4 overvejelser, du bør gøre dig, når du vælger domænenavn til dit affiliate-projekt

En væsentlig del af suc­ce­sen med dit affil­i­ate-pro­jekt lig­ger i domæ­ne­navnet. Det er vigtigt, at du ikke begrænser dig, men du bør sam­tidig heller ikke favne for bredt. Her får du 4 overve­jelser, du bør gøre dig, før du væl­ger domæ­ne­navn til dit affil­i­ate-pro­jekt.

Domæ­ne­navnet er vigtigt, når du starter et nyt affil­i­ate-pro­jekt. Hvis du vil have suc­ces, er det vigtigt, at du ikke begrænser dig til ét enkelt pro­dukt. I stedet bør du forsøge at skabe et brand, der ikke alene får dit site til at frem­stå mere ser­iøst, men ligeledes vil gøre det let­tere at skalere i fremti­den.

Man­gler du inspi­ra­tion, eller har du bare svært ved at beslutte dig for, hvad du skal kalde dit kom­mende affil­i­ate-site? Herun­der får du 4 overve­jelser, du bør gøre dig, før du væl­ger domæ­ne­navnet til dit næste pro­jekt.

#1: Keep it simple

Som det er til­fældet ved de fleste andre domæ­ne­navn, bør du holde det sim­pelt. Det er vigtigt, at dit domæ­ne­navn ikke er for langt, da det mindsker chan­cen for, at folk kan huske navnet. Køb et domæne, der er nemt at ind­taste direk­te i adres­selin­jen, selvom indgangsvin­klen typisk vil være gen­nem søge­mask­in­erne.

Generelt bør du vælge et domæ­ne­navne på under 16 karak­ter­er, der mak­si­malt inde­hold­er tre stavelser. Det vil øge brand­ingvær­di­en, men sam­tidig gøre det let­tere for folk at udtale. Heru­dover er det let­tere at markeds­føre, da det vil virke mere appellerende i annon­cer.

#2: Vælg et navn, der bliver husket

Ama­zon, Uber og Airbnb er alle eksem­pler på solide brands, der bliv­er hus­ket. En del af fork­larin­gen her­på er, at her er tale om korte og præ­cise domæ­ne­navne på 4–6 karak­ter­er. I langt de fleste til­fælde vil være optaget.

Alligev­el bør du under­søge, om du ikke kan finde et domæ­ne­navn, der på samme måde som oven­stående eksem­pler er lette at huske. Her han­dler det om at være kreativ – du kan eksem­pelvis gøre brug af alter­na­tive domæneen­delser, der kan kom­bineres på en sjov og anderledes måde.

Det kan naturligvis også have den neg­a­tive kon­sekvens, at dit web­site ikke vil udstråle samme tro­værdighed som et .dk-domæne.

#3: Navnet skal udstråle autoritet

Autoritet er det nye buzz­word i affil­i­ate-branchen. Det er vigtigt, at dit frem­står som en tro­værdig og autoritær kilde, hvis du vil have folk over­be­vist om, at den infor­ma­tion, de find­er på dit web­site, rent fak­tisk er sand – og der­for værd at stole på.

Væl­ger du et for sjovt eller user­iøst navn, er det vanske­ligt at over­be­vise dine besø­gende om, at de skal købe de pro­duk­ter, du hen­vis­er til. Det vil give dig langt bedre forud­sæt­ninger for at skabe et tro­værdigt omdømme, hvis du væl­ger behan­dler domæ­ne­navnet på dit affil­i­ate-pro­jekt på samme måde, som hvis du skulle starte en virk­somhed.

#4: Vælg et domænenavn, der ikke er for snævert

Det kræver mange kræfter at bygge et ordentligt affil­i­ate-site, der får besø­gende og skaber kon­ver­t­eringer. Af samme årsag gør du klogt i ikke at vælge et domæ­ne­navn, der er for snævert – eksem­pelvis ved at inklud­ere navnet på det pro­dukt, du ønsker at pro­mo­vere, i domæ­ne­navnet.

Selvom det var en meget udbredt teknik før i tiden, bør du overve­je det en ekstra gang. Ved at vælge et exact match-domæ­ne­navn begrænser du dine mulighed­er for at udvide til andre pro­duk­ter på et senere tid­spunkt. Det kan risikere at betyde, at du skal til at starte for­fra med et nyt site, hvilket i bund og grund er meningsløst, når du kunne have val­gt et domæ­ne­navn, der favnede bredere, til at starte med.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Starten på mit animationsfirma

Vores første ansatte

Man skal starte et sted

I dag sad jeg på Face­book og læste gam­le indlæg på min face­book side fra den­gang, hvor jeg arbe­jd­ede en del med online markeds­føring og diverse affil­i­ate pro­jek­ter.

Men så stødte jeg på et indlæg, hvor jeg for første gang skrev om ani­ma­tionsvideo, og det skulle vise sig at blive starten på noget større.

Som i kan se i neden­stående Face­book indlæg, forsøgte jeg i august 2012 at lave min egen ani­ma­tionsvideo til at markeds­føre en e‑bog. I indlægget skrev jeg også, at jeg troede vi kom til at se mange flere ani­ma­tionsvideo­er fre­mover — Og sådan kom det til at gå.

Link til videoen, som jeg den­gang var stolt over men i dag er flov over

1 år senere starter jeg et animationsfirma

Et år senere i 2013 fly­t­ter jeg fra Koh Chang til Chi­ang Mai (begge i Thai­land) og møder en anden dansker (Kris­t­ian Ole Rør­bye) fra mit online netværk. Efter få dage falder snakken på ani­ma­tionsvideo, som vi begge men­er, at der i fremti­den bliv­er stor efter­spørgelse på.

Vores første ansatte
Vores første ansat­te

Der­for starter vi få måned­er senere et ani­ma­tions­fir­ma uden de store erfaringer om ani­ma­tion eller video. Men vi fik prøvet os frem og ansat­te vores første ani­ma­tor, da vi ind­så at vi ikke selv havde de grafiske evn­er. Med tiden blev video­erne bedre og bedre, kun­derne er altid til­fredse og vi var nu klar til at skabe effek­tive arbe­jd­sprocess­er og skalere virk­somhed.

Løbende vækst

Der­fra beg­y­n­dte det hele at tage fart i 2014 og frem til i dag, hvor vi fort­sat pro­duc­er­er flere og flere video­er til vores kun­der. Det hele har kun kun­net lade sig gøre pga. det rigtige team. Alle har hver deres rolle og bidrager til den suc­ces vi oplever sam­men.

