Status efter første år med Affiliate og Adsense

1 år med affiliate marketing

Nu er det allerede et år siden, at jeg start­ede med affil­i­ate mar­ket­ing, og der­for er det blevet tid til en årsrap­port. Det har været det år i mit liv, hvor det har været sjovest at arbe­jde. At kunne stå op hver dag når jeg vil og arbe­jde på de ting, som jeg har lyst til den pågældende dag, giv­er mig en fri­hed som jeg ikke ville bytte for noget som helst.

Lærerigt år

Det har været et lærerigt år, hvor jeg er blevet meget klogere på, hvad det er, som jeg har kastet mig ud i. Det er en branche, hvor der er mange mulighed­er, og det er vidt forskel­ligt, hvad der virk­er for hver især. Det er svært at give en opskrift på, hvor­dan du byg­ger suc­ces­fulde affil­i­atesider, for det som virk­er i dag virk­er måske ikke imor­gen. Så inden du får bygget dine egne sider, så er løbet måske kørt, og der er kom­met nye lukra­tive metoder til.

Jeg har også lært, at det (for mig) han­dler om at udbygge og forbedre mine sider hele tiden, og så længe at jeg gør det, så  stiger trafikken og dermed også omsæt­nin­gen. Jeg kan nem­lig sagtens få siderne til at give penge, mens jeg synes at det svære er at få skaf­fet meget trafik. Alle mine affil­i­ate domæn­er er også kun højst 1 år gam­le, så de skal lige modne og få tro­værdighed af Google. Det skal nok ske i takt med, at siderne bliv­er ældre, og imens vil jeg have fokus på fort­sat at forbedre og udbygge siderne.

Hvis du selv vil lære at skabe en online indtægt, så vil jeg anbe­fale dig at blive medlem af TKA, som jeg selv fort­sat er medlem. Det er kvit og frit den første måned, og inden måne­den er omme, så har du sikkert set vær­di­en af at være medlem.

Netværk er guld

Netværk er guld

Igen­nem årets løb har jeg taget kon­takt til en del danske affil­i­ate mar­keters i mit netværk, som jeg har besøgt og delt erfaringer med. På disse møder har jeg lært utrolig meget om, hvad der virk­er, og hvad der ikke gør. Jeg har også set, hvor meget det kan lade sig gøre at tjene, og det er ikke peanuts 🙂

Der var et fællestegn for dem, som tjen­er mange penge på affil­i­ate mar­ket­ing, nem­lig at de selv lagde utrolig meget arbe­jde i det. Så hvis du er flit­tig og dis­ci­plineret, så er der rigtig gode mulighed­er i at arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing, for det er noget, som de fleste kan lære.

Jeg bruger utrolig meget af min tid på mit netværk, og jeg vil anbe­fale dig at gøre det samme, uanset hvad du måtte arbe­jde med. Dit netværk vil kunne hjælpe dig i mange svære sit­u­a­tion­er, hvor du ellers havde været fort­abt. Det byder også på mange mulighed­er for at samar­be­jde om egne eller fælles pro­jek­ter, og hvis du arbe­jder alene med affil­i­ate mar­ket­ing, så kan det være rart at have “kol­le­gaer”, som du kan dele dine op og ned­tur­er med.

Jeg smiler så længe grafen peger opad

Da jeg gik i gang med at arbe­jde med affil­i­ate mar­ket­ing sid­ste år, så havde jeg ingen for­vent­ninger til omsæt­nin­gen det første år, da jeg reg­nede med, at det ville tage lang tid at opbygge siderne og få trafik til dem ved brug af søge­mask­i­neop­ti­mer­ing.

Udvikling i omsætning 1. år

Positiv udvikling i omsætningen

Som det fremgår af grafen, kan du se, at der har været en pos­i­tiv udvikling i omsæt­nin­gen hen over året. Den kunne lige­som også kun gå en vej, når jeg start­ede fra nul punk­tet, men jeg er ganske til­freds med udviklin­gen, og nu er jeg meget klogere på hvilke sider, der er poten­tiale i at arbe­jde videre på.

