Starten på mit animationsfirma

Vores første ansatte

Man skal starte et sted

I dag sad jeg på Face­book og læste gam­le indlæg på min face­book side fra den­gang, hvor jeg arbe­jd­ede en del med online markeds­føring og diverse affil­i­ate pro­jek­ter.

Men så stødte jeg på et indlæg, hvor jeg for første gang skrev om ani­ma­tionsvideo, og det skulle vise sig at blive starten på noget større.

Som i kan se i neden­stående Face­book indlæg, forsøgte jeg i august 2012 at lave min egen ani­ma­tionsvideo til at markeds­føre en e‑bog. I indlægget skrev jeg også, at jeg troede vi kom til at se mange flere ani­ma­tionsvideo­er fre­mover — Og sådan kom det til at gå.

Link til videoen, som jeg den­gang var stolt over men i dag er flov over

1 år senere starter jeg et animationsfirma

Et år senere i 2013 fly­t­ter jeg fra Koh Chang til Chi­ang Mai (begge i Thai­land) og møder en anden dansker (Kris­t­ian Ole Rør­bye) fra mit online netværk. Efter få dage falder snakken på ani­ma­tionsvideo, som vi begge men­er, at der i fremti­den bliv­er stor efter­spørgelse på.

Vores første ansatte
Vores første ansat­te

Der­for starter vi få måned­er senere et ani­ma­tions­fir­ma uden de store erfaringer om ani­ma­tion eller video. Men vi fik prøvet os frem og ansat­te vores første ani­ma­tor, da vi ind­så at vi ikke selv havde de grafiske evn­er. Med tiden blev video­erne bedre og bedre, kun­derne er altid til­fredse og vi var nu klar til at skabe effek­tive arbe­jd­sprocess­er og skalere virk­somhed.

Løbende vækst

Der­fra beg­y­n­dte det hele at tage fart i 2014 og frem til i dag, hvor vi fort­sat pro­duc­er­er flere og flere video­er til vores kun­der. Det hele har kun kun­net lade sig gøre pga. det rigtige team. Alle har hver deres rolle og bidrager til den suc­ces vi oplever sam­men.

Dream teamet
Dream teamet

Fremtiden

I næste uge starter 2 ani­ma­tor­er mere, så vi kan følge med efter­spørgslen. Så den ide om at lave min egen ani­ma­tionsvideo i 2012 blev til noget som jeg slet ikke havde kun­net forestille mig den­gang. Jeg synes stadig det er sjovt at arbe­jde med, så kun tiden kan vise hvor det her pro­jekt ender.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Sådan byggede jeg en virksomhed i Thailand på 3 år

Det er nu 3 år siden jeg har blogget sidst, hvor jeg for­t­alte at jeg var fly­t­tet fra Koh Chang til Chi­ang Mai. Få uger efter ankomst slog jeg mig sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye og start­ede ani­ma­tions­fir­maet Ani­ma­tion Mu.

Det er også grun­den til at jeg ikke har blogget i 3 år, da jeg har fokuseret 100% på at få den virk­somhed til at blive en suc­ces — Og det blev den.

Der­for er det nu på tide til et blogindlæg om, hvor­dan det har været at starte et ani­ma­tions­fir­ma i Thai­land fra nul, og hvor vi er nået til i dag.

God fornø­jelse med læs­nin­gen

 

3 år med animationsfirma i Thailand

Sådan opstod ideen om at starte et animationsfirma

mascos_look-out-door

Det er som sagt lidt over 3 år siden, at jeg fly­t­tede til Chi­ang Mai i Thai­land, og jeg sam­men med min for­ret­ningspart­ner Kris­t­ian Ole Rør­bye blev enig om, at video­er vil blive noget som de fleste virk­somhed­er vil benytte fre­mover.

Jeg har i mange år arbe­jdet med affil­i­ate mar­ket­ing, søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, Adwords, E‑commerce, kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing og mange andre ting inden­for online markeds­føring.

Når jeg selv besøgte især amerikanske hjemmesider for at lede efter et produkt/online værk­tøj, som jeg kunne benytte i mit arbe­jde. Så var det oftest de sider som havde en explain­er video, der fangede min inter­esse, for­di de hur­tigt og enkelt bekræft­ede om det var det jeg efter­søgte.

På daværende tid­spunkt var der kun et par enkelte virk­somhed­er, som sol­gte ani­merede fork­lar­ings video­er. Så der gik ikke mere end et par dage før min for­ret­ningspart­ner og jeg blev enige om at vi skulle starte et fir­ma her i Chi­ang Mai, som skulle pro­duc­er­er ani­ma­tionsvideo­er til danske virk­somhed­er.

 

Sådan kom vi i gang

Første prob­lem var at vi intet anede om video. Vi fandt hur­tigt frem til Go Ani­mate som er en soft­ware, hvor alle selv kan finde ud af at lave en ani­ma­tionsvideo. De har en masse grafik, bevægelser og musik, som let sam­men­sættes med deres drag and drop funk­tion.

