4 overvejelser, du bør gøre dig, når du vælger domænenavn til dit affiliate-projekt

En væsentlig del af suc­ce­sen med dit affil­i­ate-pro­jekt lig­ger i domæ­ne­navnet. Det er vigtigt, at du ikke begrænser dig, men du bør sam­tidig heller ikke favne for bredt. Her får du 4 overve­jelser, du bør gøre dig, før du væl­ger domæ­ne­navn til dit affil­i­ate-pro­jekt.

Domæ­ne­navnet er vigtigt, når du starter et nyt affil­i­ate-pro­jekt. Hvis du vil have suc­ces, er det vigtigt, at du ikke begrænser dig til ét enkelt pro­dukt. I stedet bør du forsøge at skabe et brand, der ikke alene får dit site til at frem­stå mere ser­iøst, men ligeledes vil gøre det let­tere at skalere i fremti­den.

Man­gler du inspi­ra­tion, eller har du bare svært ved at beslutte dig for, hvad du skal kalde dit kom­mende affil­i­ate-site? Herun­der får du 4 overve­jelser, du bør gøre dig, før du væl­ger domæ­ne­navnet til dit næste pro­jekt.

#1: Keep it simple

Som det er til­fældet ved de fleste andre domæ­ne­navn, bør du holde det sim­pelt. Det er vigtigt, at dit domæ­ne­navn ikke er for langt, da det mindsker chan­cen for, at folk kan huske navnet. Køb et domæne, der er nemt at ind­taste direk­te i adres­selin­jen, selvom indgangsvin­klen typisk vil være gen­nem søge­mask­in­erne.

Generelt bør du vælge et domæ­ne­navne på under 16 karak­ter­er, der mak­si­malt inde­hold­er tre stavelser. Det vil øge brand­ingvær­di­en, men sam­tidig gøre det let­tere for folk at udtale. Heru­dover er det let­tere at markeds­føre, da det vil virke mere appellerende i annon­cer.

#2: Vælg et navn, der bliver husket

Ama­zon, Uber og Airbnb er alle eksem­pler på solide brands, der bliv­er hus­ket. En del af fork­larin­gen her­på er, at her er tale om korte og præ­cise domæ­ne­navne på 4–6 karak­ter­er. I langt de fleste til­fælde vil være optaget.

Alligev­el bør du under­søge, om du ikke kan finde et domæ­ne­navn, der på samme måde som oven­stående eksem­pler er lette at huske. Her han­dler det om at være kreativ – du kan eksem­pelvis gøre brug af alter­na­tive domæneen­delser, der kan kom­bineres på en sjov og anderledes måde.

Det kan naturligvis også have den neg­a­tive kon­sekvens, at dit web­site ikke vil udstråle samme tro­værdighed som et .dk-domæne.

#3: Navnet skal udstråle autoritet

Autoritet er det nye buzz­word i affil­i­ate-branchen. Det er vigtigt, at dit frem­står som en tro­værdig og autoritær kilde, hvis du vil have folk over­be­vist om, at den infor­ma­tion, de find­er på dit web­site, rent fak­tisk er sand – og der­for værd at stole på.

Væl­ger du et for sjovt eller user­iøst navn, er det vanske­ligt at over­be­vise dine besø­gende om, at de skal købe de pro­duk­ter, du hen­vis­er til. Det vil give dig langt bedre forud­sæt­ninger for at skabe et tro­værdigt omdømme, hvis du væl­ger behan­dler domæ­ne­navnet på dit affil­i­ate-pro­jekt på samme måde, som hvis du skulle starte en virk­somhed.

#4: Vælg et domænenavn, der ikke er for snævert

Det kræver mange kræfter at bygge et ordentligt affil­i­ate-site, der får besø­gende og skaber kon­ver­t­eringer. Af samme årsag gør du klogt i ikke at vælge et domæ­ne­navn, der er for snævert – eksem­pelvis ved at inklud­ere navnet på det pro­dukt, du ønsker at pro­mo­vere, i domæ­ne­navnet.