I sid­ste måned røg en af mine bed­ste sider ud af top 100 i Google, så der­for vil der blive en nedgang i omsæt­nin­gen i denne måned.  Det vis­er tydeligt, hvor vigtigt det er, at man satser på flere sider. Hvis jeg kun havde sat­set på denne ene side, så har min omsæt­ning stort set været lig nul i marts måned.

Til info kan jeg fortælle, at den pågældende side dog lang­som er på vej op igen, og jeg tror straf­fen fra Google skyldes, at siden var beg­y­n­dt at mod­tage et øget antal daglige links.

Mine forventninger til det 2. år

Jeg har ikke de store for­vent­ninger til, hvad der kom­mer til at ske i år. Jeg er bare ind­stil­let på, at jeg kon­stant vil arbe­jde på at forbedre siderne og fort­sat have mine 2 fil­ip­pin­er ansat til at skrive mine tek­ster. I år vil jeg ikke starte for mange nye pro­jek­ter, men i stedet kon­cen­trere mig om de sider jeg har startet sid­ste år.

Det er i år, at mine sider skal beg­y­n­de at give en for­nuftig omsæt­ning, så min kæreste og jeg kan fly­tte til Koh Chang i Thai­land som plan­lagt. Der­for vil jeg arbe­jde ben­hård for at det kan lade sig gøre, men alt går efter pla­nen, og jeg er over­be­vist om, at jeg nok skal nå i mål 🙂

 

Her kan du finde mine tidligere opda­teringer:

Sta­tus efter 1 måned

Sta­tus efter 3 måned­er

Sta­tus efter 6 måned­er

GD Star Rat­ing
load­ing…
Sta­tus efter første år med Affil­i­ate og Adsense, 3.3 out of 5 based on 3 rat­ings
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

43 kommentarer til “Status efter første år med Affiliate og Adsense”

 1. Hej Den­nis,

  Tak for opda­terin­gen. Nu er der ikke rigtig tal på bor­det, men hvor langt er du mod de 10k du skal bruge for at kunne fly­tte? Skal du have 100, 200 eller 300 pro­cent vækst i år for at nå det?

  Mvh
  Mikael

 2. Spæn­dende læs­ning Den­nis. dog glæder jeg mig ikke til du fly­t­ter for dit, sel­skab i netværk og hjælp­somhed, kom­mer jeg til at savne det bliv­er ikke det sam­men 🙂

 3. @Mikael
  Jeg gå efter en vækst på 300% i år, og det er mere end nok til at nå i mål 🙂

  Hvis det går helt galt med affi­late, så har jeg jo heldigvis web­shop­pen med pokaler og medal­jer, som giv­er en sta­bil og stadig sti­gende indtægt.

  @Annette
  Tak — Jeg kom­mer også til at savne dig og alle de andre i erfa grup­pen, men vi skal nok komme til at holde kon­tak­ten online, og jeg kom­mer nok også hjem på som­mer­ferie, når der er varmt nok til at opholde sig i lan­det 🙂

 4. Hej Den­nis
  Virke­lig spæn­dende udvikling.

  Du nævn­er at dem i dit netværk som tjen­er meget, også arbe­jder meget. Nu er tid jo rel­a­tivt, det eneste der er ens for os alle er at der er 24 timer i døgnet 🙂
  Men hvor meget er meget arbe­jde?

  Og hvor­dan i forhold til dig selv? Jeg går udfra at den enkelte time er blevet mere rentabel for dig. Men bruger du mere tid i takt med du får flere sites og i takt med din omsæt­ning stiger?

  Mvh
  Lars Skjold­by

 5. Hej Lars

  Godt spørgsmål 🙂 Jeg ved ikke, hvor mange timer de enkelte arbe­jder, men det er mit indtryk, at det er mere end mig. I mit eget til­fælde arbe­jder jeg vel sam­men­lagt 1–2 timer om dagen på mine affil­i­ate pro­jek­ter.

  Jeg bruger ikke mere tid i takt med at omsæt­nin­gen stiger, men det er også menin­gen. Den måde jeg har val­gt at opbygge mine sider er netop , at lang­somt opbygge en sti­gende omsæt­ning uden at øge arbe­jdsind­sat­sen.