Vi fik lavet lidt video­er til os selv, men kunne fornemme at vi med denne soft­ware vil blive begrænset til at kunne lave det som kom­mende kun­der ville have brug for. Vi ville kunne tilbyde kun­derne unikke video­er, som lignede andres video­er lavet i samme soft­ware.

Da ingen af os selv kan finde ud af at teg­ne eller den slags, så var der kun en ting at gøre. Få fun­det den første medar­be­jder! Efter lidt research fandt vi ud af at Chi­ang Mai har ret mange uni­ver­siteter, hvor folk også stud­erede ani­ma­tion og grafisk design. Så vi fik skabt kon­takt til uni­ver­siteterne og fik opslået still­ing på net­tet.

Første medarbejder i Animation Mu

Vi fandt hur­tig en dygtig og kreativ pige, som start­ede hos os med det samme. Sam­men gik vi i krig med at finde ud af hvor­dan hele processen skulle foregå.

Vi fik også fun­det danske samar­be­jdspart­nere, som kunne speake og skrive manuskripter for os, så vi selv kun skulle stå for selve ani­ma­tions-delen, da det var den del som vi mente at vi skulle fokusere på.

Vi fik lanceret vores hjemme­side Animation.mu og lavede nogle bil­lige intro tilbud for at få nogle kun­der ind for at komme i gang. Det foregik mest igen­nem iværk­sæt­ter­por­tal­en Amino, og folket i vores online netværk på Google+, Twit­ter og Face­book tog godt imod vores ide og vi kom i gang med at pro­duc­er­er de første video­er.

Animationsvideo - Animation Mu

Sådan udviklede det sig

Vi beslut­tede fra start af, at vi ret­tede video­erne indtil kun­derne var til­fredse. Det gjorde at ALLE vores kun­der altid har været til­fredse med det pro­dukt, som vi har lev­eret. Til­fredse kun­der anbe­faler en til andre og nogle kom­mer tilbage for at få pro­duc­eret flere video­er til andre pro­jek­ter eller nye sprogver­sion­er.

Så siden vi start­ede er det kun gået fre­mad som plan­lagt. Vi tog ikke selv penge ud af virk­somhe­den, men investerede dem i at væk­ste den.

I dag 3 år efter er vi udover min part­ner og jeg 6 thai­landske ani­ma­tor­er, 1 thai­land­sk sekretær, 1 dan­sk pro­jek­tled­er, 1 dan­sk tek­st­for­fat­ter, 6 faste danske speakere og lang række andre samar­be­jdspart­nere, som hjælper os, når vi pro­duc­er­er video­er til andre lande end Dan­mark.

Teamet bag produktionen af animationsvideoer

Vi har også fået en del danske og uden­landske forhan­dlere, som vi pro­duc­er­er video­er for. Vi oplever sti­gende inter­esse i de andre skan­di­naviske lande, som vi lancerede i for hal­van­det år siden.

For nylig slog vi omsæt­ningsreko­rd, og vi er for tiden i fuld gang med at ansætte flere nye medar­be­jdere og sprede os til andre lande.

Så vi kan næsten ikke få armene ned for tiden. Vi er stolte over, at vi troede på vores ide og arbe­jd­ede hårdt for at få den realis­eret. Man kan ikke vide alt for starten af, men så længe man er vil­lig til at lægge tid og kræfter i et pro­jekt, så skal det nok lykkes!

Held og lykke til andre der prøver

Det var min suc­ceshis­to­rie fra Thai­land, som jeg håber kan inspir­erer andre, da jeg selv blev det af at læse sådanne his­to­ri­er, da jeg for en del år siden kast­ede mig ud som iværk­sæt­ter.

Held og lykke til alle jer som hver dag kæm­per for det, som I tror på.

Hvis nogle af jer kom­mer for­bi Chi­ang Mai, så er i altid velkom­men på vores kon­tor til en kop kaffe og god his­to­rie.

Glædelig jul og godt nytår her fra Thai­land

 

Kom med indenfor på vores kontor i Chiang Mai

GD Star Rat­ing
load­ing…

Slutningen på halvandet års øliv i Thailand

Bedste strand på Koh Chang

I maj måned fyldte jeg 33 år og der skete sam­tidig en uven­tet vend­ing i mit liv. Efter 5 år gode sam­men med min kæreste, val­gte vi at gå fra hinan­den. Vi havde udlevet uop­nåelige drømme, og havde en fan­tastisk tid sam­men. Vi udviklede os meget, men også i forskel­lige ret­ninger, og der­for val­gte vi at gå hver til sit.

Det ændrede alt! Nu stod jeg på en tro­pisk ø med mig selv og min lap­top.

Hvad skulle der nu ske? Alle mulighed­er var åbne.
Jeg havde ikke lyst til at blive på Koh Chang, der skulle ske noget nyt. Ideen om at fly­tte tilbage til Dan­mark, lå mig meget fjernt, og det så jeg der­for ikke som en mulighed. Jeg elskede stadig Thai­land og følte der­for ikke, at jeg havde lyst til at for­lade lan­det.