Dream teamet
Dream teamet

Fremtiden

I næste uge starter 2 ani­ma­tor­er mere, så vi kan følge med efter­spørgslen. Så den ide om at lave min egen ani­ma­tionsvideo i 2012 blev til noget som jeg slet ikke havde kun­net forestille mig den­gang. Jeg synes stadig det er sjovt at arbe­jde med, så kun tiden kan vise hvor det her pro­jekt ender.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Sådan byggede jeg en virksomhed i Thailand på 3 år

Det er nu 3 år siden jeg har blogget sidst, hvor jeg for­t­alte at jeg var fly­t­tet fra Koh Chang til Chi­ang Mai. Få uger efter ankomst slog jeg mig sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye og start­ede ani­ma­tions­fir­maet Ani­ma­tion Mu.

Det er også grun­den til at jeg ikke har blogget i 3 år, da jeg har fokuseret 100% på at få den virk­somhed til at blive en suc­ces — Og det blev den.

Der­for er det nu på tide til et blogindlæg om, hvor­dan det har været at starte et ani­ma­tions­fir­ma i Thai­land fra nul, og hvor vi er nået til i dag.

God fornø­jelse med læs­nin­gen

 

3 år med animationsfirma i Thailand

Sådan opstod ideen om at starte et animationsfirma

mascos_look-out-door

Det er som sagt lidt over 3 år siden, at jeg fly­t­tede til Chi­ang Mai i Thai­land, og jeg sam­men med min for­ret­ningspart­ner Kris­t­ian Ole Rør­bye blev enig om, at video­er vil blive noget som de fleste virk­somhed­er vil benytte fre­mover.

Jeg har i mange år arbe­jdet med affil­i­ate mar­ket­ing, søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, Adwords, E‑commerce, kon­ver­t­er­ing­sop­ti­mer­ing og mange andre ting inden­for online markeds­føring.

Når jeg selv besøgte især amerikanske hjemmesider for at lede efter et produkt/online værk­tøj, som jeg kunne benytte i mit arbe­jde. Så var det oftest de sider som havde en explain­er video, der fangede min inter­esse, for­di de hur­tigt og enkelt bekræft­ede om det var det jeg efter­søgte.

På daværende tid­spunkt var der kun et par enkelte virk­somhed­er, som sol­gte ani­merede fork­lar­ings video­er. Så der gik ikke mere end et par dage før min for­ret­ningspart­ner og jeg blev enige om at vi skulle starte et fir­ma her i Chi­ang Mai, som skulle pro­duc­er­er ani­ma­tionsvideo­er til danske virk­somhed­er.

 

Sådan kom vi i gang

Første prob­lem var at vi intet anede om video. Vi fandt hur­tigt frem til Go Ani­mate som er en soft­ware, hvor alle selv kan finde ud af at lave en ani­ma­tionsvideo. De har en masse grafik, bevægelser og musik, som let sam­men­sættes med deres drag and drop funk­tion.

Vi fik lavet lidt video­er til os selv, men kunne fornemme at vi med denne soft­ware vil blive begrænset til at kunne lave det som kom­mende kun­der ville have brug for. Vi ville kunne tilbyde kun­derne unikke video­er, som lignede andres video­er lavet i samme soft­ware.

Da ingen af os selv kan finde ud af at teg­ne eller den slags, så var der kun en ting at gøre. Få fun­det den første medar­be­jder! Efter lidt research fandt vi ud af at Chi­ang Mai har ret mange uni­ver­siteter, hvor folk også stud­erede ani­ma­tion og grafisk design. Så vi fik skabt kon­takt til uni­ver­siteterne og fik opslået still­ing på net­tet.

Første medarbejder i Animation Mu

Vi fandt hur­tig en dygtig og kreativ pige, som start­ede hos os med det samme. Sam­men gik vi i krig med at finde ud af hvor­dan hele processen skulle foregå.

Vi fik også fun­det danske samar­be­jdspart­nere, som kunne speake og skrive manuskripter for os, så vi selv kun skulle stå for selve ani­ma­tions-delen, da det var den del som vi mente at vi skulle fokusere på.

Vi fik lanceret vores hjemme­side Animation.mu og lavede nogle bil­lige intro tilbud for at få nogle kun­der ind for at komme i gang. Det foregik mest igen­nem iværk­sæt­ter­por­tal­en Amino, og folket i vores online netværk på Google+, Twit­ter og Face­book tog godt imod vores ide og vi kom i gang med at pro­duc­er­er de første video­er.

Animationsvideo - Animation Mu

Sådan udviklede det sig

Vi beslut­tede fra start af, at vi ret­tede video­erne indtil kun­derne var til­fredse. Det gjorde at ALLE vores kun­der altid har været til­fredse med det pro­dukt, som vi har lev­eret. Til­fredse kun­der anbe­faler en til andre og nogle kom­mer tilbage for at få pro­duc­eret flere video­er til andre pro­jek­ter eller nye sprogver­sion­er.

Så siden vi start­ede er det kun gået fre­mad som plan­lagt. Vi tog ikke selv penge ud af virk­somhe­den, men investerede dem i at væk­ste den.

I dag 3 år efter er vi udover min part­ner og jeg 6 thai­landske ani­ma­tor­er, 1 thai­land­sk sekretær, 1 dan­sk pro­jek­tled­er, 1 dan­sk tek­st­for­fat­ter, 6 faste danske speakere og lang række andre samar­be­jdspart­nere, som hjælper os, når vi pro­duc­er­er video­er til andre lande end Dan­mark.

Teamet bag produktionen af animationsvideoer

Vi har også fået en del danske og uden­landske forhan­dlere, som vi pro­duc­er­er video­er for. Vi oplever sti­gende inter­esse i de andre skan­di­naviske lande, som vi lancerede i for hal­van­det år siden.

For nylig slog vi omsæt­ningsreko­rd, og vi er for tiden i fuld gang med at ansætte flere nye medar­be­jdere og sprede os til andre lande.

Så vi kan næsten ikke få armene ned for tiden. Vi er stolte over, at vi troede på vores ide og arbe­jd­ede hårdt for at få den realis­eret. Man kan ikke vide alt for starten af, men så længe man er vil­lig til at lægge tid og kræfter i et pro­jekt, så skal det nok lykkes!

Held og lykke til andre der prøver

Det var min suc­ceshis­to­rie fra Thai­land, som jeg håber kan inspir­erer andre, da jeg selv blev det af at læse sådanne his­to­ri­er, da jeg for en del år siden kast­ede mig ud som iværk­sæt­ter.

Held og lykke til alle jer som hver dag kæm­per for det, som I tror på.