Selvom det var en meget udbredt teknik før i tiden, bør du overve­je det en ekstra gang. Ved at vælge et exact match-domæ­ne­navn begrænser du dine mulighed­er for at udvide til andre pro­duk­ter på et senere tid­spunkt. Det kan risikere at betyde, at du skal til at starte for­fra med et nyt site, hvilket i bund og grund er meningsløst, når du kunne have val­gt et domæ­ne­navn, der favnede bredere, til at starte med.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Affiliate DM 2012

Affiliate DM 2012

Hvis du ikke allerede har set det, så er Affil­i­ate DM 2012 allerede skudt i gang. Hvis du selv arbe­jder med affil­i­ate mar­ket­ing, så bør du følge med i denne konkur­rence.

Hvad går Affiliate DM 2012 ud på?

Kort og godt så han­dler det om først at have 50.000 kr. i over­skud. Det skal være nye domæner/sites, som der måtte startes at bygge på fra d. 1. sep­tem­ber. Det er i år tilladt at out­source arbe­jdet, så længe udgifterne trækkes fra.

Der er i skrivende stund 42 tilmeldte på hjemmes­i­den affiliatedm.dk, men jeg er ret sikker på lis­ten vokser yderligere i løbet af ugen. Fel­tet består af både nyb­eg­y­n­dere og folk med meget erfar­ing inden­for affil­i­ate mar­ket­ing. Konkur­ren­cen bliv­er hård i år, og jeg tror at vi kom­mer til at se nogle super vel­fun­gerende affil­i­ate sites.

 

Derfor deltager jeg ikke selv

Inden konkur­ren­cens start blev jeg inviteret til at delt­age af Half­dan Timm, og det ville også være oplagt at gøre. Jeg val­gte dog at takke nej, da jeg har et andet stort pro­jekt, som jeg skal til at bruge mange timer på. Jeg har ligeledes et andet projekt/affiliate site på vej, som jeg for første gang skal lave i samar­be­jde med en anden dygtig per­son fra mit netværk. Deru­dover skal jeg passe mine eksis­terende affil­i­ate sites og opti­mere vores web­shop Billigepokaler.dk, som lige er gået ind i højsæ­so­nen for sport­spræmi­er.

Med de ting på to-do lis­ten og øns­ket om at leve en sim­pel livsstil uden for meget arbe­jde her på Koh Chang, så val­gte jeg alt­så der­for at takke nej til at delt­age. Men jeg glæder mig til at følge alle de andre og blive inspir­eret af deres forskel­lige til­gange til affil­i­ate mar­ket­ing.

 

Derfor bør du følge med selvom du ikke deltager

Hvis du selv har inter­esse for affil­i­ate mar­ket­ing, så vil jeg anbe­fale dig at følge med i konkur­ren­cen og de erfaringer, som delt­gerne løbende del­er ud af. Her vil du sikkert kunne lære meget og få ny inspi­ra­tion til dine egne sider.

Med affil­i­ate mar­ket­ing er der ikke bare én hokus pokus ting, som virk­er! Der er mange forskel­lige til­gange, som fun­gere for folk. Måske får du øjnene op for metoder eller alter­na­tive måder at gøre tin­gene på. Det kunne også være at du spot­ter en kam­pagne, som fun­ger­er godt for andre og lige pass­er til dit eget affil­i­ate site. Eller måske får du ideer til nye nich­er med stort poten­tiale — Hvad ved jeg? Følg selv med og få guld­ko­rn om affil­i­ate mar­ket­ing!

 

Jeg har valgt at sponsere Affiliate DM 2012

Præmie/pokal - Affiliate DM 2012

Enhver vin­der fort­jen­er en pokal, som frem­tidig bevis på sin sejr! Så da jeg er med­s­tifter af en web­shop, som netop sæl­ger pokaler, så vil jeg naturligvis gerne spon­sere en stor og flot pokal fra Billigepokaler.dk.

Jeg håber at det kan give lidt ekstra moti­va­tion sam­men med de øvrige spon­so­rat­ter.

Held og lykke til alle jer som delt­ager, og god fornø­jelse til alle jer, der føl­ger med på sidelin­jen for at lære mere om affil­i­ate mar­ket­ing.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Den nemme vej til gode links

Den nemme vej til gode links med gæsteindlæg

Der sker utrolig meget i Google for­tiden, og Google har varslet en ny opda­ter­ing, som kom­mer til at ramme hjemmesidee­jere og seo’er hårdt.

