Sådan fik Casper Schneidere​it 400 kr. mere pr. lead for samme affiliate kampagne

Tjen mere pr lead på dine affiliate kampagner

Hvis man beskæftiger sig med affil­i­ate mar­ket­ing og begår sig på de sociale medi­er, så har man sikkert også lagt mærke til Casper Schnei­dere­it og de mange gode tips han løbende del­er med os andre. Casper arbe­jder for tiden med web­shop­pen Alor.dk, men beskæftiger sig sideløbende med affil­i­ate mar­ket­ing. Han kon­tak­t­ede mig og sagde han havde et godt tip om, hvor­dan han fik 400 kr. mere pr. lead for samme affil­i­ate kam­pagne. Det er et super godt konkret tip, så der­for lig­ger jeg gerne blog til og vil her­fra over­lade ordet til Casper.

Gæsteindlæg af Casper Schneidereit

En affil­i­ate mar­keter har adskil­lige para­me­ter, der kan jus­teres på for at øge sin affil­i­ate indt­jen­ing. Fokus kan være på at forøge antallet af leads eller at forhan­dle bedre kom­mis­sion­ssatser. I forhan­dlingsø­jemed er det alt andet lige nem­mere for en mar­keter med stor vol­u­men at presse prisen op, kon­tra en mar­keter med lav eller ingen vol­u­men. Der­for kan man med nogen ret sige, der er en svag ekspo­nen­tiel ten­dens i forhold­et mellem lead-vol­u­men og lead-pris, og at lead-vol­u­men i sig selv kan benyttes som pos­i­tivt argu­ment i forhold til lead-pris.

Det er værd at bemærke, at der som regel er et over­lap i kam­pag­neud­budet. En web­shop eller et tele­fon­sel­skab kan nemt være repræsen­teret ved flere forskel­lige affil­i­ate-netværk men med indi­vidu­elle kom­mis­sion­ssatser. Her er hersker den frie konkur­rence, og det står alt­så en mar­keter frit for at køre kam­pag­nen gen­nem det affil­i­ate-netværk, der tilby­der den mest attrak­tive kom­mis­sion. Der­for er det også en klar fordel, at være repræsen­teret bredt med brugerkon­ti ved de gængse affil­i­ate-netværk, så de enkelte netværks kam­pag­neud­bud løbende kan overvåges.

Fik 400 kroner mere pr. lead for samme kampagne

Jeg har i et stykke tid lev­eret leads på en casi­no-kam­pagne gen­nem et dan­sk affil­i­ate-netværk. Da der efter­hån­den var ved at komme kon­tin­uerlige leads, gik jeg i gang med at under­søge hvorledes jeg kunne forbedre min lead-pris. Da jeg åbnede kam­pag­nen, bemærkede jeg et par fel­ter i den URL, som affil­i­ate lin­ket endte på:

Casper - Affiliate

Det så alt­så ud som om, at affil­i­ate netvær­ket porteret kam­pag­nen gen­nem et andet affil­i­ate netværk, og benyt­tede subid-para­me­teret til lead­hånd­ter­ing fra deres andre brugere. Med andre ord fun­gerede mit affil­i­ate-netværk som mar­keter ved et andet affil­i­ate-netværk, og der­for som et fordyrende mellem­led.

min blog har jeg et værk­tøj til at mon­i­torere- hvilke hop og spring en URL laver. Jeg kunne kon­statere, at oven­stående affil­i­ate link land­ede på en side, da det via et meta-refresh sendte brugeren igen­nem casi­noets eget affil­i­ate link.

Affiliate Casper


Ved at kon­tak­te casi­noets affil­i­ate-afdel­ing direk­te fik jeg en affil­i­ate aftale direk­te igen­nem den. Lead-prisen var cir­ka 400 kro­ner højere, end hvad jeg fik gen­nem mit eget affil­i­ate-netværk, hvilket må siges at være en forbedring, der er til at føle på.