Flytning fra øen Koh Chang til storbyen Chiang Mai

 

Solnedgang Koh Chang

Jeg havde der­i­mod lyst til at lave nye online pro­jek­ter, og da jeg allerede havde et samar­be­jde og pro­jekt på teg­ne­bræt­tet sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye, så fik jeg lyst til at fly­tte til byen Chi­ang Mai i Nordthai­land, hvor jeg havde alle mulighed­er for at lave online busi­ness og kunne netværke med ligesind­ede danskere.

Få dage efter brud­det med min kæreste, sad jeg på fær­gen og nød et sid­ste blik at den fan­tastisk ø, som jeg havde tilbragt de bed­ste hal­van­det år af mit liv på. Forude vent­ede en 16 timers togre­jse og en by med mass­er af nye mulighed­er.

Bungalow ved vandet udskiftet med penthouse lejlighed

Sunset Chiang Mai

Efter en måned­stid i Chi­ang Mai fik jeg mulighed for at leje en stor pent­house lej­lighed i samme bygn­ing, som flere af mine danske ven­ner boede i. Kon­tak­ten lød på et års leje, og jeg val­gte at det så måtte blive tid­sho­rison­ten for at få starten et nyt online pro­jekt. Når det år er gået vil jeg stoppe op og overve­je om jeg har lyst til at blive her, eller om savnet til havet og et mere sim­pelt liv er blevet for stort. Nu bor jeg i hvert fald godt indtil den tid.

Fuld gas på de online virksomheder

Web­shop­pen Billigepokaler.dk har jeg startet og drevet i samar­be­jde med min far siden 2007. Det går rigtig godt, og nu vil jeg have det til at gå end­nu bedre! Der­for har vi val­gt at lave ny shop, selvom jeg er tilhænger af ” If it isn’t broke don’t fix it”. Det er et kæmpe arbe­jde at sørge for at alt det som fun­gere godt for os bliv­er over­ført til den nye shop, samt de nye funk­tion­er og forbedringer vi gerne vil til­fø­je. Jeg krydser fin­ger for at vi kan lancere en ny og forbedret shop i starten af det nye år.

Pro­jek­tet som jeg havde på teg­ne­bræt­tet med Kris­t­ian blev lagt på hylden allerede efter få dage sam­men. Vi har et fan­tastik samar­be­jde som for­ret­ningspart­nere og sup­plere hinan­den rigtig godt. Vi får nemt nye ideer sam­men, og en af dem val­gte vi at udføre.

Animationsvideo fra Animation.mu

Vi mente begge at video bliv­er rigtig stort de næste år. Det er et medie i fuld frem­gang og vi vil have en bid af den kage med et pro­dukt, som vi tror der bliv­er stor efter­spørgsel på fre­mover. Vi vil lave korte ani­ma­tionsvideo­er, som fork­lar­er et pro­dukt, en ser­vice eller hvad virk­somhe­den kan tilbyde sine kun­der.

Med vores plac­er­ing i Thai­land kan vi lave den slags video­er til en pris der gør det meget svært for vores danske konkur­renter at følge med. Vores egen tilst­ede­værelse her i Thai­land skal sikre at vi pro­duc­er video­er i dan­sk kvalitet og udvikler virk­somhe­den løbende efter behovet til det danske marked.

Vi lancerede så småt virk­somhe­den Animation.mu for et par måned­er siden, og ordr­erne er beg­y­n­dt at rulle ind, samt vi har fået ansat en fuldtid­san­i­ma­tor, så kun­dernes video­er bliv­er unikke og ikke er lavet i GoAnimate´s soft­ware, som det er til­fældet med vores egne demovideo­er.

Første gang hjemme i Danmark efter 2 år i Thailand

Det er ikke kun de online pro­jek­ter der er fart på. Tiden går også rigtig hur­tig, og til jan­u­ar er det allerede 2 år siden, at jeg fly­t­tede fra Dan­mark, og jeg har ikke været der siden. Der­for tager 2 uger til Dan­mark og hold­er jul og nytår med min fam­i­lie og gode gam­le ven­ner. Det bliv­er selvføl­gelig super fedt for mig at gense dem, og jeg har oplevet så mange spæn­dende ting, som jeg glæder mig til at fortælle dem om.

Hvad bringer fremtiden?

Hvem ved….?!? Men som regel noget godt med den rette ind­still­ing og hårdt arbe­jde!

GD Star Rat­ing
load­ing…

13 gode arbejdsvaner som gør dig mere produktiv

Tjen mere pr lead på dine affiliate kampagner

Selv har jeg val­gt at arbe­jde min­dre end de fleste, og der­for har jeg altid forsøgt at forbedre mine arbe­jdsvan­er for at få mest muligt ud af min tid. Det er ikke altid så nemt, og jeg skal løbende inspir­eres af andre og arbe­jde på forbedre dem.

Det skal du sikkert også, og der­for håber jeg, at du kan bruge mine 13 14 råd om gode arbe­jdsvan­er til at blive mere pro­duk­tiv og få tid til de ting, som bety­der mest for dig.