Hvis nogle af jer kom­mer for­bi Chi­ang Mai, så er i altid velkom­men på vores kon­tor til en kop kaffe og god his­to­rie.

Glædelig jul og godt nytår her fra Thai­land

 

Kom med indenfor på vores kontor i Chiang Mai

GD Star Rat­ing
load­ing…

Slutningen på halvandet års øliv i Thailand

Bedste strand på Koh Chang

I maj måned fyldte jeg 33 år og der skete sam­tidig en uven­tet vend­ing i mit liv. Efter 5 år gode sam­men med min kæreste, val­gte vi at gå fra hinan­den. Vi havde udlevet uop­nåelige drømme, og havde en fan­tastisk tid sam­men. Vi udviklede os meget, men også i forskel­lige ret­ninger, og der­for val­gte vi at gå hver til sit.

Det ændrede alt! Nu stod jeg på en tro­pisk ø med mig selv og min lap­top.

Hvad skulle der nu ske? Alle mulighed­er var åbne.
Jeg havde ikke lyst til at blive på Koh Chang, der skulle ske noget nyt. Ideen om at fly­tte tilbage til Dan­mark, lå mig meget fjernt, og det så jeg der­for ikke som en mulighed. Jeg elskede stadig Thai­land og følte der­for ikke, at jeg havde lyst til at for­lade lan­det.

Flytning fra øen Koh Chang til storbyen Chiang Mai

 

Solnedgang Koh Chang

Jeg havde der­i­mod lyst til at lave nye online pro­jek­ter, og da jeg allerede havde et samar­be­jde og pro­jekt på teg­ne­bræt­tet sam­men med Kris­t­ian Ole Rør­bye, så fik jeg lyst til at fly­tte til byen Chi­ang Mai i Nordthai­land, hvor jeg havde alle mulighed­er for at lave online busi­ness og kunne netværke med ligesind­ede danskere.

Få dage efter brud­det med min kæreste, sad jeg på fær­gen og nød et sid­ste blik at den fan­tastisk ø, som jeg havde tilbragt de bed­ste hal­van­det år af mit liv på. Forude vent­ede en 16 timers togre­jse og en by med mass­er af nye mulighed­er.

Bungalow ved vandet udskiftet med penthouse lejlighed

Sunset Chiang Mai

Efter en måned­stid i Chi­ang Mai fik jeg mulighed for at leje en stor pent­house lej­lighed i samme bygn­ing, som flere af mine danske ven­ner boede i. Kon­tak­ten lød på et års leje, og jeg val­gte at det så måtte blive tid­sho­rison­ten for at få starten et nyt online pro­jekt. Når det år er gået vil jeg stoppe op og overve­je om jeg har lyst til at blive her, eller om savnet til havet og et mere sim­pelt liv er blevet for stort. Nu bor jeg i hvert fald godt indtil den tid.

Fuld gas på de online virksomheder

Web­shop­pen Billigepokaler.dk har jeg startet og drevet i samar­be­jde med min far siden 2007. Det går rigtig godt, og nu vil jeg have det til at gå end­nu bedre! Der­for har vi val­gt at lave ny shop, selvom jeg er tilhænger af ” If it isn’t broke don’t fix it”. Det er et kæmpe arbe­jde at sørge for at alt det som fun­gere godt for os bliv­er over­ført til den nye shop, samt de nye funk­tion­er og forbedringer vi gerne vil til­fø­je. Jeg krydser fin­ger for at vi kan lancere en ny og forbedret shop i starten af det nye år.

Pro­jek­tet som jeg havde på teg­ne­bræt­tet med Kris­t­ian blev lagt på hylden allerede efter få dage sam­men. Vi har et fan­tastik samar­be­jde som for­ret­ningspart­nere og sup­plere hinan­den rigtig godt. Vi får nemt nye ideer sam­men, og en af dem val­gte vi at udføre.

Animationsvideo fra Animation.mu

Vi mente begge at video bliv­er rigtig stort de næste år. Det er et medie i fuld frem­gang og vi vil have en bid af den kage med et pro­dukt, som vi tror der bliv­er stor efter­spørgsel på fre­mover. Vi vil lave korte ani­ma­tionsvideo­er, som fork­lar­er et pro­dukt, en ser­vice eller hvad virk­somhe­den kan tilbyde sine kun­der.

Med vores plac­er­ing i Thai­land kan vi lave den slags video­er til en pris der gør det meget svært for vores danske konkur­renter at følge med. Vores egen tilst­ede­værelse her i Thai­land skal sikre at vi pro­duc­er video­er i dan­sk kvalitet og udvikler virk­somhe­den løbende efter behovet til det danske marked.

Vi lancerede så småt virk­somhe­den Animation.mu for et par måned­er siden, og ordr­erne er beg­y­n­dt at rulle ind, samt vi har fået ansat en fuldtid­san­i­ma­tor, så kun­dernes video­er bliv­er unikke og ikke er lavet i GoAnimate´s soft­ware, som det er til­fældet med vores egne demovideo­er.

Første gang hjemme i Danmark efter 2 år i Thailand

Det er ikke kun de online pro­jek­ter der er fart på. Tiden går også rigtig hur­tig, og til jan­u­ar er det allerede 2 år siden, at jeg fly­t­tede fra Dan­mark, og jeg har ikke været der siden. Der­for tager 2 uger til Dan­mark og hold­er jul og nytår med min fam­i­lie og gode gam­le ven­ner. Det bliv­er selvføl­gelig super fedt for mig at gense dem, og jeg har oplevet så mange spæn­dende ting, som jeg glæder mig til at fortælle dem om.

Hvad bringer fremtiden?

Hvem ved….?!? Men som regel noget godt med den rette ind­still­ing og hårdt arbe­jde!

GD Star Rat­ing
load­ing…

11 opgaver der vil forbedre dine online marketing evner

11 opgaver der forbedre dine online marketing evner

Vil du gerne blive bedre til at markeds­føre din hjemme­side, så har jeg lavet denne liste med 11 opgaver, som kan gøre dig til en bedre online mar­keter.

Lis­ten består af 11 forskel­lige opgaver, som jeg selv tidligere har udført og lært meget af. Der­for er der sikkert også nogle af jer, som kunne have gavn af lis­ten og blive bedre til online mar­ket­ing.

 

Opgaver der kan gøre dig bedre til at markedsføre din hjemmeside:

 

1. råd til at blive en bedre online marketer

Opret og administrere en Google AdWords kampagne

Google AdWords er fan­tastisk til at skaffe salg og kon­ver­t­er­ing, hvis ellers du bruger det rigtigt. I bund og grund han­dler det om at byde på de søge­ord, som skaf­fer flest kon­ver­t­eringer med den bed­ste ROI.