I Dan­mark er det et fåtal af annon­cør­erne, der har eget affil­i­ate-pro­gram. Ulem­pen er, at der startes op uden mar­keters eller lig­nende. Så selvom mediebu­reauet tager en bid af kagen, så kan det typisk bedre betale sig med denne løs­ning. På uden­landske kam­pag­n­er og større web­shops, er det dog ikke usæd­van­ligt, og det kan mange gange betaler sig at google efter [navn] + affil­i­ate.

Mit råd her­fra er jævn­ligt at gå ens kam­pag­n­er igen­nem for at se, om der er grund­lag for forhan­dling af lead-pris­er. Under­søg om de i mellemti­den er blevet udbudt på andre netværk.

Held og lykke med det 🙂

GD Star Rat­ing
load­ing…

Dansk iværksætter om livet i Thailand

Kristian Ole Rørbye i Thailand

Nu er der under en måned til at jeg fly­t­ter til Thai­land! Der­for har jeg spurgt Kris­t­ian Ole Rør­bye, om han vil­lle skrive et gæsteindlæg om at fly­tte og dri­ve virk­somhed i Thai­land. Kris­t­ian fly­t­tede selv til Thai­land for 3 år siden og dri­ver i dag hans egen virk­somhed fra Chi­ang Mai i Nordthai­land.

Kris­t­ian har hjulpet mig UTROLIG meget med mine mange spørgsmål og prob­lem­still­inger i forbindelse med min egen fly­t­ning til Thai­land. 1000 tak for hjælpen Kris­t­ian!

Her­fra vil jeg over­lade ordret til Kris­t­ian:

Gæsteindlæg af Kristian Ole Rørbye:

April 2009 var året, hvor jeg tog et af livets store udfor­dringer, hvilket var at fly­tte fra Dan­mark til Thai­land. Jeg arbe­jd­ede på det tid­spunkt for en IT-virk­somhed og blev i den forbindelse tilbudt at komme ud til Deres afdel­ing i Thai­land for at stå for deres SEO pro­duk­tion.

Tid­spunk­tet, hvor jeg blev tilbudt at rejse min­i­mum 6 måned­er om på den anden side af jord­klo­den, var helt per­fekt. Jeg var lige kom­met ud af et læn­gere forhold og der­for stod uden et sted at bo samt en bil, der hur­tigt kunne blive sol­gt. Så der var ikke ret meget der bandt mig til Dan­mark.

Efter mange tanker frem og tilbage, sam­taler med fam­i­lie og ven­ner beslut­tede jeg mig for at sige “ja tak” til tilbudet om at tage til Thai­land i min. 6 måned­er og arbe­jde med SEO for fir­maets danske kun­der.

Hold da kæft det er varmt!

Dansk iværksætter i Thailand

Det var helt sikkert det første jeg tænk­te, da jeg steg ud af fly­v­eren for første gang i Nordthai­land i April måned (som er en af de varmeste måned­er i Thai­land med dags tem­per­a­tur­er på op til 40 grad­er!). Det var fak­tisk også første gang, at jeg var i et “rigtigt varm land”, hvis man kan sige det sådan.

To af mine danske kol­le­gaer hent­ede mig i lufthav­nen, og jeg blev vist der­hen, hvor jeg skulle bo. Jeg blev med det samme overvældet af de mange nye indtryk — var­men, duftene, måden folk talte på og meget meget andet!

Dagen efter skulle jeg starte med at arbe­jde, og de næste 8 måned­er arbe­jd­ede jeg og tog på opdagelse i Thai­land.

Iværksætteren ville stå på egne ben i Thailand

Der har altid været en iværk­sæt­ter gemt i mig, og efter 8 måned­er som løn­mod­tager i Thai­land fik jeg blod på tanden og ville starte min egen lille for­ret­ning, hvor jeg kunne sælge SEO ydelser til danske virk­somhed­er fra Thai­land.