Tid/prioritering

Der er altid tid — Prioriter din tid

Har man ikke haft tid til de ting man gerne vil, så har man højst sandsyneligt plan­lagt eller pri­or­iteret sin tid fork­ert. Hvis du pri­or­it­er din tid efter de ting, som du gerne vil, så skal du nok finde tid til dem. De fleste vil kunne finde mere tid, hvis de beg­y­n­dte at pri­or­it­er den.

Dagen bliver hurtigt fyldt op — Planlæg kun 4–5 timers arbejde om dagen

For­vent ikke at kunne plan­lægge mere end 4–5 timers arbe­jde om dagen. I løbet af dagen vil der komme ting, som kræver din opmærk­somhed og stjæler din tid. Selv fra du møder ind og til du er i gang med at lave selve arbe­jdet, har du allerede spildt en masse tid. Så er der også ting som tele­fonop­kald, toi­letbesøg, face­book, hente kaffe og en masse andre ting, som stjæler din tid og dit fokus.

Arbejd mere når du har energien — Arbejd mindre når du ikke har den

Det er nor­malt at have dage hvor du bare ikke har lysten eller moti­va­tio­nen til at arbe­jde. Men der er også dage hvor du uden prob­le­mer kan arbe­jde hårdt og fokuseret i 12 timer. Accepter det og arbe­jd derefter. Få slap­pet af når du alligev­el ikke er pro­duk­tiv og arbe­jd igen­nem når du er. Find ud af hvad der får dig i “zonen” på de gode dage, hvor du uden prob­le­mer kan arbe­jde igen­nem. Måske kan du ændre nogle vaner/rutiner, så du har flere af de gode dage, hvor du er super pro­duk­tiv.

Respekter din tid — Gør din tid respekteret

Tid er noget af det, som er aller­mest værd her i ver­den, og der­for skal du bruge den med omhu. Spilder du selv utal­lige timer på at se tv, som jeg selv gjorde en gang? Så vil du helt sikkert fortryde det senere! Du er kun sat her på jor­den i en begrænset tidspe­ri­ode, så du bør selv sørge for at få det bed­ste ud af den. Brug mere tid på de ting som du gerne vil have udret­tet og de per­son­er som du har det bedst med. Lad andre respek­tere din tid. Det er ok at sige fra, hvis andre spilder ens tid. Lad folk omkring dig vide, at de skal respek­tere din tid, lige­som du selvføl­gelig respek­ter deres.

Stop med at multitaske — Drop sociale medier og mails

Du bliv­er ikke mere pro­duk­tiv ved at mul­ti­taske, så plan­læg dine opgaver og løs dem en efter en. Start med dagens vigtig­ste arbe­jd­sop­gaver, så du er sikker på at de bliv­er afs­lut­tet. Det giv­er dig sikkert også ny ener­gi til at arbe­jde videre pga. den dejlige følelse af at have fået tin­gene gjort til tiden. Sociale medi­er dræber din arbe­jd­slyst. Du mis­ter fokus fra dit arbe­jde hver gang du lige skal tjekke de nye sta­tu­sop­da­teringer. Det giv­er dig heller ikke lyst til at arbe­jde, hvis du sid­der og ser billed­er af din vens spæn­dende jor­dom­re­jse, så drop de sociale medi­er indtil du har fået udført dine arbe­jd­sop­gaver.

Skab arbejdsrutiner — Din krop vil tilvænne sig med tiden

Find ud af hvor­dan du selv arbe­jder bedst og forsøg at skabe nogle arbe­jd­sru­ti­n­er. Din krop vil lang­somt vænne sig til disse arbe­jd­sru­ti­n­er, og det bliv­er helt naturligt for dig dagligt at udføre dem. Her er et eksem­pel på nogle gode arbe­jd­sru­ti­n­er, og hvor­dan din arbe­jds­dag kunne se ud:

  • Brug den 1. arbe­jd­stime på at læse noget motiv­erende
  • Gå i gang med dagens to-do liste
  • Lav en to-do liste med ting der skal laves næste dag
  • Pri­oter­er dem efter deres vigtighed
  • Giv opgav­erne num­re
  • Lyt til pod­cast og lyd­bøger
  • Læs bøger, artik­ler, blogs og nyhed­er

Efter hver opgave på din to-do liste bør du stille dig selv 2 spørgsmål:

  • Hvad gjorde jeg rigtigt?
  • Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?

 

Sæt deadlines — Tidspres gør dig mere fokuseret og produktiv

Sørg for at sætte dead­lines for dine opgaver, så de ikke kom­mer til at tage for evigt. Hvis man ikke har nogen dead­line, så har man det med at udskyde tin­gene. Du vil sikkert også opleve at du arbe­jder mere fokuseret og dermed bliv­er mere pro­duk­tiv, hvis du udsæt­ter dig selv for tid­spres i form af dead­lines. Lige­som med mål er det dog vigtig at du sæt­ter en dead­line, som er real­is­tisk at nå, så du ikke ender med at blive stres­set over en umulig opgave.