Tiden hvor man bare kunne oprette mange dårlige links hold­er ikke fre­mover, og du må der­for ud og skaffe gode links fra sider med trust hos Google. Her vil jeg dele en nem måde at skaffe dem på (jeg bruger selv denne metode med suc­ces).

 

Gæsteindlæg fra sider med trust

En af måderne du kan skaffe gode links, er ved at udgive gæsteindlæg på rel­e­vante sider, som er vel­lidte af Google. Det kan dog være svært at finde rel­e­vante sider med trust hos Google, som vil udgive dine gæsteindlæg. For mig har det dog været utroligt let at skaffe disse links de sid­ste par år, og de har giv­er mig adskil­lige 1. pladser på Google.

 

Sådan fik jeg 1. pladser på Google!

 

For 2 år siden blev jeg medlem af noget, som hed­der The Key­word Acad­e­my. Det er et amerikan­sk medlemssite, hvor man kunne lære at tjene penge med Google Adsense. Jeg har lært utrolig meget om søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, affil­i­ate mar­ket­ing og Google Adsense, men den største fordel ved at være medlem var at man fik adgang noget, som hed Postrun­ner.

 

Udgiv gæsteindlæg nemt med Postrunner

 

Hvad er Postrunner?

Postrun­ner er et sted, hvor du kan skrive og udgive gæsteindlæg på over 1500 hjemmesider. Disse sider ejes af andre medlem­mer af Postrun­ner, og mange af dem er gode sider med tratik og pager­ank, da ejerne selv linkbuilde og ved­ligholde deres sider. Det er der­for en utrolig nem måde at lave linkbuild­ing der virk­er!

Du kan ligeledes tilmelde dit eget site, hvis du ønsker at mod­tage gæsteindlæg fra andre.

 

Virker det med danske sider?

Jeg har selv udgivet engelske artik­ler via Postrun­ner og lin­ket fra dem til danske sider — Det virk­er!

 

Hvad koster det?

Det er gratis at bruge til 1 af dine hjemmesider. Hvis du har mange hjemmesider som du gerne vil bruge det til, så er prisen $50/måneden for optil 20 hjemmesider, og $200/måneden for ube­grænset brug Nu forstår du måske hvor­for, at jeg har benyt­tet Postrun­ner i over 2 år. Hvis du selv vil benytte dem til at sætte fart på din linkbuild­ing, så tilmeld dig Postrun­ner gratis her.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Kan man tjene penge på sin blog

Kan man tjene penge på sin personlige blog?

Spørgsmålet om man kan tjene penge på sin per­son­lige blog dukker ofte op, og lad mig med det samme slå fast: Ja — det kan man godt.

Om man bør gøre det, er en helt anden snak. Jeg har selv val­gt en løs­ning, hvor jeg tjen­er penge på min blog uden at genere mine faste læsere med irriterende reklamer.

 

Sådan tjener jeg penge på min blog

Jeg tjen­er selv penge på min blog fra både affil­i­ate mar­ket­ing og Google Adsense. Det er dog ikke reklamer, som jeg klasker i hov­edet på mine faste læsere. Jeg ønsker jo ikke at skræmme dem væk eller ødelægge brugero­plevelsen for lidt småpenge.

 

Google Adsense

 

Det har jeg blandt andet løst ved, at det kun er besø­gende, som har fun­det mig via Googles søge­mask­ine, der får vist Google Adsense reklamer i nogle af mine indlæg på bloggen. Mine faste læsere kom­mer mest fra Twit­ter, Face­book, Email (nyheds­breve) eller direk­te direk­te ind på min side, når jeg har udgivet et nyt indlæg. Så læsere fra disse trafikkilder slip­per helt for Google Adsense reklamer.

 

Affiliate marketing

 

Jeg tjen­er også penge på en række forskel­lige affil­i­ate kam­pag­n­er, men de indlæg oplever mine faste læsere heller ikke. Disse indlæg er opret­tet i en kat­e­gori for sig selv, som ikke er syn­lig nogen sted­er på bloggen. Indlæggene bliv­er hverken vist på for­si­den, i mit feed, i nyeste indlæg og lig­nende sted­er. Disse indlæg med affil­i­ate kam­pag­n­er lig­ger alt­så der­for skjult for mine faste læsere, men mod­tager trafik fra Googles organ­iske søgninger. I indlæggene forsøger jeg at gøre opmærk­som på “kun­dernes” behov og guide dem til en pro­dukt, som opfylder dette. Du kan se et eksem­pel på et affil­i­ate indlæg her:  Inter­net sikker­hed

Tjen penge på affil­i­ate mar­ket­ing med Billigepokaler.dk

 

Hvad vil du med din blog?