Lev­eomkost­ningerne her i Thai­land er meget lavere end i Dan­mark, og har man ikke et ban­klån eller andre større faste udgifter, som man skal betale til hver måned i Dan­mark, ja så kom­mer man fak­tisk ret langt for 5.000–8.000 kr om måne­den. For at illus­trere dette lidt bedre lis­ter jeg her nogle real­is­tiske faste udgifter som man har, når man lever og bor i f.eks Nordthai­land:

  • Lejlighed/hus: 1.000  kr. om måne­den for almin­delig studiele­j­lighed om måne­den, for 2.000 kan man bo i et lækkert hus (fuldt møbleret)
  • For­sikring: 1.000–1.500 kr. om året. Med i ens arbe­jd­stil­ladelse er der almin­delig offentlig syge­sikring, men alligev­el anbe­faler jeg altid at man sup­plerer med f.eks en for­sikring fra BUPA, så man er dækket lidt udover det den offentlige tilby­der (BUPA dækker også hvis man rejs­er til andre lande)
  • Trans­port: 300 kr. om måne­den. For det beløb kan man leje en bike. Man kan også vælge at kør­er i taxa eller tuk-tuk, dette koster imellem 5–20 kr. pr. tur
  • Mad: 30 kr. om dagen. Det er utroligt bil­ligt at købe mad i et af de mange gadekøkken­er og en nor­mal ret koster omkring 4–5 kr. (inkl. vand)

De lave lev­eomkost­ninger kom­bineret med en lav skat­tepro­cent, bety­der at jeg kan tilbyde mine kun­der SEO ydelser til en ret forde­lagtig pris uden yderligere at gå på kom­pro­mis med kvalitet etc.

Så efter en tur til Dan­mark, hvor jeg fik skrevet under på et par samar­be­jd­saf­taler, tog jeg tilbage til Thai­land for at starte min første Thai­landske virk­somhed, der skulle sælge SEO ydelser til danske virk­somhed­er og samar­be­jdspart­nere.

I starten var SEO ydelserne reduc­eret til linkbuild­ing og tek­st­for­fat­ning, men det tog hur­tigt om sig, og efter få måned­er var det gener­el “full ser­vice SEO”, som vi lev­erede.

At starte en virksomhed i Thailand er nemt… så længe man ved hvad man gør!

Dansker i Thailand

Igen­nem mit netværk i Thai­land kom jeg i kon­takt med en thai­land­sk advokat, der kunne hjælpe mig med at åbne et Com­pa­ny Lim­it­ed (læs: Co., Ltd.) fir­ma for omkring 3.000 kr. Med i denne pris var også udgifterne til at få en arbe­jd­stil­ladelse. (hvilket er et krav for at kunne udføre arbe­jde i kon­geriget Thai­land).

Sådan noget som skat og moms og andet papi­rar­be­jde, som der er i forbindelse med at dri­ve en virk­somhed, er der selvføl­gelig også i Thai­land. Her blev jeg dog pos­i­tivt over­ras­ket da det offentlige sendte 2 kon­sulen­ter ud til min virk­somhed­sadresse for at sætte mig ind i reglerne omkring skat, moms etc. Desværre kunne de ikke tale engel­sk, så jeg blev nødt til at få bis­tand af min advokat.

Brug for ekstra arbejdskraft

I takt med at for­ret­nin­gen voksede fik jeg brug for nogle til at hjælpe mig med SEO arbe­jdet, og da det hele foregår på dan­sk, blev jeg nødt til at få noget dan­sk arbe­jd­skraft ud og hjælpe til i fir­maet.

Det er nem­mere sagt end gjort…

Med et almin­delig Co., Ltd. fir­ma har man nem­lig kun mulighed for at have én arbe­jd­stil­ladelse (som tilde­les Man­ag­ing Direc­tor), og skal man have flere arbe­jd­stil­ladelser udover denne, så kræver det at man kan stille 2 mil­lion­er baht til rådighed (eller vise at fir­maet er det værd i værdier, kun­der etc.). Dette var ikke real­is­tisk i starten, hvor midlerne var begrænset.