  Hvis jeg havde kastet ud i at skaffe trafik fra Google Adwords til mine affil­i­ate sider, så knne jeg sikkert have haft en meget større omsæt­ning på nuværende tid­spunkt, men det vil kræve med mere arbe­jde efter min vur­der­ing, og det pass­er ikke ind med plan­erne om et afs­lap­pet liv i Thai­land.

 6. Hej Fred­erik

  Det kom­mer jo an på per­son­erne i mit netværk. Jeg bruger dem til det, som de hver især er gode til.

  Omvendt hjælper jeg selvføl­gelig med de ting, som jeg selv kan bidrage med.

 7. Pyha — tiden fly­ver! Tillykke med de flotte resul­tater. Din indt­jen­ingskurve kan jeg nikke genk­endende til og fælles for os begge er vist, at vi har ind­set, at man er nødt til at spille på flere heste. Jeg tør i hvert fald ikke satse så meget på affil­i­ate-for­ret­nin­gen, som jeg gjorde før.

  Men et eller andet sted han­dler det om vol­u­men og kvalitet — hvis man kan pro­duc­ere en masse af høj kvalitet er der kun en lille sandsyn­lighed for, at siderne på sigt vil blive straf­fet af Google eller indt­jenin­gen på anden vis kom­pro­mit­teret.

  Pøj pøj fre­mover!

 8. Hej Den­nis,

  Dejligt at høre med gode oplevelser med affil­i­ate mar­ket­ing, og de glæde ved at arbe­jde med det. Dine pro­jek­ter lyder spæn­dende.

  Lige­som dig har dette år også været mit første år med rigtig fokus på affil­i­ate mar­ket­ing, og fået en rigtig omsæt­ning ud af det. Samt fået et ApS sel­skab til mine aktiviteter. Dog har jeg arbe­jdet med web i 4–5 år.

  Men al vind i sej­lene fre­mover her­fra!

  Christo­pher Roe­lann

 9. Super at det køre for dig. Så må vi krydse fin­gre for at den pos­i­tive kurve fort­sæt­ter 🙂 Jeg overve­jer selv at gå igang med affil­i­ate mar­ket­ing, men ved ikke helt hvor jeg skal starte end­nu. Har jo også mine andre pro­jek­ter, som jeg skal holde kørende 🙂

 10. @Christopher Jeg har Adsense på de fleste af mine sites fra starten, og når der beg­y­n­der at være en for­nuft mængde daglig besø­gende, så til­fø­jer jeg rel­e­vante affil­i­ate links.

  Omsæt­nin­gen fordel­er sig på nuværende tid­spunkt således: 60% affil­i­ate og 40% Google Adsense

 11. Virke­lig spæn­dende at følge din blog også selv om affil­li­ate ver­de­nen ikke fylder så meget i mit univers

 12. @Kristian Det bliv­er hyggeligt at møde dig, så jeg ser frem til at du kig­ger for­bi Koh Chang og hilser på 🙂

  @Karsten Tak, jeg er glad for at du synes min blog er spæn­dende. 95% af arbe­jdet på mine affil­i­ate sider består fak­tisk af søge­mask­i­neop­ti­mer­ing, som du jo selv arbe­jder med. Men hold dig til at lave det for andre, det er der flere penge i 😉 i hvert fald på kort sigt 🙂

 13. Hej Den­nis. Spæn­dende at følge din frem­gang.
  Hvor mange affil­i­ate sider er det egentlig du dri­ver?

 14. Hej Thomas

  Jeg har ca. 15–20 sites, men det er 3–5 sites, der står for størst­ede­len af omsæt­nin­gen, og der­for er det mest dem, som jeg løbende arbe­jder på.

 15. Hej Den­nis

  Har du over­hovedet nogle danske sites eller er det kun engelske? Jeg har kun danske og det kan jeg SLET ikke leve af… er det engelske marked bare så meget bedre?? Konkur­ren­cen må jo være tårn­høj i det man også skal konkur­rere med lille Ding Phu i Indone­sien..

 16. Hej Nico­lai

  Nej, jeg har ikke danske affil­i­ate sites, da jeg val­gte at satse på det engel­sksprog­ede marked, for­di poten­tialet er højere + det er nem­mere og bil­ligere at out­source arbe­jdet.