Det er vigtig at du har gjordt dig klar, hvad du vil med din blog, inden du klis­ter den til med reklamer. For mit ved­k­om­mende er det per­son­lig brand­ing og netværk, som er de største grunde til, at jeg har min blog. Hvis du ikke ved, hvad du vil med din blog, så kan andre hellere ikke finde ud af det.

Som udgangspunkt så bør din per­son­lige blog han­dle om dig og/eller de emn­er som du inter­ess­er dig for. Hvis du vil tjene penge på affil­i­ate eller Adsense, så overvej at gøre det på et andet domæne, hvor du kun har fokus på dette, eller benyt evt. nogle at de metoder, som jeg bruger.

Hvis du selv har nogle tips, tricks eller metoder til at tjene penge på sin blog, uden man ødelæg­ger brugero­plevelsen for de faste læsere, så del dem gerne i en kom­men­tar til dette indlæg, så andre også kan få glæde af dem.

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Status — 2 års arbejde med affiliate markedsføring

Affiliate marketing 2 års status

Der er nu gået 2 år siden, at jeg start­ede med mine Adsense/affiliate pro­jek­ter. Der­for er det blevet tid til en update over, hvor­dan det er gået siden, jeg lavede den sid­ste update for 1 år siden.

 

Google Adsense projekter droppet

Det sen­este år har jeg fokuseret på de sider, som var beg­y­n­dt at give indt­jen­ning. Da jeg start­ede med mine Adsense og affil­i­ate pro­jek­ter, så prøvede jeg mange forskel­lige ting af for at finde ud af, hvad der virkede for mig.

Det var især Google Adsense sites, som jeg satsede på, men efter et års tid fandt jeg ud af, at der virke­lig skulle mange besø­gende til, for at jeg kunne tjene penge på Google Adsense. Siderne udviklede sig i den rigtige ret­ning, men emn­erne havde over­hovedet ikke min inter­esse, og de var der­for utrolig kedelige at arbe­jde med.

Jeg brød mig heller ikke om tanken om, at Google til enhver tid kunne finde på at spærre min Adsense kon­to, hvis der var noget, som de ikke brød sig om. Det var sim­pelthen et alt for usikkert grund­lag at bygge min online busi­ness på. Hvis jeg fik lukket min kon­to hos Google, så ville det være besværligt at erstat­te reklamerne med andre, som vil kon­vert­ere og give en god indt­jen­ning.

 

Affiliate kampagner er vejen for mig

Affil­i­ate kam­pag­n­er tiltalte mig mere og mere med tiden. Mod­sat Google Adsense som kræver mass­er af trafik, så kunne der tjenes en del penge på få besø­gende, hvis man skaffede rel­e­vant trafik. Jeg havde tidligere lavet nogle indlæg, som var beg­y­n­dt at få en del trafik fra de organ­iske søgninger i Google. End­nu bedre så købte de besø­gende rent fak­tisk de pro­duk­ter, som jeg reklamerede for. Det beg­y­n­dte at give en for­nuftig omsæt­ning, og der­for val­gte jeg at fokusere på at opti­mere disse.

Jeg beg­y­n­dte at oprette flere indlæg, som skulle mål­rettes relaterede søgninger, og jeg lavede en del linkbuild­ing til disse sider. I takt med at jeg fik mere og mere trafik til mine affil­i­ate kam­pag­n­er, så blev jeg kon­tak­tet af et fir­ma, som sol­gte et tilsvarende pro­dukt, som det jeg reklamerede for på mine sider. Pro­duk­tet var end­da lidt bedre men også dyrere. Der­for kunne de også tilbyde mig mere end min gam­le samar­be­jdsparter.

Hvor jeg tidligere fik om 40 kr. pr. salg, for jeg i dag omkring 200 kr. pr. salg — Hvorfor?

