ud af sin trafik

Når du har mange besø­gende, hvor­for så ikke få mest ud af dem. Det får du nemmest ved at splitteste alt mellem him­mel og jord på din hjemme­side. Derefter vil du sort på hvidt kunne se hvad der kon­vert­er bedst.
 
5. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en simpel infografik

Forsøg at lave en sim­pel info­grafik udfra nogle data. Det kan være dine egne eller nogle du find­er på net­tet. Hvis du kan lære at lave nogle flotte og inter­es­sante info­grafik­er, så kan det være en god måde at skaffe trafik og links til din hjemme­side.

Lær at skabe interessant indhold til besøgende på din hjemmeside

Det er ikke nemt lave info­grafik­er, som rent fak­tisk skaf­fer links til din hjemme­side. Der­for bør du måske starte med at lave nogle som bare er opl­y­sende for dine brugere. Det kan også være en god ind­hold vari­ant til især tekst-tunge blogs.
 
6. råd til at blive en bedre online marketer

Kontakt en journalist

Jeg har selv oplevet hvor­dan presseom­tale kan mange-doble trafikken på ens site. Det kan skaffe nye kun­der, nye samar­be­jdspart­ner, mere omtale og mere til for en beske­den ind­sats. Find din egen sjove, anderledes, inter­es­sante eller nyhed­sopvækkende his­to­rie og forsøg at få en jour­nal­ist til at skrive en artikel om den. Husk du ikke skal sælge her — Du skal levere en god his­to­rie eller nyhed!

Lær at skaffe presseomtale

Når du har en del erfar­ing med pressemed­delelser og fået nogle kon­tak­ter til diverse jour­nal­is­ter, så vil du kunne skaffe store mængder trafik og efter­tragt­ede links fra diverse medi­er.
 
7. råd til at blive en bedre online marketer

Hold et foredrag/oplæg for en større gruppe

Mange har det svært med at tale foran en stor for­sam­ling. Det havde jeg også selv indtil jeg blev tvunget til det som sal­gsled­er for en del år siden. Den­gang måtte jeg træde ud af min com­fort zone og under­vis­er sæl­gerne — og det gjorde slet ikke ondt!

Lær at kunne formidle sit budskab til alle

Kom selv i gang med at rykke den com­fort zone (hvis du har den), så du er for­beredt den dag, hvor TV2 ringer og spørg­er om du vil stille op til et inter­view, eller du bliv­er bedt om at holde fore­drag et sted, hvor du kan nå din mål­gruppe.
 
8. råd til at blive en bedre online marketer

Opbyg en email liste og udsend et nyhedsbrev

Email mar­ket­ing kom­mer du ikke ude­nom hvis du beskæftiger dig med online mar­ket­ing. Selv beg­y­n­dte jeg tidligt at ind­sam­le emails uden rigtig at sende noget. Men det kom­mer mig til gode i dag, da jeg har flere tusinde emails, som jeg kan sende mit bud­skab til — og det kon­ver­t­erin­gen af denne trafik er helt i top!

Lær at lave email marketing

Beg­y­nd allerede nu at ind­sam­le emails og husk at en stan­dard tilmeld nyheds­brev boks ikke er nok. Du skal i det mind­ste fork­lare dem hvad læseren får ud af at tilmelde sig dit nyheds­brev. Det som har vir­ket bedst for mig er at give folk noget gratis — I mit til­fælde min gratis e‑bog: Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere.
 
9. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en sjov grafik der bliver delt mere end 10 gange

Hvis du ikke er god til det grafiske, så behøves det ikke at være noget avanceret. Det kan blot være en billede, hvor du har ind­sat en sjov tekst. Dit første forsøg bliv­er højst sandsyneligt ikke delt mange gange, men jo flere du laver, jo klogere bliv­er du på, hvad din mål­gruppe synes er sjovt og deleværdigt. Var evt. kreativ med skrift­typer, i stedet for at bruge en stan­dard skrift­type, som over­hovedet ikke skille sig ud.

Lær at skabe visuel opmærksomhed

Evnen til at lave sjove billed­er kan komme dig til gode senere ‚når du vil være “like-hunter” på de sociale medi­er eller skabe opmærk­somhed på dine pro­duk­ter eller hjemme­side.
 