Lær at lave og administrere CPC kampagner

Få noget erfar­ing med nogle sim­ple kam­pag­n­er allerede nu, og med tiden lær­er du at mestre Google AdWords. Du vil også finde ud af hvor meget du betaler for en kon­ver­t­er­ing på de forskel­lige søgeord/kampagner, og så er det ellers bare med at byde løs, så længe din ROI er for­nuftig.
 
2. råd til at blive en bedre online marketer

Optag en video og rediger den

Video­er bliv­er anvendt oftere end nogensinde før, og det giv­er dig nogle unikke mulighed­er for at fremvise dine pro­duk­ter, lave en præsen­ta­tion, give dine brugere en videogu­ide eller hvad du ellers kan finde på.

Lær at anvende video marketing

Optag en masse rå-film og leg lidt med et sim­pelt redi­ger­ing­spro­gram, så du lær­er at lave sim­ple men præsentable film. Derefter kan du gå i gang med at lave flotte video­er til din hjemme­side, markeds­føring, nyheds­brev, YouTube og alle de andre sted­er, hvor du kan ser­vere video­er med inter­es­sant ind­hold for din mål­gruppe.
 
3. råd til at blive en bedre online marketer

Kontakt en af de “store” i branchen

De er slet ikke så farlige de der “store kanon­er”, som har suc­ces i din branche. Ofte er de fak­tisk utrolig hjælp­somme men­nesker, hvis du pænt spørg­er til råds. Udnyt det hvis du føler at deres viden kan gøre en forskel for dig. Svarene kan måske ofte lyde sim­ple og over­fladisk, men det skyldes som regel at de und­lad­er at fortælle dig alt det som er irrel­e­vant for dig at vide.

Lær at kunne tage kontakt til ALLE

Tid er kost­bar, så sørg for at gøre det så nemt for per­so­n­en at svare, når du kon­tak­ter ham. Fortæl hvem du er og hvor­for du kon­tak­ter per­so­n­en. Får du svar så husk at sige tak og indse, at det nu er dit ans­var at tage action på de råd du fik, ellers har du jo blot spildt per­so­n­ens tid.
 
4. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en split-test

På et eller andet tid­spunkt vil du indse at du bliv­er nød til at teste for at finde den bed­ste løs­ning. Kom der­for allerede i gang nu med at lave nogle sim­ple splittest, så du ved hvor­dan du skal gribe det an, når du får brug for at anvende det.

Lær at få flest mulige konverteringer ud af sin trafik

Når du har mange besø­gende, hvor­for så ikke få mest ud af dem. Det får du nemmest ved at splitteste alt mellem him­mel og jord på din hjemme­side. Derefter vil du sort på hvidt kunne se hvad der kon­vert­er bedst.
 
5. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en simpel infografik

Forsøg at lave en sim­pel info­grafik udfra nogle data. Det kan være dine egne eller nogle du find­er på net­tet. Hvis du kan lære at lave nogle flotte og inter­es­sante info­grafik­er, så kan det være en god måde at skaffe trafik og links til din hjemme­side.

Lær at skabe interessant indhold til besøgende på din hjemmeside

Det er ikke nemt lave info­grafik­er, som rent fak­tisk skaf­fer links til din hjemme­side. Der­for bør du måske starte med at lave nogle som bare er opl­y­sende for dine brugere. Det kan også være en god ind­hold vari­ant til især tekst-tunge blogs.
 
6. råd til at blive en bedre online marketer

Kontakt en journalist

Jeg har selv oplevet hvor­dan presseom­tale kan mange-doble trafikken på ens site. Det kan skaffe nye kun­der, nye samar­be­jdspart­ner, mere omtale og mere til for en beske­den ind­sats. Find din egen sjove, anderledes, inter­es­sante eller nyhed­sopvækkende his­to­rie og forsøg at få en jour­nal­ist til at skrive en artikel om den. Husk du ikke skal sælge her — Du skal levere en god his­to­rie eller nyhed!

Lær at skaffe presseomtale

Når du har en del erfar­ing med pressemed­delelser og fået nogle kon­tak­ter til diverse jour­nal­is­ter, så vil du kunne skaffe store mængder trafik og efter­tragt­ede links fra diverse medi­er.
 
7. råd til at blive en bedre online marketer

Hold et foredrag/oplæg for en større gruppe

Mange har det svært med at tale foran en stor for­sam­ling. Det havde jeg også selv indtil jeg blev tvunget til det som sal­gsled­er for en del år siden. Den­gang måtte jeg træde ud af min com­fort zone og under­vis­er sæl­gerne — og det gjorde slet ikke ondt!

Lær at kunne formidle sit budskab til alle

Kom selv i gang med at rykke den com­fort zone (hvis du har den), så du er for­beredt den dag, hvor TV2 ringer og spørg­er om du vil stille op til et inter­view, eller du bliv­er bedt om at holde fore­drag et sted, hvor du kan nå din mål­gruppe.
 
8. råd til at blive en bedre online marketer

Opbyg en email liste og udsend et nyhedsbrev

Email mar­ket­ing kom­mer du ikke ude­nom hvis du beskæftiger dig med online mar­ket­ing. Selv beg­y­n­dte jeg tidligt at ind­sam­le emails uden rigtig at sende noget. Men det kom­mer mig til gode i dag, da jeg har flere tusinde emails, som jeg kan sende mit bud­skab til — og det kon­ver­t­erin­gen af denne trafik er helt i top!

Lær at lave email marketing

Beg­y­nd allerede nu at ind­sam­le emails og husk at en stan­dard tilmeld nyheds­brev boks ikke er nok. Du skal i det mind­ste fork­lare dem hvad læseren får ud af at tilmelde sig dit nyheds­brev. Det som har vir­ket bedst for mig er at give folk noget gratis — I mit til­fælde min gratis e‑bog: Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere.
 
9. råd til at blive en bedre online marketer

Lav en sjov grafik der bliver delt mere end 10 gange

Hvis du ikke er god til det grafiske, så behøves det ikke at være noget avanceret. Det kan blot være en billede, hvor du har ind­sat en sjov tekst. Dit første forsøg bliv­er højst sandsyneligt ikke delt mange gange, men jo flere du laver, jo klogere bliv­er du på, hvad din mål­gruppe synes er sjovt og deleværdigt. Var evt. kreativ med skrift­typer, i stedet for at bruge en stan­dard skrift­type, som over­hovedet ikke skille sig ud.