Kickstart din arbejdsdag — Start med de nemme opgaver

Du kender sikkert det med at det kan være svært at komme i gang med ting, men når først man kom­mer i gang, så er det let­tere at holde sig kørende. Start dagen med de sim­ple og nemme opgaver. Når først du kom­mer i gang med at arbe­jde, så er det nem­mere at være pro­duk­tiv. Så start med de arbe­jd­sop­gaver som er lige til at kaste sig over som f.eks. besvare emails, tjekke salgs/besøgs tal, og lad så ellers snebold­en rulle der­fra.

Øvelse gør mester — Forvent ikke det perfekte

Man kan ofte have ten­dens til at blive ved med at fin­pudse tin­gene og udskyde lancerin­gen, udgivelse osv. Det kan være kvælende hvis du hele tiden for­ven­ter at tin­gene skal være per­fek­te før du kan offentlig­gøre dem. Indse i stedet at øvelse gør mester, og det er bedre at få tin­gene ud og lære af sine fejl med tiden.

Doing is bet­ter then per­fect”

Face­book com­pa­ny mot­to

 

Arbejd mindre — Få lavet mere

At arbe­jde flere timer bety­der nød­vendigvis ikke at du får lavet mere. Forsøg at sætte begræn­sninger for dig selv, så du får lavet de vigtig­ste ting. Plan­læg din arbe­jds­dag nøje og brug rådene i dette indlæg til at blive mere pro­duk­tiv når du arbe­jder, og lær at holde fri på de tid­spunk­ter, hvor du alligev­el ikke er pro­duk­tiv.

Med­min­dre du er timeløn­net, så bør du altid give den 100% gas når du arbe­jder, og holde helt fri når du ikke gør. Det gjorde jeg selv hele sid­ste år, hvor jeg i gen­nem­snit arbe­jde noget der lign­er 10 timer om ugen, og det var nok til at passe alle mine online pro­jek­ter. I år har jeg dog val­gt at give den 3 gange så meget gas, da jeg har en masse nye spæn­dende pro­jek­ter, som jeg virke­lig bræn­der for og tror på!

Opdel planlæggelse og udførelse — Lettere at holde sig i gang

Plan­læggelse og udførsel bør holdes adskilte. Igen han­dler det om, at når først du er kom­met i gang med noget, så er det let­tere at holde sig kørende.

Plan­læggelse kræver at du bruger din hjerne, og når først du er i “zonen” er det let­tere at få de gode ideer og lave strate­gi­er.

Udførelse kræver der­i­mod ofte at du slår hjer­nen fra og får lavet mest muligt. Også her er det let­tere at holde sig i gang, når først du har fået taget hul på bylden. Hvis du har plan­lagt tin­gen ordentligt, så er de lige til at kaste sig over og gå i krig med.

Skifter du mellem plan­læggelse og udførelse, så vil det helt sikkert gå ud over din pro­duk­tivitet. Der­for vil mit råd være at du sep­a­r­erer plan­læggelse og udførelse.

Hold vigtige møder tidligt — Timerne optil er ofte spildte

Hvis du plan­læg­ger vigtige møder sidst på dagen, vil du flere timer inden beg­y­n­de at tænke på mødet, og om du nu har hus­ket at forbedrede alt. Der­for kan du ikke kon­cen­tere dig om de opgaver, som du i rent fak­tisk burde arbe­jde på.

Så plan­læg dine vigtige møder først på dagen, så du undgår splidti­den optil mødet.

Gruppesamtaler — Undgå misforståelser og spar tid

Kender du det med at du er nød til at spørge en per­son, før du kan give en anden svar. Eller måske at være mellem­mand mellem 2 per­son­er, som du har ført sam­men for at de kan lave for­ret­ninger sam­men, hjælpe hinan­den eller lig­nende. Det kan være ekstremt tid­skrævende for alle parter og ikke mindst mellem­man­den samt der nemt kan opstå fejl og mis­forståelser.

Arranger i stedet grup­pe­sam­taler på Skype, email eller sociale medi­er. Det spar­er alle parter for en masse tid, og der undgås mis­forståelser. Det sen­este samar­be­jde, som jeg har indgået med 3 andre part­nere kom i stand over en grup­pe­sam­tale på Skype.  Hvis vi hver især over email skulle have haft snakket om alle de ting, som kom op på mødet„ så havde det krævet meget mere tid fra os alle.

 

Bonus råd

Hvis du er nået her­til i mit indlæg, så er du en ægte online nørd, og det bety­der at du drikker utrolig meget kaffe. Mit råd til dig vil der­for være, at du anskaf­fer dig en termokande, så du undgår at rende ud til kaf­fe­mask­i­nen 117 gange om dagen. Her kan der være meget tid at spare!

 

Jeg har brugt en del timer på at skrive dette indlæg, så jeg ville være meget taknem­lig, hvis du vil bruge 2 min. på at skrive en kom­men­tar til mine råd eller selv vil bidrage med nogle, som du men­er andre kunne have glæde af.