10. råd til at blive en bedre online marketer

Forhandle dig til en bedre pris næste gang du køber noget

Mange som beskæftiger sig med online mar­ket­ing er gode til at sælge — ikke forhan­dle. Der­for bør du forsøge at forhan­dle prisen ned næste gang du køber noget. Du vil opleve at der ikke sker noget ved at prøve, og at du med tiden bliv­er så dygtig til det, at det ofte lykkes dig at få tin­gene bil­ligere.

Lær at kunne forhandle med partnere/leverandør/kunder

Din evne til at forhan­dle vil styrke dig, når du skal forhan­dle med leverandør, kun­der, samar­be­jdspart­nere osv. Hvis du ikke har evnen til at forhan­dle, så er det de andre, som kom­mer til at bestemme, hvor­dan klaveret spiller.
 
11. råd til at blive en bedre online marketer

Start en kontroversiel debat på de sociale medier

For det første så elsker dine fol­low­ers på sociale medi­er, når du er ærlig og siger din mening. Især hvis du tør sige noget alle tænker, men ingen andre tør sige. Forsøg at starte en kon­tro­ver­siel debat, så du lær­er at debat­tere offentligt samt håndtere kritik/opbakning.

Lær at håndtere spontane reaktioner professionelt

Det er en god måde at træne disse ting, og du vil senere kunne bruge det til at skaffe opmærk­somhed på dit site/produkt med kon­tro­ver­sielle overskrifter/udtalelser osv. og sam­tidig være klar til at håndtere reak­tion­erne pro­fes­sionelt.

 

Har du problemer med din online markedsføring

Hvis du har prob­le­mer med din online markeds­føring, så skriv en kom­men­tar neden­for og del dem med os. Måske kan jeg eller en anden hjælpe dig.

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Online julekalender til webshops og virksomheder

Online julekalender til webshops

Har du overve­jet at lave en online julekalen­der til dine kun­der, men ved du ikke, hvor­dan du skal gribe det an? Så vil jeg fores­lå dig at tage et kig på denne online julekalen­der, som gør det super nemt for virk­somhed­er at have deres egen online julekalen­der.

Webshop julekalender

Hvad kan webshops få ud af at have online julekalender

Hvis der er noget som mange danskere elsker, så er det jul og konkur­rencer. Det kan din web­shop udnytte med en online julekalen­der, hvor de hver dag skal svare på spørgsmålet i dagens låge. Det vil mange gerne, så længe der er spæn­dende præmi­er på spil.

Spørgsmål­lene udformer du selv, og det giv­er dig gode mulighed­er for at bygge tæt­tere rela­tion­er med dine kun­der. Det er også en oplagt mulighed til at øge kun­dernes kend­skab til din virk­somhed og dens pro­duk­ter.

Mit råd vil være at du har fokus på bygge rela­tion­er i stedet for at sælge her og nu.

 

Funktioner

Hvad kan en online julekalender

Den omtalte julekalen­der fun­ger­er som en konkur­rence, hvor dine kun­der får et nyt spørgsmål hver dag med optil 5 svar­mu­lighed­er. Lågerne bliv­er automa­tisk aktiveret på den rigtige dato, og du har mulighed for at til­fø­je billed­er eller video til spørgsmå­lene. Delt­ager kan få påmin­delser på mail, og du kan udtrække vin­dere i admin­is­tra­tionssys­temet. Julekalen­deren kan køre både på web og face­book, og du kan nemt akti­vere social shar­ing for at opnå viral effekt.

 

 

Design

Hvordan ser en online julekalender ud

Du kan vælge mellem flere færdi­ge design­sk­a­be­lon­er, eller du kan lave dit helt eget design. Dette kan nemt gøres ved at uploade dit eget bag­grunds­billede samt dit logo.

Her kan du se nogle af dit færdig skabeloner, som du kan vælge mellem:

julekalender design

 

Pris

Hvad koster julekalenderen

Priser på online julekalender

 

Sådan får du din egen julekalender*

Hvis du men­er, at din web­shop bør have sin egen online julekalen­der i år. Så send mig en mail (hej@denniskjaergaard.com), så sørg­er jeg per­son­ligt for, at du bliv­er du kon­tak­tet og kan stille alle de spørgsmål, som du måtte i forbindelse med køb af din web­shops julekalen­der.