  Der kan godt tjenes gode penge på det danske marked, men det kræver rigtig meget arbe­jde. Det er ikke meget anderledes på det engelske marked, hvor det tager lidt læn­gere tid at komme i gang, men hvis sitet får suc­ces, så kan det omsætte for rigtig mange penge.

  Ang. Ding Phu i Indone­sien, så er det slet ikke sikkert at han er iværk­sæt­ter og har lyst til at dri­ve hjemmesider. Måske vil han bare gerne have en god fast løn som free­lancer. Kul­turen er meget forskel­lig, og det samme er synet måske på arbejde/penge?

  Så det skal du ikke bekym­re dig om. Fokusere i stedet på at gøre dit site til det bed­ste i din niche 🙂

 17. Hej Den­nis

  Tak for svar 🙂 I DK kan jeg sam­le mine domæn­er hos én host — unoeu­ro. Det spar­er rundt reg­net ca. 150 i årlig host­ingge­byr pr. domæne som jeg tidligere gav.

  Jeg går ud fra, at du laver samme num­mer. Alt­så hoster en masse domæn­er på én host. Bruger du host­ga­tor eller hvilken host bruger du? Efter min mening så skal man være opmærk­som på de her ekstra omkost­ninger, som nemt kan tage mange % af over­skud­det.

  Hvor køber du domæn­er? Evt. kunne du lave en guide på hvor du hoster og køber domæn­er (kry­dret med lidt affil­i­ate links) 🙂

 18. @Nicolai, du kan sagtens leve af danske sites og det er langt let­tere end på engel­sk. Udfor­drin­gen lig­ger i, at du enten skal lave alt arbe­jdet selv eller alter­na­tivt betale mange penge for out­sourc­ing.

  Det jeg ser som det største prob­lem for mange er, at de laver for lidt (og/eller gør det fork­ert).

  Denne kom­men­tar er også sendt af Mikael men noget gik galt. Så der­for er den ind­sat i hans tidligere kom­men­tar

  Øv… havde lige skrevet en lang kom­men­tar, men det forsvandt.

  @Nicolai, nu kender jeg dig ikke og jeg ved ikke hvor meget eller hvor lidt du kan, men min erfar­ing siger mig, at man ikke kan vur­dere “hvor meget der skal til for at tjene et bestemt beløb” før man har gjort det.

  Jeg kan sagtens forstå, at du gerne ville tjene mere, men at bedømme din placering/indtægt som at være dårligere end du synes den burde, men­er jeg ikke giv­er mening.

  Scrape­box er et glim­rende værk­tøj hvis det bruges rigtigt. Det er dog vigtigt at du hold­er dig til den hvidere del af dens mulighed­er.

  Mht. opskrifter, så er det sjældent en niche hvor der er særlig mange penge. Prøv ist­edet at læse de to indlæg jeg har skrevet:

  http://www.antphilosophy.com/tjene-ekstra-penge-hvilket-emne-skal-jeg‑v%C3%A6lge/
  og
  http://www.antphilosophy.com/tjene-ekstra-penge-hvad-er-indtaegtspotentialet/

  Og med hen­syn til at det “koster knaster” at pro­duc­ere kvalitet, så er det ikke helt rigtigt. Det koster ENTEN penge ELLER tid.

  Det gode er dog, at dem der man­gler penge ofte har tid og dem der man­gler tid, ofte har penge 🙂

  Man­gler man både tid og penge, så skal man nok kigge lidt nærmere på hvad man laver ;o)

 19. Hej Nico­lai

  Jeg har lidt forskel­lige host til mine domæn­er. Men de fleste engelske affil­i­ate domæn­er er hostet hos GoDad­dy netop pga mulighe­den for at have mange domæn­er. Hvis jeg skulle vælge i dag, så vil­lle jeg nok vælge Host­ga­tor, som jeg kun har hørt godt om. Jeg har betalt godad­dy for de næste par år, så jeg bliv­er der peri­o­den ud og vur­der mit behov til den tid.

  Det er en god ide med en guide, men jeg har ikke selv meget styr på det med host­ing. Der­for lad­er jeg altid min fil­ip­pinske assis­tent tage sig af den slags, så jeg er nok ikke den rette til at skrive den.