Den gam­le samar­be­jdspart­ner benyt­tede sig af et affil­i­ate netværk, som jo også skulle have en bid af kagen + de sol­gte pro­duk­tet bil­ligere end mange konkur­renter, og der­for var der naturligvis ikke så meget at give ud af.

Den nye samar­be­jdspart­ner har jeg lavet en direk­te affil­i­ate aftale med, og der­for er der ingen fordyrede mellem­led. De sæl­ger pro­duk­tet dyrere end mange konkur­renter, men har lavet en række forbedringer, som gør det prisen værd. De tænker langsigtet og giv­er mig der­for en MEGET STOR del af kagen, da de ved, at de på sigt nok skal tjene penge på kun­den.

Så når du har mass­er af mål­ret­tet trafik og ved, at du kan sælge pro­duk­tet, så vil jeg bestemt anbe­fale dig at finde en direk­te samar­be­jdspart­ner, for det har gjort en kæmpe forskel for mig selv!

 

Hvor er det gået med omsætningen?

Det ple­jer at være min omsæt­nings­graf, som de fleste er inter­esserede i at se. Der­for skal du heller ikke sny­des for den i denne update. Jeg er da også stolt af at vise den frem, da den tydelig vis­er en kon­stant frem­gang i min omsæt­ning. Det første år havde jeg ingen for­vent­ninger til omsæt­nin­gen, da jeg udfra andres erfaringer kunne høre, at man sjældent tjente meget det første års tid eller to. Men som jeg skrev i min 1 års opda­ter­ing, så for­vent­ede jeg, at jeg nu skulle beg­y­n­de at tjene penge på mine pro­jek­ter — Sådan kom det heldigvis også til at gå!

 

Omsætning affiliate marketing
Udvikling af min affil­i­ate omsæt­ning siden jeg start­ede for 2 år siden

 

Mit fremtidige arbejde med affiliate marketing

Udfra de erfar­ing som jeg har gjort mig de sen­este 2 år, så vil jeg naturligvis satse på de ting, som har vir­ket for mig. Så jeg vil fort­sætte mit samar­be­jde med mine nye affil­i­ate part­nere, og pro­mote flere af deres pro­duk­ter. Vi har virke­lig fået et godt samar­be­jde og snakker løbende om, hvad vi sam­men kan gøre for at sælge mere.

Hvis vi på et senere tid­spunkt ikke kan komme overens, så kan jeg nemt skifte deres affil­i­ate kam­pag­n­er ud med andres. Så jeg er ikke afhængig af dem, men som det ser ud nu, så får vi begge mest muligt ud af at samar­be­jdet fort­sæt­ter.

Alle mine gam­le Google Adsense sider lever stadig på net­tet, men jeg arbe­jder aldrig på dem mere. Enten kom­mer de til at blive brugt til linkbuild­ing, eller så frasæl­ger jeg dem på et tid­spunkt, hvis jeg får et tilbud, som jeg ikke kan takke nej til. Indtil da får de lov at stå og tjene lidt småpenge ind til mig hver måned.

 

Hvis du har spørgmål, så er kom­mentar­erne til for det samme 🙂

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Eksklusiv partner hos RepayMedia

RepayMedia eksklusiv partner

Tjen mere på dine affiliate kampagner

Jeg har de sen­este par måned­er forhan­dlet med Repay­Media, som er et dansk/skandinavisk affil­i­ate netværk. De har kam­pag­n­er til alle for­mer for online mar­ket­ing, hvad enten du arbe­jder med:

  • Affil­i­ate mar­ket­ing
  • SEO/SEM
  • Sociale medi­er (Face­book, Twit­ter, YouTube)

Få del i min eksklusive partner aftale

Repay­Media kon­tak­t­ede mig, for­di jeg har skrevet en e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing, som er blevet hen­tet af over 1000 per­son­er + at jeg har et stort online netværk i affil­i­ate branchen — Dem ville de naturligvis gerne i kon­takt med.

Jeg for­t­alte dem, at det måske godt kunne lade sig gøre, men jeg krævede at de tilbød os affil­i­ates noget unikt, som “nor­male affil­i­ates” ellers ikke fik.