Hvis du skal nå at have en julekalen­der i år, så skal du have den lavet nu!

 

*Jeg får pro­vi­sion af fir­maet for at hen­vise dig som kunde. Hvis du ikke men­er at jeg skal tjene penge på dig (selvom jeg har brugt tid på at fortælle dig om pro­duk­tet og mulighed­erne med det), så kan du købe samme pro­dukt på deres hjemme­side julekalender.com — Jeg håber dog at du vil skabe kon­tak­ten igen­nem mig, for­di du men­er det mest fair.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

3 bøger du bør læse inden du kaster dig ud i e‑handel

Bøger om e-handel

Vil du udnytte mulighed­erne for at sælge på net­tet, men aner du ikke, hvor­dan du skal gribe det an?

Her ser­vere jeg dig 3 gode bøger om e‑handel på et guld­fad, som vil spare dig for mange penge og 1000-vis af timer!

Herun­der har jeg lis­tet en række danske bøger om e‑handel og online markeds­føring. De inde­hold­er alle mange års erfar­ing om hver deres emne.

 

Jeg kan stå inde for dem alle, og jeg mod­tager ingen penge for at anbe­fale dem. De er sim­pelthen bare nævneværdi­ge!

 

Søgemaskineoptimering

 

SEO-LEX af Thomas Rosen­stand

Det er sjældent at jeg anbe­faler en bog, som jeg ikke har læst. Men denne bog om søge­mask­i­neop­ti­mer­ing er skrevet af Thomas Rosen­stand, som jeg har kendt til Thomas i en del år nu. Han har en enorm viden om søge­mask­i­neop­ti­mer­ing (få hjemmesider til tops i Google), som har været en stor hjælp for mig selv, da jeg i sin tid skulle i gang med at lave online markeds­føring. Tager du ikke mine ord for gode var­er, så kan du starte med at læse den gratis udgave af SEO-LEX

 

E‑handel

 

ePush­er af Mar­tin Thor­borg

Da vi start­ede web­shop­pen Billigepokaler.dk i 2007, val­gte jeg at købe Mar­tins Thor­borgs bog om e‑handel. Mar­tin havde allerede på daværende tid­punkt en stor viden om e‑handel og det at være e‑købmand. Bogen er løbende blevet opdateret, og den vil helt sikkert gøre dig til en bedre e‑købmand, når du har læst den. ePush­er find­es også i en gratis light udgave

 

Konverteringsoptimering

 

Kon­ver­t­er­ingskar­ma af Morten Vad­skær

Man tjen­er ingen penge på besø­gende, hvis de ikke køber noget. Der­for bør du læse Morten Vad­skærs bog om kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing, så du bliv­er klogere på hvor­dan du får flest muligt til at købe dine pro­duk­ter eller ydelser. Morten har jeg kendt nogle år og vi har jævn­ligt mødes for at snakke om online markeds­føring. Han har været inde over en lang række hjemmesider mht. kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing, og han er især kendt for sine spilt-tests. Kon­ver­t­er­ingskar­ma find­es også i en gratis light udgave

 

Action speaks louder then words!

 

Gør dig selv en tjen­este og få læst alle 3 bøger, inden du går i gang med at sælge på net­tet. Det er ikke nok at læse de gratis light udgaver, da de blot lad­er dig se, hvad du kan for­vente i den fulde udgave. Når du har læst dem, så er det selvføl­gelig vigtigt at du tager action på de råd, som du får i bøgerne! Held og lykke med dine kom­mende pro­jek­ter. Der vil åbne sig en helt ny ver­den for dig, og den har uanede mulighed­er.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Anbefaling af danske blogs om online salg og markedsføring

Anbefaling af de bedste danske blogs om online salg og markedsføring

Der find­es efter­hån­den mange gode danske blogs derude, og måske synes du, at det kan være svært at vælge, hvilke du skal læse med på. Der­for vil jeg anbe­fale dig de 5 danske blogs, som jeg selv får mest ud af at læse med på. Alle 5 per­son­er på min liste har stor viden inden­for hver deres område, og jeg har lært meget ved at læse på deres blogs. Så her er mine 5 anbe­falinger af danske blogs.