BOI — The Board of Investment of Thailand … i love u

Udlændin­gen, der dri­ver virk­somhed i Thai­land, har mulighed for at få tildelt et cer­ti­fikat fra BOI (www.boi.go.th/). Det kræver dog, at man får en advokat til at hjælpe sig med ansøgnin­gen samt lever op til de krav, som der nu engang er inden­for den branche/kategori, som ens virk­somhed lig­ger inden­for.

De sam­lede udgifter for at få et BOI sta­blet på benene til min virk­somhed løb i alt op på omkring 13.000 kr. — og det var alle pen­gene værd!

For­di! Når man har dette cer­ti­fikat, ja så har man mulighed for at få ube­grænset antal arbe­jd­stil­ladelser (nor­malt antal er dog omkring 6–8 stk.) tildelt.

Det bety­der at vi som virk­somhed ikke skal kunne stille 2 mil­lion­er baht til rådighed, hver gang vi skal have en ny dansker ansat. I stedet skal vi blot betale salæret til advokat­en, for at han får det formelle på plads (omkring 400–600 kr. pr. arbe­jd­stil­ladelse).

To andre store fordele ved at have fir­maet god­k­endt ved BOI er, at man ist­edet for et nor­malt 1 års visum får tildelt et spe­cialt 2 års visum samt at man i de første 3 år er fritaget for at betale virk­somhedsskat.
Afs­lut­ningsvist vil jeg komme med et par gode råd til dig, der sid­der og overve­jer at fly­tte til Thai­land for at arbe­jde eller bo i en læn­gere peri­ode (husk på det er mine per­son­lige råd ud fra de små 3 år jeg har boet her, så det er ikke lige frem MEGET erfarne råd):Overve­jer du at fly­tte til Thai­land for at arbe­jde eller bo i en læn­gere peri­ode?

  • Netværk er vigtigt! Vær sikker på at du kan få et godt netværk af men­nesker, som du kan sam­men med og udvikle dig og din for­ret­ning med.
  • Det er ikke sjovt at være på røven på den anden side af jor­den — vær der­for godt klædt på, så du har midler til svære peri­oder rent økonomisk.
  • Accepter den fremmede kul­tur - der er mange små ting i hverda­gen, der er meget anderledes end i Dan­mark. Vær for­beredt på dette og “ret ind til højre”, når der er brug for det.
  • Over­hold lan­dets love og regler — Noget af det mest uhyggelig jeg kan komme i tanke om, er at ende i et thai­land­sk fængsel. Husk der­for at over­holde de gængse regler.
  • Lær sprog­et — Jeg er desværre ikke selv mester i det thai­landske sprog, men jeg forstår da en del, af det der bliv­er sagt og kan sige et par nyt­tige glos­er. Jeg vil klart anbe­fale at man starter på noget thai under­vis­ning hur­tigst muligt, da jeg kan se, at det giv­er et meget sjo­vere ophold, når kom­mu­nika­tions­bar­ri­eren bliv­er brudt.
Der er en masse andre ting man kan komme ind på, men oven­stående var det der lige faldt mig mest naturligt ind.
Til dig der overve­jer eller drøm­mer om at bo i Thai­land, så kan jeg kun sige:
    “Kom afst­ed!, du vil ikke fortryde det.” 🙂
GD Star Rat­ing
load­ing…

Nikolaj Mogensen om outsourcing

Outsourcing

Dette er et gæsteindlæg af Niko­laj Mogensen, som jeg mod­tog efter, at han havde læst denne artikel på ComOn, hvor jeg udtaler mig om out­sourc­ing i forbindelse med vores web­shop Billigepokaler.dk.

Niko­laj har selv val­gt at out­source udviklin­gen af hans magen­to web­shops e‑scarf og Hjort Smykker til Fil­ip­pin­erne. Står du selv over­for at skulle vælge leverandør så læs med om hans erfaringer og få et par råd med på vejen.