Lær at skabe visuel opmærksomhed

Evnen til at lave sjove billed­er kan komme dig til gode senere ‚når du vil være “like-hunter” på de sociale medi­er eller skabe opmærk­somhed på dine pro­duk­ter eller hjemme­side.
 
10. råd til at blive en bedre online marketer

Forhandle dig til en bedre pris næste gang du køber noget

Mange som beskæftiger sig med online mar­ket­ing er gode til at sælge — ikke forhan­dle. Der­for bør du forsøge at forhan­dle prisen ned næste gang du køber noget. Du vil opleve at der ikke sker noget ved at prøve, og at du med tiden bliv­er så dygtig til det, at det ofte lykkes dig at få tin­gene bil­ligere.

Lær at kunne forhandle med partnere/leverandør/kunder

Din evne til at forhan­dle vil styrke dig, når du skal forhan­dle med leverandør, kun­der, samar­be­jdspart­nere osv. Hvis du ikke har evnen til at forhan­dle, så er det de andre, som kom­mer til at bestemme, hvor­dan klaveret spiller.
 
11. råd til at blive en bedre online marketer

Start en kontroversiel debat på de sociale medier

For det første så elsker dine fol­low­ers på sociale medi­er, når du er ærlig og siger din mening. Især hvis du tør sige noget alle tænker, men ingen andre tør sige. Forsøg at starte en kon­tro­ver­siel debat, så du lær­er at debat­tere offentligt samt håndtere kritik/opbakning.

Lær at håndtere spontane reaktioner professionelt

Det er en god måde at træne disse ting, og du vil senere kunne bruge det til at skaffe opmærk­somhed på dit site/produkt med kon­tro­ver­sielle overskrifter/udtalelser osv. og sam­tidig være klar til at håndtere reak­tion­erne pro­fes­sionelt.

 

Har du problemer med din online markedsføring

Hvis du har prob­le­mer med din online markeds­føring, så skriv en kom­men­tar neden­for og del dem med os. Måske kan jeg eller en anden hjælpe dig.

 

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

13 gode arbejdsvaner som gør dig mere produktiv

Tjen mere pr lead på dine affiliate kampagner

Selv har jeg val­gt at arbe­jde min­dre end de fleste, og der­for har jeg altid forsøgt at forbedre mine arbe­jdsvan­er for at få mest muligt ud af min tid. Det er ikke altid så nemt, og jeg skal løbende inspir­eres af andre og arbe­jde på forbedre dem.

Det skal du sikkert også, og der­for håber jeg, at du kan bruge mine 13 14 råd om gode arbe­jdsvan­er til at blive mere pro­duk­tiv og få tid til de ting, som bety­der mest for dig.

Tid/prioritering

Der er altid tid — Prioriter din tid

Har man ikke haft tid til de ting man gerne vil, så har man højst sandsyneligt plan­lagt eller pri­or­iteret sin tid fork­ert. Hvis du pri­or­it­er din tid efter de ting, som du gerne vil, så skal du nok finde tid til dem. De fleste vil kunne finde mere tid, hvis de beg­y­n­dte at pri­or­it­er den.

Dagen bliver hurtigt fyldt op — Planlæg kun 4–5 timers arbejde om dagen

For­vent ikke at kunne plan­lægge mere end 4–5 timers arbe­jde om dagen. I løbet af dagen vil der komme ting, som kræver din opmærk­somhed og stjæler din tid. Selv fra du møder ind og til du er i gang med at lave selve arbe­jdet, har du allerede spildt en masse tid. Så er der også ting som tele­fonop­kald, toi­letbesøg, face­book, hente kaffe og en masse andre ting, som stjæler din tid og dit fokus.

Arbejd mere når du har energien — Arbejd mindre når du ikke har den

Det er nor­malt at have dage hvor du bare ikke har lysten eller moti­va­tio­nen til at arbe­jde. Men der er også dage hvor du uden prob­le­mer kan arbe­jde hårdt og fokuseret i 12 timer. Accepter det og arbe­jd derefter. Få slap­pet af når du alligev­el ikke er pro­duk­tiv og arbe­jd igen­nem når du er. Find ud af hvad der får dig i “zonen” på de gode dage, hvor du uden prob­le­mer kan arbe­jde igen­nem. Måske kan du ændre nogle vaner/rutiner, så du har flere af de gode dage, hvor du er super pro­duk­tiv.

Respekter din tid — Gør din tid respekteret

Tid er noget af det, som er aller­mest værd her i ver­den, og der­for skal du bruge den med omhu. Spilder du selv utal­lige timer på at se tv, som jeg selv gjorde en gang? Så vil du helt sikkert fortryde det senere! Du er kun sat her på jor­den i en begrænset tidspe­ri­ode, så du bør selv sørge for at få det bed­ste ud af den. Brug mere tid på de ting som du gerne vil have udret­tet og de per­son­er som du har det bedst med. Lad andre respek­tere din tid. Det er ok at sige fra, hvis andre spilder ens tid. Lad folk omkring dig vide, at de skal respek­tere din tid, lige­som du selvføl­gelig respek­ter deres.

Stop med at multitaske — Drop sociale medier og mails

Du bliv­er ikke mere pro­duk­tiv ved at mul­ti­taske, så plan­læg dine opgaver og løs dem en efter en. Start med dagens vigtig­ste arbe­jd­sop­gaver, så du er sikker på at de bliv­er afs­lut­tet. Det giv­er dig sikkert også ny ener­gi til at arbe­jde videre pga. den dejlige følelse af at have fået tin­gene gjort til tiden. Sociale medi­er dræber din arbe­jd­slyst. Du mis­ter fokus fra dit arbe­jde hver gang du lige skal tjekke de nye sta­tu­sop­da­teringer. Det giv­er dig heller ikke lyst til at arbe­jde, hvis du sid­der og ser billed­er af din vens spæn­dende jor­dom­re­jse, så drop de sociale medi­er indtil du har fået udført dine arbe­jd­sop­gaver.

Skab arbejdsrutiner — Din krop vil tilvænne sig med tiden

Find ud af hvor­dan du selv arbe­jder bedst og forsøg at skabe nogle arbe­jd­sru­ti­n­er. Din krop vil lang­somt vænne sig til disse arbe­jd­sru­ti­n­er, og det bliv­er helt naturligt for dig dagligt at udføre dem. Her er et eksem­pel på nogle gode arbe­jd­sru­ti­n­er, og hvor­dan din arbe­jds­dag kunne se ud:

  • Brug den 1. arbe­jd­stime på at læse noget motiv­erende
  • Gå i gang med dagens to-do liste
  • Lav en to-do liste med ting der skal laves næste dag
  • Pri­oter­er dem efter deres vigtighed
  • Giv opgav­erne num­re
  • Lyt til pod­cast og lyd­bøger
  • Læs bøger, artik­ler, blogs og nyhed­er

Efter hver opgave på din to-do liste bør du stille dig selv 2 spørgsmål:

  • Hvad gjorde jeg rigtigt?
  • Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang?