Udfra min egen erfar­ing med affil­i­ate mar­ket­ing, fik jeg forhan­dlet mig frem til føl­gende:

Markedets bedste deal

Hvis du find­er lig­nende kam­pag­n­er til højere pris hos andre netværk, så match­er Repay­Media øje­b­likke­ligt.

Derved kan få sam­let alle dine kam­pag­n­er hos Repay­Media, i stedet for at benytte mange forskel­lige netværk og sam­tidig være sikker på at få den højeste pay­out.

Hurtig udbetaling

Repay­Media garan­ter­er dig hur­tig udbe­tal­ing. Nor­malt udbe­tales der efter 45 dage, men med denne unikke aftale får du betal­ing efter blot 14 dage!

Dette er virke­lig en af de ting, som bety­der meget for os affil­i­ates, da vi naturligvis ønsker at blive betalt hur­tigst muligt for de salg, som vi lev­er­er. Især hvis vi selv har udgifter til Google Adwords o.lign.

Rabat på E‑mail udsendelser

Du får 50% rabat på din første E‑mail udsendelse til 100.000 danske brugere

Jeg ved, at det ikke er jer alle der bruger email som en del af jeres arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing, men hvis du gør, så er 50% rabat bestemt værd at tage med.

RepayMedia gør alt for dig

Nor­malt er det nød­vendigt med infor­ma­tion­er som swift, iban, cvr nr, reg. og kon­to nr osv., de infor­ma­tion­er sørg­er Repay­Media for at ind­taste for dig, så du skal blot tilmelde dit navn, E‑mail og tele­fon num­mer.

Sådan får du del i den unikke aftale med RepayMedia

Det eneste som det kræver, er at du ikke bruger dem i forve­jen. Hvis du ikke gør det, så kan få del i aftal­en her:

 

***Repay­media Aps gik konkurs d. 15.3.2013 så denne aftale er der­for ikke læn­gere gældende***

GD Star Rat­ing
load­ing…

Har du læst min gratis e‑bog om affiliate marketing?

Anmeldelser af min gratis e-bog "Affiliate marketing for nybegyndere"

Hvis du end­nu ikke har læst min gratis nyb­eg­y­n­der guide til affil­i­ate mar­ket­ing, så kan du herun­der læse, hvad andre synes om den.

Er du der­i­mod en af de per­son­er, som allerede har læst bogen, så vil jeg rigtig gerne høre din mening i en kom­men­tar til dette indlæg. Jeg har brugt mass­er af tid og ener­gi på e‑bogen, så alt feed­back vil være værd­sat 🙂

På forhånd tak!

PS. Min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere” er nu blevet læst af over 1800 per­son­er — 1000 tak!!!

 

Gratis e-bog "Affiliate marketing for nybegyndere

GD Star Rat­ing
load­ing…

Hvilket emne skal jeg skrive om?

Hvilket emne skal jeg vælge at skrive om?

Emner at skrive om

- I sid­ste uge fik jeg en mail fra en af mine faste læsere, som gerne ville have nogle gode råd om, emn­er at skrive om.

Det er et spørgsmål, som mange andre sikkert også har, hvis de selv vil starte med at lave affil­i­ate mar­ket­ing. Der­for vil jeg gerne dele mit svar her på bloggen.

 

Dette var mit svar på valg af emne:

Det kan være svært at finde ud af, hvilke emn­er man skal skrive om. Selv start­ede jeg ud med små nich­esites, hvor der ikke var meget konkur­rence, men som alligev­el havde en for­nuftig søgevol­u­men.

Det blev dog hur­tigt kedeligt at arbe­jde på sites, som han­dlede om sko, jord­varme, camp­ing osv. Det var ikke emn­er, som havde min egen inter­esse. Det var der­for svært at til­fø­je dem noget unikt ind­hold, som skulle få sitet til at skille sig ud fra konkur­renterne.

Der­for er jeg i stedet for beg­y­n­dt at fokusere på sites, som jeg synes er sjove at arbe­jde på, da de har min inter­esse. Det er f.eks. denne affil­i­ate mar­ket­ing blog og det nye site KohChangers.com, som er en rejseguide for Koh Chang i Thai­land, som vi jo fly­t­ter til i jan­u­ar. Når vi bor der nede vil vi besøge de forskel­lige hoteller, resorts, seværdighed­er på øen og skrive per­son­lige anmeldelser om dem på sitet + blogge lidt om vores liv på Koh Chang.