Elsker du lis­ter som disse, så kan du evt. fort­sætte med min liste over 20 ting du nemt kan out­source

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Mental ferie — 1 måned offline

Mental ferie i Thailand

Du har sikkert ikke bemær­ket det, men den sen­este måned har jeg stort­set ikke været online. Min kæreste og jeg har været på Koh Phangan i 4 uger, da min kæreste skulle tage et yoga-træn­er kur­sus, så hun kan beg­y­n­de at udbyde yoga på Koh Chang.

Min kæreste da hun bestod sin yogatræner kursus

Hun gen­nem­førte kurset, bestod sin eksamen og har udviklet sig meget under og efter det. Så de de 11 timers lange træn­ings­dage (6 dage om ugen) var det hele værd for hende.

Selv holdte jeg den ulti­ma­tive bade­ferie. Jeg har ikke holdt meget ferie de sen­este år, så da jeg fandt ud af, at der kun var 1 dyr inter­net­cafe i den bugt (hvor vi boede), tænk­te jeg at det var en god anled­ning til at holde 100% fri. Det var en fan­tastisk måned, hvor jeg mødte en masse inter­es­sante per­son­er.

Her kunne jeg holde mentalt fri

På Koh Paghnan holdte jeg mental ferie i 1 måned

Alle dage var ens. Jeg stod op og gik ned i restau­ran­ten med udsigt stran­den og spiste min mor­gen­mad. Derefter lagde jeg mig i en liggestol på stran­den, hvor jeg tilbragte hele dagen med at slappe af, bade, spille fris­bee, spise og snakke med de mange men­nesker, som jeg mødte.

Bugten vi opholdte os i kunne man kun komme til med båd (med­min­dre man vil krydse bjer­get og reg­n­skoven til fods). Der var kun nogle få resort med bun­ga­low, og folk blev her som regel i læn­gere tid. Stedet føltes meget isol­eret fra omver­de­nen og man glemte alt om tid og sted. For mig var det første gang i mange år, at jeg holdte 100% fri. Nor­malt tænker jeg altid på online busi­ness, men i denne bugt kunne jeg holde men­talt fri og blot nyde stedet og de per­son­er, som jeg tilbragte tiden med.

Hvis du ikke selv har holdt fri i lang tid, så vil jeg anbe­fale dig at gøre det hur­tigst muligt. Selv er jeg kom­met tilbage med meget mere ener­gi og lyst til at fort­sætte med mine online pro­jek­ter.

 

Tilbage på Koh Chang — Indflytning i det nye hus

Noget jeg lærte under vores ophold på Koh Phangan var, at jeg virke­lig savnede Koh Chang og allerede følte at det var her jeg hørte til. Hele måne­den glæd­ede jeg mig til at komme hjem til Koh Chang.

For få dage siden kom vi tilbage og fly­t­tede ind i vores nye hus. Det lever helt op til vores for­vent­ninger, og vi nyder at have fået vores eget sted, efter vi har boet i små bun­ga­lows på resorts. Det er et super lækkert hus sam­men­lignet med stan­dar­d­en her på Koh Chang. Husle­jen lig­ger på 12.000 baht (2.200 kr.) i lavsæ­so­nen, som vi netop er gået ind i. I højsæ­so­nen er husle­jen 18.000 baht (3.300 kr.).

Vil du have en rundtur?

I denne video kan se, hvad man kan få af bolig på Koh Chang for 2.000 — 3.000 kr.

 

Masser at lave næste måned

Når man hold­er fri i 1 måned, så hober der sig også en masse ting op. Jeg har bl.a. en masse emails, som jeg skal have besvaret. Nor­malt svar­er jeg mine emails samme dag, som jeg mod­tager dem, så der er sikkert nogle, som undre sig over at jeg ikke har svaret deres emails.

Under ferien har jeg fået en masse nye ideer og inspi­ra­tion til mine online pro­jek­ter. Så der er mass­er af ting, som jeg skal have under­søgt og lavet i Maj. Jeg vil fokusere på at opti­mere mine affil­i­ate kam­pag­n­er + vores web­shop Billigepokaler.dk, hvor vi sæl­ger sport­spræmi­er.

Jeg fylder år d. 11 maj, og jeg er så heldig at få besøg af gode ven­ner fra Dan­mark. Det bliv­er dejligt at tilbringe min fød­sels­dag i disse skønne omgivelser i sel­skab med nogle af mine bed­ste ven­ner.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Gå efter dine mål og drømme

Flere af jer har spurgt om jeg ikke vil lave lidt video, når jeg fly­t­tede til Koh Chang i Thai­land. Så her kom­mer den første, hvor jeg snakker lidt om at sætte sig nogle mål og gå efter dem. Det gjorde jeg, og nu udlever jeg drøm­men!