Outsourcing E-Scarf

Sådan valgte jeg det helt rigtige bureau

At finde det rigtig bureau eller den rigtige free­lancer kan være en stor udfor­dring. Selv val­gte jeg1902 Soft­ware, et Fil­ip­pin­sk bureau med en dansker i spid­sen. De har stået for udviklin­gen af themet til Magen­to samt for sup­port og imple­menter­ing af de to web­shops.

Det er ikke let at skulle investere i et nyt design og i en ny web­shop. Især kræver det mange overve­jelser hvis man kaster sig ud i out­sourc­ing. Der er mange smarte sæl­gere og bureauer i markedet. De tror alle de kan lave det man vil have, men man skal se sig godt om for ikke at blive sny­dt. Det gælder både danske som uden­landske og der­for brugte jeg også lang tid på research.

De to vigtig­ste kri­terier for mig var pris og evn­er. Bureauet skulle sim­pelthen være skide dygtige. Ud over pris og evn­er val­gte jeg bureau ud fra at samar­be­jdet skulle kunne var­er læn­gere end blot udviklin­gen. Jeg ville have mulighed for let at få imple­menteret nye ændringer samt få sup­port. Ligeledes var det vigtigt for mig at kom­mu­nika­tio­nen ville foregå uden kom­p­lika­tion­er samt at prisen var den helt rigtige.

Jeg overve­jede flere bureauer og free­lancere. Jeg endte dog med lægge mig fast på bureauet 1902 Soft­ware. Peter Skouhus, der er dansker og ejer af 1902 Soft­ware, virkede til at være utrolig ligetil, hudløs ærlig og sam­tidig pro­fes­sionel.

Jeg val­gte 1902 Soft­ware for­di de dels er startet og drevet af danskeren Peter Skouhus og dels har stået bag mange af iværk­sæt­ter­por­tal­en Amino.dk’s opgraderinger. De to ting var bevis­er for mig om at kom­mu­nika­tio­nen ville foregå let­ter qua Peter’s danske ind­fly­delse på bureauet sam­tidigt med at deres var tilsvarende mit behov qua tidligere opgaver.

Sprog og kommunikation er alfa omega

En af de store fordele ved at vælge et Fil­ip­pin­sk bureau var at medar­be­jderne og især pro­jek­tled­eren var excep­tionel god til engel­sk. Mit gebrokne dang­lish var mere end nok til at kom­mu­nikere hvad der skulle laves, ideer og inputs frem og tilbage samt begræn­sninger og aftaler.

Med andre ord var sprog­et ikke et prob­lem med det Fil­ip­pinske bureau. Kom­mu­nika­tio­nen var ellers en af mine store hur­dler ved. Mit råd til suc­ces­fuld out­sourc­ing er at kom­mu­nika­tio­nen skal fun­gere tæt på 100%. I skal forstå hinan­dens måde at snakke på både rent sprog­ligt, men også rent billedligt. Fun­ger­er kom­mu­nika­tio­nen kan det spare dig for mange hov­ed­pin­er og spildte udviklingstimer.

Priserne lokker

Når man out­sourcer kan man helt sikkert spare nogle penge på timepris­erne. Det er klart at en pro­gram­mør og en grafikker i udlan­det vil have en langt lavere timepris end i Dan­mark. Pro­fes­sionelle danske bureauer er dyre – rigtig dyre – og man får ikke altid hvad man betaler for.

Men man skal ikke bare sådan lade sig narre af de lave timepris­er. Der er nem­lig andre omkost­ninger for­bun­det med out­sourc­ing. Selv har jeg været rigtig meget inde over hele processen som tovhold­er på den Fil­ip­pinske pro­jek­tled­er. Det er i mine øjne nød­vendigt skarpt at kon­trollere out­sourcin­gen, og her kan man for­vente en sig­nifikant invester­ing af tid og kræfter på at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Man skal vide præ­cis hvad man vil have og dik­tere det der skal laves. De kreative inputs ude­bliv­er efter min erfar­ing når man out­sourcer og der­for skal kon­ceptet og ideen være helt på plads fra starten af.