Den type sites, som man er stolte af og gerne vil dele med sine egne ven­ner og fam­i­lie, tror jeg er fremti­den inden­for affil­i­ate. Google er blevet bedre til at fra­sortere til­fældige affil­i­ate sites, og det bliv­er sam­tidig mere og mere vigtigt at være aktiv på de sociale medi­er, og der er det kun “kvalitets sites” der over­lever i det lange løb.….tror jeg.

Så mit råd vil være, at du starter et site om et emne, som du bræn­der for og kan bidrage med noget unikt til.

De bed­ste hilsner
Den­nis Kjær­gaard

 

Har du selv svært ved at vælge emner man kan skrive om, eller har du gode råd til andre, så smid en kommentar, så vi alle kan blive klogere.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Status efter første år med Affiliate og Adsense

Første år med affiliate markting

1 år med affiliate marketing

Nu er det allerede et år siden, at jeg start­ede med affil­i­ate mar­ket­ing, og der­for er det blevet tid til en årsrap­port. Det har været det år i mit liv, hvor det har været sjovest at arbe­jde. At kunne stå op hver dag når jeg vil og arbe­jde på de ting, som jeg har lyst til den pågældende dag, giv­er mig en fri­hed som jeg ikke ville bytte for noget som helst.

Lærerigt år

Det har været et lærerigt år, hvor jeg er blevet meget klogere på, hvad det er, som jeg har kastet mig ud i. Det er en branche, hvor der er mange mulighed­er, og det er vidt forskel­ligt, hvad der virk­er for hver især. Det er svært at give en opskrift på, hvor­dan du byg­ger suc­ces­fulde affil­i­atesider, for det som virk­er i dag virk­er måske ikke imor­gen. Så inden du får bygget dine egne sider, så er løbet måske kørt, og der er kom­met nye lukra­tive metoder til.

Jeg har også lært, at det (for mig) han­dler om at udbygge og forbedre mine sider hele tiden, og så længe at jeg gør det, så  stiger trafikken og dermed også omsæt­nin­gen. Jeg kan nem­lig sagtens få siderne til at give penge, mens jeg synes at det svære er at få skaf­fet meget trafik. Alle mine affil­i­ate domæn­er er også kun højst 1 år gam­le, så de skal lige modne og få tro­værdighed af Google. Det skal nok ske i takt med, at siderne bliv­er ældre, og imens vil jeg have fokus på fort­sat at forbedre og udbygge siderne.

Hvis du selv vil lære at skabe en online indtægt, så vil jeg anbe­fale dig at blive medlem af TKA, som jeg selv fort­sat er medlem. Det er kvit og frit den første måned, og inden måne­den er omme, så har du sikkert set vær­di­en af at være medlem.

Netværk er guld

Netværk er guld

Igen­nem årets løb har jeg taget kon­takt til en del danske affil­i­ate mar­keters i mit netværk, som jeg har besøgt og delt erfaringer med. På disse møder har jeg lært utrolig meget om, hvad der virk­er, og hvad der ikke gør. Jeg har også set, hvor meget det kan lade sig gøre at tjene, og det er ikke peanuts 🙂

Der var et fællestegn for dem, som tjen­er mange penge på affil­i­ate mar­ket­ing, nem­lig at de selv lagde utrolig meget arbe­jde i det. Så hvis du er flit­tig og dis­ci­plineret, så er der rigtig gode mulighed­er i at arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing, for det er noget, som de fleste kan lære.

Jeg bruger utrolig meget af min tid på mit netværk, og jeg vil anbe­fale dig at gøre det samme, uanset hvad du måtte arbe­jde med. Dit netværk vil kunne hjælpe dig i mange svære sit­u­a­tion­er, hvor du ellers havde været fort­abt. Det byder også på mange mulighed­er for at samar­be­jde om egne eller fælles pro­jek­ter, og hvis du arbe­jder alene med affil­i­ate mar­ket­ing, så kan det være rart at have “kol­le­gaer”, som du kan dele dine op og ned­tur­er med.