Her find­er du den øde strand, hvor jeg har optaget videoen

Hvis du selv overve­jer at besøge Koh Chang, så tag et kig på vores Koh Chang rejseguide (engel­sk)

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Drømmer du om en anden livsstil

Freelance tekstforfatter bonus

Du kan blive hvad du vil

Selv har jeg være så heldig, at jeg under hele min opvækst har fået at vide, at jeg kunne blive lige, hvad jeg havde lyst til. Men jeg fik også at vide, at det ikke kom af sig selv, men at jeg skulle yde en langsigtet ind­sats for at nå i mål.

Det blev nærmest til en frygt for at vælge, hvilken ret­ning, som jeg skulle vælge. For hvad nu hvis jeg val­gte fork­ert? Så havde jeg måske spildt adskil­lige år på noget, som jeg ikke havde lyst til at lave alligev­el. Det afholdte mig bl.a. fra at gå i gang med en lang uddan­nelse. For selv om mange sagde, at det jo var godt at have en uddan­nelse af falde tilbage på, så var det slet ikke en mulighed i mit hov­ed.

Jeg havde abso­lut ingen plan­er om at falde tilbage og lave noget, som jeg ikke brød mig om. Jeg havde jo en tro på, at jeg kunne blive lige, hvad jeg ville. Jeg skulle bare lige finde ud af hvad!

Ventede på den “gode” ide

Siden jeg var barn har jeg været over­be­vist om, at jeg skulle være selvstændig. Det føltes som et naturligt valg, da begge mine foræl­dre er selvstændi­ge. Men jeg kunne bare ikke finde ud af, hvilken type virk­somhed, som jeg skulle starte. Jeg gik der­for i mange år og vent­ede på at jeg fik den helt rigtige idé, så jeg kunne starte et stort suc­ces­fuld fir­ma og vigtigst af alt…tjene mange penge!

Pen­gene havde i mange år været min største moti­va­tion til at starte fir­ma. Men på en rejse til Thai­land med min kæreste, havde jeg med­bragt en bog, som mange havde rost til sky­erne. Den hed The 4‑Hour Work Week

, og jeg slugte hvert et ord i mig i løbet af de næste dage. Den blev en øjenåb­n­er for mig!

Nye drømme

Det bud­skab som jeg bed mest mærke i var, at bogen opfor­drede én til at tænke — “Hvor­dan vil du leve dit liv, hvis alt var muligt” — det var jo ikke en ny tanke for mig, men her var penge ikke et issue. Det fik mig til at tænke i helt nye baner og i stedet tænke over, hvor­dan vil jeg gerne have min hverdag til at se ud.

Hvor jeg før gik og drømte om at tjene mange penge, så jeg kunne udleve alle de ting, som jeg havde lyst. Så beg­y­n­dte jeg nu at tænke over, hvad jeg ville gøre, hvis jeg slet ikke skulle bekym­re mig over penge, men i stedet fokusere på hvilken livsstil, som jeg kunne tænke mig.

Det som jeg kom frem til var, at jeg ville fly­tte til Thai­land og bo sam­men med min kæreste. Vi elsker nem­lig begge lan­det pga. vejret, kul­turen, thai’erne, maden og et hav af andre grunde. Jeg ville ikke være tvun­gen til at skulle arbe­jde, men i stedet have tid til at være spon­tan og rejse rundt og opleve nye sted­er — Jeg havde nu fået en ny drøm!

Hvad kræver det at udleve drømmen

Nu vid­ste jeg præ­cis, hvad jeg/vi drømte om, og det hele blev meget mere hånd­gri­beligt. Jeg under­søgte der­for, hvad det vil kræve for at vi kunne udleve præ­cis det, som vi drømte om. Til min store over­raskelse, så krævede det selv ikke så meget, som jeg umid­del­bart havde forstilt mig. For 10.000 kr. om måne­den kunne vi leve den livsstil i Thai­land, som vi drømte om.

For vores ved­k­om­mende ville det tage 2 år at tilbage­be­tale den gæld vi havde, og for at få skabt en mere eller min­dre pas­siv indtægt, som vi kan leve af i Thai­land med min­i­mal arbe­jdsind­sats. De 2 år er nu gået, og d. 15 jan­u­ar fly­t­ter vi til Thai­land og udlever den drøm, som vi så meget glæder os til at udleve.

Min nye livsstil er nok for afs­lap­pet til mange af jer andre, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvilken livsstil i selv drøm­mer om eller måske allerede har?

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

3 ting jeg ikke kan undvære når jeg flytter til Thailand

Nu er der kun 3 måneder til at jeg flytter til Thailand

Hvis du kender mig eller har ful­gt min blog, så ved du at jeg har val­gt at fly­tte til Thai­land og næsten ikke ævler om andet.

Nu er der kun 3 måned­er tilbage, og der­for er vi beg­y­n­dt at sælge vores ting og smide resten ud. Det bliv­er et livsstils skifte, da vi fly­t­ter fra en stor dejlig lej­lighed i hjertet af Aal­borg til en lille prim­i­tiv bun­ga­low på øen Koh Chang i Thai­land.

Det er også menin­gen med det hele, men der er 3 ting, som ryger i min back­pack, når jeg fly­t­ter til Thai­land.