  Der find­es sikkert også allerede en masse gode guides om host­ing af hjemmesider i forvejen…google er din ven 🙂

 20. @Dennis
  Ok, har også hørt at mulighe­den skulle være der hos Host­ga­tor, så de bliv­er nok også dem jeg prøver med når tiden er til det.

  Man skal dog kravle før man kan gå, der­for bruger jeg danske sites til at lære teknikken, da det kan gøres ret bil­ligt — ca. 50 kr. pr. domæne.

  @Michael
  Du har helt sikkert ret. Jeg har bl.a. købt domæn­er, lavet ind­hold der burde give ihvert­fald lidt indtægt, og jeg fat­ter stadig ikke hvor­for de lig­ger hvor de lig­ger. Nu har jeg så efter­hån­den endelig fat­tet, at når først onsite SEO’en er på plads, så han­dler det om off­page SEO.

  Jeg har nyligt købt scrape­box (og nu er vi nok ovre i lidt blackhat/greyhat), men de forsk. com­mentslinks kom­mer ind nu. Jeg håber det er vejen til at komme frem på.

  Som du selv nævn­er, så laver jeg nok for lidt til at fort­jene en bedre ind­komst, men brugte jeg den rigtige teknik, så burde jeg med min arbe­jdsind­sats se “ok” resul­tater nu.

  Jeg har en side om pan­dek­age opskrifter, som jeg har købt af en på amino. Den giv­er ca. 40–50 kr./mdr. selvom den lig­ger som en af de første på en sådan søgn­ing. Det er jeg noget paf over, men det vis­er jo netop, at man skal under­søge markedet for sine sites, inden man laver dem.

 21. Hej Nico­lai

  Hvis nu en per­son har brug for en opskrift på pan­dek­ager, og går på Google, hvor han søger efter “pan­dek­age opskrift” og derefter lan­der på en side med en eller flere pan­dek­a­geop­skrifter, så er hans behov stil­let. Der­for klikker han ikke på reklamerne, for­di han allerede har fået hvad han søgte.

  Fre­mover men­er jeg også at du bør satse på gode kvalitetssider. Du ved sådan nogle sider, som du stolt ville fremvise for dine ven­ner, for­di du er stolt af dem.

  Jeg tror at det er de sider som vin­der i det lange løb. Det er nye affil­i­ate­tider efter min mening 🙂

 22. Ja det læs­er en del om i øje­b­likket:) Det han­dler vel i prin­cip­pet om, at få dem til at blive på siden og ikke bare lede dem til sitet.

  Det koster dog knaster at gøre det du fores­lår 😉

 23. Man skal jo kun bruge penge på det som giv­er dig indtægt i sid­ste ende 🙂

  Det behøves ikke at koster knaster, du kan jo bare lave det selv.

  Mikael har skrevet et svar til dig, men noget gik galt, så den er ind­sat i hans tidligere kom­men­tar. Læs den

 24. Lige for at slå det fast med 7‑tommers: man kan sagtens leve af affiliate/adsense indtægter på det danske marked.

  Jeg forstår udemær­ket Den­nis’ valg af marked, idet det engel­sksprog­ede marked i sand­hed er meget større end det danske + udval­get af affil­i­atepro­gram­mer er MEGET større + poten­tialet er større…konkurrencen er så bare også en tand hårdere (de to ting ple­jer at gå hånd i hånd)…

  @Nicholai: at lave kvalitetssider behøver ikke være dyrt; som Den­nis og Michael skriv­er, kan man lave ind­hold­et selv…eller alliere sig med part­ner, der f.eks. er god til at skrive og så selv stå for SEO, design osv.

 25. Hej Den­nis!

  Har ful­gt din blog på sidelin­jen i et stykke tid nu, og jeg glæder mig til om 1–2 måned­ers tid, hvor der er gået et halvt år siden denne update, for så kom­mer der forhåbentlig en ny? 😉

 26. Hej John

  Nu må vi se. Jeg synes nem­lig, at der er mass­er at se til for­tiden, men mine update ple­jer at være pop­ulære, så mon ikke der bliv­er klemt en ind, når der er tid 🙂

  Tak for inter­essen

 27. Spæn­dende læs­ning Den­nis — også selvom dette indlæg er tæt på et halvt år gam­melt.
  Jeg har selv så småt givet mig i kast med et rigtigt affil­i­ate site, så inputs og netværk er helt sikkert noget jeg vil forsøge at trække på når mulighe­den byder sig.
  Jeg har haft et par min­dre sites hvor forskel­lige ting er prøvet af, men ingen af disse er nogle som jeg har brugt alver­den af tid på, og der­for er resul­tatet selvføl­gelig også derefter 🙂

 28. Hej Kim

  Tak, jeg håber at du selv kom­mer godt i gang med dit nye affil­i­ate site.