 

Sæt deadlines — Tidspres gør dig mere fokuseret og produktiv

Sørg for at sætte dead­lines for dine opgaver, så de ikke kom­mer til at tage for evigt. Hvis man ikke har nogen dead­line, så har man det med at udskyde tin­gene. Du vil sikkert også opleve at du arbe­jder mere fokuseret og dermed bliv­er mere pro­duk­tiv, hvis du udsæt­ter dig selv for tid­spres i form af dead­lines. Lige­som med mål er det dog vigtig at du sæt­ter en dead­line, som er real­is­tisk at nå, så du ikke ender med at blive stres­set over en umulig opgave.

Kickstart din arbejdsdag — Start med de nemme opgaver

Du kender sikkert det med at det kan være svært at komme i gang med ting, men når først man kom­mer i gang, så er det let­tere at holde sig kørende. Start dagen med de sim­ple og nemme opgaver. Når først du kom­mer i gang med at arbe­jde, så er det nem­mere at være pro­duk­tiv. Så start med de arbe­jd­sop­gaver som er lige til at kaste sig over som f.eks. besvare emails, tjekke salgs/besøgs tal, og lad så ellers snebold­en rulle der­fra.

Øvelse gør mester — Forvent ikke det perfekte

Man kan ofte have ten­dens til at blive ved med at fin­pudse tin­gene og udskyde lancerin­gen, udgivelse osv. Det kan være kvælende hvis du hele tiden for­ven­ter at tin­gene skal være per­fek­te før du kan offentlig­gøre dem. Indse i stedet at øvelse gør mester, og det er bedre at få tin­gene ud og lære af sine fejl med tiden.

Doing is bet­ter then per­fect”

Face­book com­pa­ny mot­to

 

Arbejd mindre — Få lavet mere

At arbe­jde flere timer bety­der nød­vendigvis ikke at du får lavet mere. Forsøg at sætte begræn­sninger for dig selv, så du får lavet de vigtig­ste ting. Plan­læg din arbe­jds­dag nøje og brug rådene i dette indlæg til at blive mere pro­duk­tiv når du arbe­jder, og lær at holde fri på de tid­spunk­ter, hvor du alligev­el ikke er pro­duk­tiv.

Med­min­dre du er timeløn­net, så bør du altid give den 100% gas når du arbe­jder, og holde helt fri når du ikke gør. Det gjorde jeg selv hele sid­ste år, hvor jeg i gen­nem­snit arbe­jde noget der lign­er 10 timer om ugen, og det var nok til at passe alle mine online pro­jek­ter. I år har jeg dog val­gt at give den 3 gange så meget gas, da jeg har en masse nye spæn­dende pro­jek­ter, som jeg virke­lig bræn­der for og tror på!

Opdel planlæggelse og udførelse — Lettere at holde sig i gang

Plan­læggelse og udførsel bør holdes adskilte. Igen han­dler det om, at når først du er kom­met i gang med noget, så er det let­tere at holde sig kørende.

Plan­læggelse kræver at du bruger din hjerne, og når først du er i “zonen” er det let­tere at få de gode ideer og lave strate­gi­er.

Udførelse kræver der­i­mod ofte at du slår hjer­nen fra og får lavet mest muligt. Også her er det let­tere at holde sig i gang, når først du har fået taget hul på bylden. Hvis du har plan­lagt tin­gen ordentligt, så er de lige til at kaste sig over og gå i krig med.

Skifter du mellem plan­læggelse og udførelse, så vil det helt sikkert gå ud over din pro­duk­tivitet. Der­for vil mit råd være at du sep­a­r­erer plan­læggelse og udførelse.

Hold vigtige møder tidligt — Timerne optil er ofte spildte

Hvis du plan­læg­ger vigtige møder sidst på dagen, vil du flere timer inden beg­y­n­de at tænke på mødet, og om du nu har hus­ket at forbedrede alt. Der­for kan du ikke kon­cen­tere dig om de opgaver, som du i rent fak­tisk burde arbe­jde på.

Så plan­læg dine vigtige møder først på dagen, så du undgår splidti­den optil mødet.

Gruppesamtaler — Undgå misforståelser og spar tid

Kender du det med at du er nød til at spørge en per­son, før du kan give en anden svar. Eller måske at være mellem­mand mellem 2 per­son­er, som du har ført sam­men for at de kan lave for­ret­ninger sam­men, hjælpe hinan­den eller lig­nende. Det kan være ekstremt tid­skrævende for alle parter og ikke mindst mellem­man­den samt der nemt kan opstå fejl og mis­forståelser.

Arranger i stedet grup­pe­sam­taler på Skype, email eller sociale medi­er. Det spar­er alle parter for en masse tid, og der undgås mis­forståelser. Det sen­este samar­be­jde, som jeg har indgået med 3 andre part­nere kom i stand over en grup­pe­sam­tale på Skype.  Hvis vi hver især over email skulle have haft snakket om alle de ting, som kom op på mødet„ så havde det krævet meget mere tid fra os alle.

 

Bonus råd

Hvis du er nået her­til i mit indlæg, så er du en ægte online nørd, og det bety­der at du drikker utrolig meget kaffe. Mit råd til dig vil der­for være, at du anskaf­fer dig en termokande, så du undgår at rende ud til kaf­fe­mask­i­nen 117 gange om dagen. Her kan der være meget tid at spare!

 

Jeg har brugt en del timer på at skrive dette indlæg, så jeg ville være meget taknem­lig, hvis du vil bruge 2 min. på at skrive en kom­men­tar til mine råd eller selv vil bidrage med nogle, som du men­er andre kunne have glæde af.

Elsker du lis­ter som disse, så kan du evt. fort­sætte med min liste over 20 ting du nemt kan out­source

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Fuck Twitter!

Fuck Twitter - Google+ er nu mit foretrukne sociale medie

Okay så slemt men­er jeg det heller ikke, men hvis vi går blot et par år tilbage, så var Twit­ter mit fore­trukne sociale medie i mit arbe­jde med online mar­ket­ing. Det var her jeg havde daglig kon­takt med mit netværk, fandt inspi­ra­tion hos branchens dygtig­ste per­son­er, fik serveret links til lærerige artik­ler og hent­ede en del trafik til min blog.