Iphone

iPhone

Min iPhone vil jeg ikke kunne und­være. Siden jeg købte min iPhone, har jeg været over­be­vist om, at det er mobilen for mig fre­mover. I Thai­land kom­mer jeg til at bruge den, når jeg skal Skype med mit netværk og familie/venner hjemme i Dan­mark.

Med min iPhone kan jeg også tjekke mine mails og sal­gstal, når jeg er på farten eller lig­ger og slap­per af på stran­den. De fleste hoteller og resorts har wifi, så der vil næsten altid være et sted, hvor jeg kan komme online, ellers kan jeg altid bruge tiden på at lytte til musik og pod­cast fra min iPhone. På nuværende tid­spunkt har jeg den “gam­le” iPhone 3gs, men jeg vil gerne have den nye, så lad mig endelig vide, hvis du falder over en bil­lig iPhone 4 pris.

iPad

iPad

Min iPad skal også med, for jo læn­gere jeg har haft den, desto mere glad er jeg blevet for den (og ikke mindst min kæreste). Den er per­fekt til at se billeder/video og surfe på inter­net­tet med, når jeg skal ligge i min hængekø­je om aften. Der­for skal den også med mig til Thai­land.

Macbook Pro

Macbook Pro

Jeg har altid haft bær­bar pc, men de sid­ste par år har jeg virke­lig gerne vil­let skifte til Mac. Da jeg skulle skifte den gam­le bær­bar ud for et par år siden, var der desværre ikke råd til en Mac. Der­for blev det end­nu engang til at bær­bar, som der efter­hån­den er godt brugt og hele tiden går kold.

Endelig! På ons­dag får jeg min første Mac­book Pro 15″, og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg er sikker på at det hele virk­er forvir­rende i starten, men mon ikke jeg får lært det meste efter et par uger? Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg bliv­er rigtig glad for den, og det bliv­er en fornø­jelse af passe min online busines fra den.

Hvad skal du ellers have med til Thailand?

Pas, diverse per­son­lige papir og en hånd­fuld tøj 😉 Jeg har virke­lig ikke brug for mere, og jeg er glad for, at jeg har fået smidt alle de åndss­vage ting ud, som jeg har sam­let igen­nem livet. Det eneste som jeg kom­mer til at gemme, bliv­er en enkelt fly­t­tekasse med gam­le min­der, som bliv­er opbe­varet hos mine foræl­dre.

92 dage tilbage! 🙂

GD Star Rat­ing
load­ing…

Køb det perfekte iPhone forum domæne — iPhoneforum.dk til salg

iphone 4 priser

Inden den første iPhone kom på markedet, købte jeg domænet iPhoneforum.dk, da jeg troede, at tele­fo­nen ville blive pop­ulær og der dermed ville blive brug for et iPhone forum.

Det blev den også, men da jeg altid har val­gt at satse på uden­landske hjemmesider og ikke danske, har det bare fået lov at ligge og sam­le støv i flere år.

iPhone forum - Domænet iphoneforum.dk sælges
Det per­fek­te domæne til et dan­sk iPhone forum

Byd på iPhone forum domænet

Det er lidt en skam, at det ikke bliv­er brugt, da det et super godt domæne for den rette per­son. Så nu har jeg val­gt at sælge det  og mod­tager der­for gerne ser­iøse bud.

 


 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Sådan kan danske sportsklubber og foreninger tjene/spare penge på præmiebudgetet

spar penge på sportspræmier

Ind­køb af præmi­er til konkur­rencer og stævn­er kan være en stor udgift for sport­sklub­ber og foreninger, men her er et tip til, hvor­dan de kan spare penge på deres præmiebud­get.

I 2007 start­ede vi web­shop­pen Billigepokaler.dk, hvor vi sæl­ger sport­spræmi­er til meget lave pris­er. Men fornylig har vi lige lanceret vores første affil­i­ate kam­pag­n­er (reklamer som kan vis­es på andres hjemmesider) hos Part­ner-ads, hvor vi udbe­taler 10% af omsæt­nin­gen på de salg, som folk skaf­fer os.

Der­for kan enhver klub eller foren­ing blive affil­i­ate part­ner og vise vores affil­i­ate kam­pag­n­er på deres egen hjemme­side, og fore­tage deres egne præmiekøb igen­nem deres eget affil­i­ate link. Dermed tjener/sparer klubben 10% af køb­sprisen.

Heru­dover mod­tager man selvføl­gelig også betal­ing, hvis andre per­son­er fore­tager et køb igen­nem klubben/foreningens affil­i­ate links på deres hjemme­side.

Lyder det interessant for din klub/forening

Hvis du gerne vil vide mere, så er du velkom­men til at kon­tak­te mig her, så hjælper jeg dig gerne videre og besvar­er evt. spørgsmål.

Jeg håber, at du vil fores­lå dette i de klubber/foreninger, hvor du selv er aktiv medlem.

Du kan også læse mere på web­shop­pen: Tjen penge på affil­i­ate mar­ket­ing for Billigepokaler.dk

GD Star Rat­ing
load­ing…