Værktøjer der gør outsourcing let

Kom­mu­nika­tio­nen foregik fint og smerte­frit over Skype, mails, chat, afrap­por­ter­ings soft­ware, screen­shots og screen­share.

Al kom­mu­nika­tion bliv­er doku­menteret i bureauets afrap­por­ter­ing­spro­gram. På den måde opstår der ingen mis­forståelser senere hen. Vi kan altid finde frem til hvad vi aftalte samt hvad der skal laves og udvikles på.

Skype er i forhold til out­sourc­ing et genialt værk­tøj. Ikke bare i form af chat og tele­fon­sam­taler, men også i form af funk­tion screen­share. Screen­share hjalp og hjælper kom­mu­nika­tio­nen meget når der enten den ene eller den anden vej skal vis­es prob­le­mer, løs­ninger og mulighed­er. Selvom der kan være små prob­le­mer med bånd­bred­den så er det stadig et emi­nent, uund­værligt og enkelt værk­tøj, som jeg i min out­sourc­ing har haft stor glæde af.

Alter­na­tivt tager jeg et screen­shots som bliv­er sendt til pro­jek­tled­eren med lidt tekst og nogle pile på. Det er en let måde at få ændringer imple­menteret. Bureauet udar­be­jder hver dag udførlige rap­porter af tids­for­brug og arbe­jd­sop­gaver. Jeg således let følge med i hvad der er blevet lavet samt hvor lang tid det har taget.

Outsourcing er for folk der ved hvad de vil have

Det er min klare opfat­telse at out­sourc­ing ikke er for beg­y­n­dere. Når du out­sourcer skal du vide præ­cist hvad der skal laves og kom­mu­nikere det videre i form af præ­cise vejled­ninger.

Havde jeg ikke vidst hvad der var vigtigt samt hvilke funk­tion­aliteten jeg ville have i min web­shop ville jeg have betalt og fået noget helt fork­ert. Det er jeg over­be­vist om ville have været dyrt at rette op på senere.

Er man iværk­sæt­ter og ønsker man en web­shop vil mit råd altid være at starte stille ud og så, når stør­relsen er til det, udvide. Out­sourc­ing af web­shops er i mine øjne for dig med tidligere erfar­ing med e‑handel og dets mange facetter.

Nu skal jeg ikke lyde bedrev­i­dende og det kom­mer selvføl­gelig an på sit­u­a­tio­nen og ambi­tion­erne, men jeg havde selv meget glæde af selv at stå for det meste i starten. Jeg brugte selv Dan­do­main i starten, som jeg selv sat­te op. Her lærte jeg hvad en web­shop skal kunne og den erfar­ing føler jeg at jeg har fået stort udbytte af i out­sourcin­gen.

Alternativet er mikro outsourcing

Er man lidt mere ferm i forhold til pro­gram­mer­ing og krav kan man benytte sig af at out­source til free­lancere. Det kan eksem­pelvis være ting som tek­st­for­fat­ning, design og pro­gram­mer­ing – jeg selv er blevet inspir­eret af Den­nis Kjær­gaards eget indlæg om mikro out­sourc­ing.

Jeg har ikke selv erfar­ing med mikro out­sourc­ing, da et af mine kri­terier netop var mulighe­den for et læn­gere­varende samar­be­jde. Jeg tror man skal holde tun­gen mere lige i munden når man benyt­ter sig af denne form for out­sourc­ing. Man skal i end­nu højere grad vide hvad man vil have lavet samt hvor­dan det skal laves. Ved mikro out­sourc­ing kan man spare end­nu flere penge, men du bliv­er heller ikke på nogen måde holdt i hån­den.

 

Jeg håber du fik noget ud af mine erfaringer – Hvis du kunne lide indlægget kan du altid følge min blog om online mar­ket­ing eller følge mine pips om det samme.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…