Men nu har jeg stort set ikke anvendt Twit­ter i et års tid — Hvor­for?

 

Twitter er overfladisk

Når man kun har 140 tegn til rådighed i sine opda­teringer, så bliv­er det meget let over­fald­isk. Hvis du vil sende et tweet for at anbe­fale en god artikel/hjemmeside, så er der sim­pelthen ikke plads til at uddybe, hvor­for du anbe­faler denne artikel/hjemmeside, og slet ikke når der også skal være plads til et link.

 

Twitter

 

Det samme gælder hvis en sam­tale opstår mellem forskel­lige per­son­er. De korte tweets gør det over­fladisk, let at mis­forstå hinan­den og mest af alt besværligt at følge en sam­tale med­min­dre ens navn indgår i alle tweet.

 

Twitter giver mindre værdi end Google+

På trods af at 1000+ per­son­er føl­ger mig på Twit­ter, så får jeg ikke læn­gere den samme vær­di ud af det, som jeg gjorde tidligere. Der blev flere og flere lig­e­gyldig tweets i min strøm, og der kom min­dre respons på mine egne tweets end tidligere.

Nogle vil måske mene at prob­lemet lå i kvaliteten af mine egne tweets eller at jeg ful­gte de fork­erte per­son­er, men jeg men­er at have set en stign­ing i lig­e­gyldige tweets samt færre antal retweets.

Heldigvis kom Google+ som jeg blev forels­ket i fra første blik. Pri­vat kan jeg intet bruge det til, men arbe­jd­sre­lateret er det et super inter­es­sant social medie (især hvis du beskæftiger dig med online mar­ket­ing). Der­for siger jeg fuck Twit­ter og kom over på Google+.

Dennis Kjærgaard på Google+

Fordele med Googe+ i forhold til Twitter

Længden af indlæg:

På Google+ er der ingen begræn­sning for læng­den af indlæg, og der­for kan du bedre uddybe dit bud­skab. Fak­tisk kan du kalde det micro blog­ging og bruge det som et sup­ple­ment til din egen blog. F.eks. når du har noget på hjertet, men ikke synes det rækker til et helt blogindlæg.

Eksem­pel på et indlæg hvor jeg ikke bliv­er begrænset af Twit­ters 140 tegn

Formatering af tekst:

I dine Google+ indlæg kan du for­matere tek­sten for at skabe mere opmærk­somhed eller giv­er et bedre overb­lik. Det er f.eks. muligt at lave fed, kur­siv eller under­streget tekst.

Eksem­pel på et indlæg hvor jeg har anvendt fed skrift for at lave over­skrifter og skabe mere opmærk­somhed

Billeder/Video:

Du kan dele billed­er og video­er til at skabe opmærk­somhed til dine indlæg, og det giv­er nogle fan­tastiske mulighed­er i forhold til de ensart­ede opda­teringer på Twit­ter.

Eksem­pel på et indlæg med et billede, som gav den flere +1´er end den ellers ville have fået

Forums:

På Google+ kan du være medlem af diverse forums om de emn­er som inter­essere dig. Jeg er selv medlem af 10–15 forum om forskel­lige emn­er. Her går jeg hen når jeg man­gler inspi­ra­tion, jeg får løbende nørd­ede-tips i min strøm.

Eksem­pel på et Google+ forum om affil­i­ate mar­ket­ing

 

Grupper/forums på Google+

 

Google+ er nu mit foretrukne sociale medie

 

Der er mange flere fordele ved Google+ end jeg har nævnt, og der er intet jeg savn­er ved Twit­ter. Der­for vil jeg vove den pås­tand, at jeg aldrig bliv­er aktiv på Twit­ter igen, men fre­mover vil hel­lige mig Google+ — Måske du skulle gøre det samme???

Hvis du synes at det er tåbe­ligt af mig at droppe Twit­ter, eller synes at jeg har truf­fet et for­nuftig valg, så skriv en kom­men­tar med din begrun­delse og fortæl gerne om dit eget forhold til de 2 sociale medi­er.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Online julekalender til webshops og virksomheder

Online julekalender til webshops

Har du overve­jet at lave en online julekalen­der til dine kun­der, men ved du ikke, hvor­dan du skal gribe det an? Så vil jeg fores­lå dig at tage et kig på denne online julekalen­der, som gør det super nemt for virk­somhed­er at have deres egen online julekalen­der.

Webshop julekalender

Hvad kan webshops få ud af at have online julekalender

Hvis der er noget som mange danskere elsker, så er det jul og konkur­rencer. Det kan din web­shop udnytte med en online julekalen­der, hvor de hver dag skal svare på spørgsmålet i dagens låge. Det vil mange gerne, så længe der er spæn­dende præmi­er på spil.

Spørgsmål­lene udformer du selv, og det giv­er dig gode mulighed­er for at bygge tæt­tere rela­tion­er med dine kun­der. Det er også en oplagt mulighed til at øge kun­dernes kend­skab til din virk­somhed og dens pro­duk­ter.

Mit råd vil være at du har fokus på bygge rela­tion­er i stedet for at sælge her og nu.

 

Funktioner

Hvad kan en online julekalender

Den omtalte julekalen­der fun­ger­er som en konkur­rence, hvor dine kun­der får et nyt spørgsmål hver dag med optil 5 svar­mu­lighed­er. Lågerne bliv­er automa­tisk aktiveret på den rigtige dato, og du har mulighed for at til­fø­je billed­er eller video til spørgsmå­lene. Delt­ager kan få påmin­delser på mail, og du kan udtrække vin­dere i admin­is­tra­tionssys­temet. Julekalen­deren kan køre både på web og face­book, og du kan nemt akti­vere social shar­ing for at opnå viral effekt.

 

 

Design

Hvordan ser en online julekalender ud

Du kan vælge mellem flere færdi­ge design­sk­a­be­lon­er, eller du kan lave dit helt eget design. Dette kan nemt gøres ved at uploade dit eget bag­grunds­billede samt dit logo.

Her kan du se nogle af dit færdig skabeloner, som du kan vælge mellem:

julekalender design

 

Pris

Hvad koster julekalenderen

Priser på online julekalender

 

Sådan får du din egen julekalender*

Hvis du men­er, at din web­shop bør have sin egen online julekalen­der i år. Så send mig en mail (hej@denniskjaergaard.com), så sørg­er jeg per­son­ligt for, at du bliv­er du kon­tak­tet og kan stille alle de spørgsmål, som du måtte i forbindelse med køb af din web­shops julekalen­der.