  Du er selvføl­gelig altid velkom­men, hvis du har spørgsmål eller har brug for inputs.

 29. Det lyder godt. Sid­der du nu og ked­er dig en dag (det sker ret sjældent — I know 😉 ), må du da gerne tage et hur­tigt kig på mit lille site. Det er det som jeg har smidt som min hjemme­side i denne kom­men­tar. Ellers går det nu nok også 🙂

  Jeg har i hvert fald tilmeldt mig dit nyheds­brev også for at få nogle af dine “hem­melige” tricks, så det må allerede være et godt skridt i den rigtige ret­ning.

 30. Send mig en mail med tele­fon­num­mer eller Skype id, hvis du har nogle spørgsmål, som du søger svar på. Så skal jeg forsørge at hjælpe dig videre bedst muligt.

 31. Det er spæn­dende og inspir­erende læs­ning Den­nis. Har til trods for en del år med web aldrig beskæftiget mig med affil­i­atesider, men har nu beslut­tet at gøre noget ved det.

  Håber a pro­pos netværk at vi kan komme hinan­den til gavn når jeg har fået lidt mere ind på rygraden, og forhåbentlig er kom­met op og køre. Overve­jer at oprette en blog hvor jeg skil­dr­er frem/tilbage skridt på pro­jek­ter… mest for at give mig selv en ekstra moti­va­tions­fak­tor 🙂

  Any­way, god tur til Thai­land! Der ser jo helt fan­tastisk ud — fedt at i udlever jeres drømme!! 🙂

 32. Hej Mads

  Super at du er kom­met i gang 🙂
  Ens netværk kan ikke blive for stort, så jeg er sikker på at vi kan hjælpe hinan­den på den ene eller anden måde. Hvis du har nogle spørgsmål er du selvføl­gelig velkom­men, så skal jeg forsøge at besvare dem eller hen­vise dig til andre, som kan hjælpe dig videre.

  Btw. så er der i dag kun 110 dage til at vi fly­t­ter til Thai­land 🙂

 33. Hej Den­nis.

  Rigtigt dejligt at se sådan en frem­gang! Jeg drøm­mer også om at kunne leve af mine online indtægter, og bo i USA. Der skal selvføl­gelig en masse arbe­jde til før det kan blive en realitet, men vil­je fly­t­ter jo bjerge, som man siger! Håber I har/får det godt i Thai­land! Gid det var mig. 🙂

 34. Hej Anders

  Frem­gang er altid dejligt. Super at du selv har sat dig et mål, så længe du er vil­lig til at arbe­jde for det, så er jeg sikker på at du nok skal nå det!

  Vi har nu boet 2 uger i Thai­land. Vi er rigtig glade for at vi tog beslut­nin­gen om at fly­t­tet herned, og jeg kan kun anbe­fale at fly­tte væk fra lille trygge Dan­mark 🙂

 35. De fil­ip­inere du har til at skrive for dig, er det så på dan­sk eller hvad?

 36. Er det til at linkbuilde til egne engelske sider så? Eller hvor­dan er dit syn på at engelske tek­ster link­er til danske sider?

 37. Hej Jacob

  Jeg brugte dem både til engelske og danske sider, og det kan du stadig gøre i dag. Du skal dog være opmærk­som på at meget har ændret sig i Google siden dette indlæg. Nu bør du fokusere på at få links fra gode sites i stedet for mange links fra sites af tvivl­som kvalitet. Men links fra engelske sites til din danske side kan sagtens være gode links. Specielt hvis det kom­mer fra et site som New York Times eller er branche relateret web­site, som er vel­lidt af google og de besø­gende.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.