Top 5 danske blogs om online salg og markedsføring:

Adsense og affiliate

Ant Philosophy — Mikael Rieck

Mikael blog­ger om hvor­dan man tjen­er penge på net­tet. Han har selv en lang række hjemmesider, hvor han tjen­er penge på Google Adsense og Affil­i­ate reklamer. De erfaringer har han i lang tid blogget om, og der er der­for utrolig mange inter­es­sante indlæg, som du kan dykke ned i.

Jeg har selv læst flit­tig med i et års tid, og det har været utrolig lærerigt for mig. Så hermed en stor tak til Mikael, hvis blog jeg vil anbe­fale til alle med inter­esse for Adsense og affil­i­ate.

WordPress og seo

Bonusninja – Jan Poul Kaczmarek

Da jeg start­ede med at læse Jans blog, var det især pga. hans sorte humor i sine indlæg. Jan giv­er nogle super gode tips om især Word­Press og seo, som han har beskæftiget sig med på høj plan de sid­ste par år.

I denne uge kan du vin­de gratis søge­mask­i­neop­ti­mer­ing af Jan. Alle kan delt­age i konkur­ren­cen, ved at skrive en kom­men­tar i dette indlæg. Når du har delt­aget i konkur­ren­cen, bør du udforske Jans mange gode indlæg om seo og Word­Press.

Online markedsføring og sociale medier

Pottercut – Ib Potter

Pot­ter­cut byder på en lang række pod­cast om online markeds­føring med. Ib for­mår at få nogle inter­es­sante gæster i ”studi­et”, og han gør det selv super godt som inter­view­er. Det giv­er nogle spæn­dende sam­taler om mange forskel­lige emn­er inden­for online markeds­føring.

Hvis du kunne tænke dig at lære mere om sociale medi­er, så bør du også læse med på potter.dk, hvor Ib især blog­ger om online markeds­føring i sociale medi­er.

Søgemaskineoptimering

Seo blog — Thomas Rosenstand

Hvis bare du har lidt kend­skab til seo, så ved du at det er en branche med mange røvere og ban­dit­ter, men Thomas er en af de få, som jeg vil kalde en rigtig seo ekspert. Han har i mange år delt sin viden, tips og råd om søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, og efter at have læst størst­ede­len af dem, er jeg ikke i tvivl om at Thomas kan sin seo.

Thomas fly­t­tede for et år siden til USA, hvor han stor­trives. På Rosen­stands Amino blog kan du der­for få mange gode råd om at dri­ve virk­somhed i udlan­det og iværk­sæt­teri generelt.

Webanalyse og tracking

Webanalytiker — Jacob Kildebogaard

Jacob er super skarp til Google ana­lyt­ics, og på hans blog find­er du mange gode råd om web­analyse. Du find­er især mange gode og konkrete råd om Google ana­lyt­ics, som jeg selv bruger på alle mine egne sites. Mange af disse råd har været til stor gavn for vores web­shop med sport­spræmi­er. Jeg kan der­for kun anbe­fale dig at læse med på bloggen, hvis du vil vide mere om dine besø­gende, og hvor­dan de bruger din hjemme­side.

Jacob har sam­men med Morten Vad­skær skrevet Ana­lyt­ics­bo­gen, som jeg vil til alle der vil være klogere på web­analyse. Mortens blog er bestemt også et besøg værd, hvis du er E‑købmand eller bare vil vide mere om kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing.

Online Marketing på daglig basis

Marketers Morgen — Anders Saugstrup og Mikael Rieck

Anders og Mikael dri­ver det lukkede forum Marketers.dk og har gjort det siden decem­ber 2012. Bag de lukkede døre bliv­er der talt om alle aspek­ter af online mar­ket­ing og der bliv­er både vendt teori og en masse prak­tiske eksem­pler. Mange hun­drede medlem­mer delt­ager aktivt og kom­mer med konkrete spørgsmål fra deres hverdag. Disse forum tråde har Anders og Mikael val­gt at lave til et offentligt tilgæn­geligt pod­cast der udkom­mer dagligt kl. 06.00 fra mandag til fredag. Varighe­den er ca. 10 min­ut­ter og det pass­er per­fekt til køre­turen til og fra arbe­jdet.

Tags: blog mar­ket­ing, online markeds­føring blog

GD Star Rat­ing
load­ing…