Jeg smiler så længe grafen peger opad

Da jeg gik i gang med at arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing sid­ste år, så havde jeg ingen for­vent­ninger til omsæt­nin­gen det første år, da jeg reg­nede med, at det ville tage lang tid at opbygge siderne og få trafik til dem ved brug af søge­mask­i­neop­ti­mer­ing.

Udvikling i omsætning 1. år

Positiv udvikling i omsætningen

Som det fremgår af grafen, kan du se, at der har været en pos­i­tiv udvikling i omsæt­nin­gen hen over året. Den kunne lige­som også kun gå en vej, når jeg start­ede fra nul punk­tet, men jeg er ganske til­freds med udviklin­gen, og nu er jeg meget klogere på hvilke sider, der er poten­tiale i at arbe­jde videre på.

I sid­ste måned røg en af mine bed­ste sider ud af top 100 i Google, så der­for vil der blive en nedgang i omsæt­nin­gen i denne måned.  Det vis­er tydeligt, hvor vigtigt det er, at man satser på flere sider. Hvis jeg kun havde sat­set på denne ene side, så har min omsæt­ning stort set været lig nul i marts måned.

Til info kan jeg fortælle, at den pågældende side dog lang­som er på vej op igen, og jeg tror straf­fen fra Google skyldes, at siden var beg­y­n­dt at mod­tage et øget antal daglige links.

Mine forventninger til det 2. år

Jeg har ikke de store for­vent­ninger til, hvad der kom­mer til at ske i år. Jeg er bare ind­stil­let på, at jeg kon­stant vil arbe­jde på at forbedre siderne og fort­sat have mine 2 fil­ip­pin­er ansat til at skrive mine tek­ster. I år vil jeg ikke starte for mange nye pro­jek­ter, men i stedet kon­cen­trere mig om de sider jeg har startet sid­ste år.

Det er i år, at mine sider skal beg­y­n­de at give en for­nuftig omsæt­ning, så min kæreste og jeg kan fly­tte til Koh Chang i Thai­land som plan­lagt. Der­for vil jeg arbe­jde ben­hård for at det kan lade sig gøre, men alt går efter pla­nen, og jeg er over­be­vist om, at jeg nok skal nå i mål 🙂

 

Her kan du finde mine tidligere opda­teringer:

Sta­tus efter 1 måned

Sta­tus efter 3 måned­er

Sta­tus efter 6 måned­er

GD Star Rat­ing
load­ing…

Skjul affiliate links med Pretty Link Pro

Skjul affiliate links med Pretty Link Pro

Pretty Link Pro

Hvis du arbe­jder med affil­i­ate mar­ket­ing eller bare har brug for at lave “pæne” links, så vil jeg anbe­fale dig at bruge Pret­ty Link Pro.

Jeg bruger selv Pret­ty Link Pro på flere af mine affil­i­ate hjemmesider, for at skabe mere tryghed for brugeren. Langt de fleste vil hellere klikke på et link, som ser sådan ud:

https://denniskjaergaard.com/pretty-link-pro

end de vil klikke på et link som dette:

http://prettylinkpro.com/amember/go.php?r=1073&i=b4

Pretty Link Pro giver dig mange muligheder

Mange muligheder med Pretty Link Pro

Ind­sæt automa­tisk søge­ord og url - Giv­er dig mulighed for, at Pret­ty Link Pro selv laver links for bestemte søge­ord til den url du måtte ønske. Du har også mulighed for automa­tisk at udskifte bestemte url’er til dit nye pret­ty link.

Sider og indlæg — Her kan du vælge om Pret­ty Link Pro selv skal lave et pret­ty link, hver gang du udgiv­er en side eller et indlæg.

Twit­ter — Giv­er dig nogle gode mulighed­er for at con­necte din Pret­ty Link Pro med Twit­ter og ind­sætte en retweet knap på din hjemme­side, så du kan få mere social trafik.

Social Net­work — Her kan du let til­fø­je ikon­er til din hjemme­side, som gør det nemt for brugeren af anbe­fale siden på de sociale netværk. Du bør kun anvende de mest brugte i stedet for dem alle.

Pulic Link — Vil du have din egen url forko­rter, og lad andre bruge den. Så kan du nemt lave en her.

Glob­al — Giv­er dig mulighed for at bruge et andet domæne til dine pret­ty links.

Du kan hente Pret­ty Link Pro her

GD Star Rat­ing
load­ing…