Hvis du skal nå at have en julekalen­der i år, så skal du have den lavet nu!

 

*Jeg får pro­vi­sion af fir­maet for at hen­vise dig som kunde. Hvis du ikke men­er at jeg skal tjene penge på dig (selvom jeg har brugt tid på at fortælle dig om pro­duk­tet og mulighed­erne med det), så kan du købe samme pro­dukt på deres hjemme­side julekalender.com — Jeg håber dog at du vil skabe kon­tak­ten igen­nem mig, for­di du men­er det mest fair.

 

GD Star Rat­ing
load­ing…

Husjagt på Koh Chang

Vores nuværende hus på Koh Chang

Vi har nu boet i vores hus i et halvt års tid, og vi har været rigtig glade for det. Da det har været reg­n­tid, har det været dejligt at bo i orden­ligt og tæt hus. Men nu er det ved at blive højsæ­son igen, og vores drømme om et hus med havudsigt er beg­y­n­dt at melde sig igen. Der­for har vi den sen­este måned været på hus­jagt på Koh Chang, og her kan du se nogle de poten­tiale huse, som vi fandt ved at køre rundt på øen.

Hus på vandet i fiskerbyen Bang Bao

Pris: Til salg for 300.000 kr.

Huset i Bang Bao, Koh Chang

Dette hus blev vi med det samme forelskede i. Det er bygget på pæle i van­det, og det har en helt fan­tastisk udsigt. Huset er ejet af en politi­mand, som er blevet for­fly­t­tet til den anden side af øen, og han vil der­for gerne sælge det. Da vi desværre ikke har de 300.000 kr. som det koster, så forsøgte vi igen­nem vores lokale kon­tak­ter at leje det af ham. Desværre var andre kom­met os i forkø­bet og havde langtid­sle­jet det.

Flere billed­er af huset i Bang Bao

Hus på bjergside med udsigt over Bang Bao bugt

Pris: Ukendt

Huset med udsigt over Bang Bao bugt

Foren­den af en side­vej til hov­ed­ve­jen fandt vi et hus, som man havde påb­eg­y­n­dt at bygge men ikke havde færdig­gjort. Det så ud til, at der ikke var lavet noget ved det i 1–2 år. Det kunne ellers blive et rigtig lækkert hus, hvis det blev lavet færdig, og udsigten over Bang Bao bugt er det bed­ste af det hele. Vi vendte tilbage til huset adskil­lige gange for at finde frem til ejerne, så vi kunne under­søge mulighed­erne for at leje eller købe huset. Det lykkes dog aldrig at finde frem til dem, da deres resort var lukket ned, og de for­mentlig ikke ophold­er sig på øen i lavsæ­so­nen.

Flere billed­er af huset med udsigt over Bang Bao bugt:

 

Nybygget hus med flod i forhaven og sandstrand i baghaven

Pris: 5.000 kr./måned

Huset ved floden i Klong Prao

Vi fore­trækker at opholde os syd på øen, men læn­gere nord­på fandt vi et sted, hvor der var ved at blive bygget 6–7 nye huse. Husene så ud til at blive utrolig lækre, og havde fuld udsigt til flo­den fra hele huset. 50 meter bag ved huset er der en flot sand­strand, så også dette hus havde en fan­tastisk beliggen­hed. Vi fik forhørt os om pris­erne, og desværre havde de tænkt sig at tage omkring 5.000 kr./måneden, og så meget vil vi ikke bruge på at leje noget i Thai­land.

Flere billed­er af huset i Klong Prao:

 

Her skal vi bo det næste halve år

Pris: 2.300 kr./måned

Huset i Bai Lan, Koh Chang

Dette hus lig­ger ud til van­det og den flotte havudsigt, som vi altid har drømt om. Nor­malt fun­gere det som udle­jn­ings­bun­ga­low til tur­is­ter, men i reg­n­ti­den er der ret oversvøm­met på grun­den, og det har stået tomt i et stykke tid og er ved at for­falde. Vi snakkede med ejerne, som ville sætte huset (og 2 andre) i stand inden d. 1. nov. Prisen fik jeg forhan­dlet 20% ned og vi slog til og lejede det i et halvt år frem. Vi ved ikke hvor meget de har tænkt sig at forbedre huset, men jeg reg­n­er selv med at lave en del forbedringer, så det bliv­er som vi gerne vil have det.

Flere billed­er af vores nye hus i Bai Lan:

  

Jeg glæder mig til at vågne op og kigge ud på havet fra sen­gen hver eneste mor­gen, og jeg glæder mig til at sid­de på ter­rassen og arbe­jde i de omgivelser. Så her kom­mer jeg til at bruge meget af min tid det næste halve år, og når det bliv­er reg­n­tid igen, så går vi på hus­jagt igen.

GD Star Rat­ing
load­ing…

Tag din virksomhed med på ferie i Thailand

BizzCamp

 

Jeg er blevet kon­tak­tet af Jør­gen Lin­net, som gerne ville have mig til at komme og holde et fore­drag for danske iværk­sæt­tere.

Han har i samar­be­jde med sin busi­ness part­ner arran­geret en 2 ugers iværk­sæt­ter camp i Thai­land. De har lejet et lækkert resort uden­for Pat­taya, hvor delt­agerne skal bo, spise, netværke, arbe­jde, høre fore­drag, få coach­ing og meget mere.

Per­son­ligt synes jeg, at det er et super godt arrange­ment. Jeg er sikker på at delt­agerne vil lære utrolig meget de 14 dage og få nye uvur­derlige kon­tak­ter. Der­for har jeg takket ja til at komme og gøre mit for at give delt­agerne et inspir­erende fore­drag!

Jeg glæder mig rigtig meget til at møde delt­agerne og nogle af de andre fore­dragsh­oldere. Efter jeg er fly­t­tet til Koh Chang har der ikke været meget net­work­ing med ligesin­dende, så den del glæder jeg mig også meget til.

Mere info om Bizzcamp

Du kan læse mere om arrange­mentet på Biz­zCam­p’s hjemme­side, hvor du find­er dato, pris­er, billed­er, fore­dragsh­oldere og alt andet infor­ma­tion om arrange­mentet.

Se billed­er af stedet på Biz­zCam­p’s Face­book­side

Det er ikke en forud­sæt­ning at man vil starte virk­somhed i Thai­land. Det er blot en ferie/arbejdslejr for danske iværk­sæt­tere, som vil inspir­eres og udvikle deres virk­somhed­er.

Jeg håber at møde nogle af jer på Biz­zCamp til decem­ber!

GD Star Rat­ing
load­ing…