4 overvejelser, du bør gøre dig, når du vælger domænenavn til dit affiliate-projekt

En væsentlig del af suc­ce­sen med dit affil­i­ate-pro­jekt lig­ger i domæ­ne­navnet. Det er vigtigt, at du ikke begrænser dig, men du bør sam­tidig heller ikke favne for bredt. Her får du 4 overve­jelser, du bør gøre dig, før du væl­ger domæ­ne­navn til dit affil­i­ate-pro­jekt.

Domæ­ne­navnet er vigtigt, når du starter et nyt affil­i­ate-pro­jekt. Hvis du vil have suc­ces, er det vigtigt, at du ikke begrænser dig til ét enkelt pro­dukt. I stedet bør du forsøge at skabe et brand, der ikke alene får dit site til at frem­stå mere ser­iøst, men ligeledes vil gøre det let­tere at skalere i fremti­den.

Man­gler du inspi­ra­tion, eller har du bare svært ved at beslutte dig for, hvad du skal kalde dit kom­mende affil­i­ate-site? Herun­der får du 4 overve­jelser, du bør gøre dig, før du væl­ger domæ­ne­navnet til dit næste pro­jekt.

#1: Keep it simple

Som det er til­fældet ved de fleste andre domæ­ne­navn, bør du holde det sim­pelt. Det er vigtigt, at dit domæ­ne­navn ikke er for langt, da det mindsker chan­cen for, at folk kan huske navnet. Køb et domæne, der er nemt at ind­taste direk­te i adres­selin­jen, selvom indgangsvin­klen typisk vil være gen­nem søge­mask­in­erne.

Generelt bør du vælge et domæ­ne­navne på under 16 karak­ter­er, der mak­si­malt inde­hold­er tre stavelser. Det vil øge brand­ingvær­di­en, men sam­tidig gøre det let­tere for folk at udtale. Heru­dover er det let­tere at markeds­føre, da det vil virke mere appellerende i annon­cer.

#2: Vælg et navn, der bliver husket

Ama­zon, Uber og Airbnb er alle eksem­pler på solide brands, der bliv­er hus­ket. En del af fork­larin­gen her­på er, at her er tale om korte og præ­cise domæ­ne­navne på 4–6 karak­ter­er. I langt de fleste til­fælde vil være optaget.

Alligev­el bør du under­søge, om du ikke kan finde et domæ­ne­navn, der på samme måde som oven­stående eksem­pler er lette at huske. Her han­dler det om at være kreativ – du kan eksem­pelvis gøre brug af alter­na­tive domæneen­delser, der kan kom­bineres på en sjov og anderledes måde.

Det kan naturligvis også have den neg­a­tive kon­sekvens, at dit web­site ikke vil udstråle samme tro­værdighed som et .dk-domæne.

#3: Navnet skal udstråle autoritet

Autoritet er det nye buzz­word i affil­i­ate-branchen. Det er vigtigt, at dit frem­står som en tro­værdig og autoritær kilde, hvis du vil have folk over­be­vist om, at den infor­ma­tion, de find­er på dit web­site, rent fak­tisk er sand – og der­for værd at stole på.

Væl­ger du et for sjovt eller user­iøst navn, er det vanske­ligt at over­be­vise dine besø­gende om, at de skal købe de pro­duk­ter, du hen­vis­er til. Det vil give dig langt bedre forud­sæt­ninger for at skabe et tro­værdigt omdømme, hvis du væl­ger behan­dler domæ­ne­navnet på dit affil­i­ate-pro­jekt på samme måde, som hvis du skulle starte en virk­somhed.

#4: Vælg et domænenavn, der ikke er for snævert

Det kræver mange kræfter at bygge et ordentligt affil­i­ate-site, der får besø­gende og skaber kon­ver­t­eringer. Af samme årsag gør du klogt i ikke at vælge et domæ­ne­navn, der er for snævert – eksem­pelvis ved at inklud­ere navnet på det pro­dukt, du ønsker at pro­mo­vere, i domæ­ne­navnet.

Selvom det var en meget udbredt teknik før i tiden, bør du overve­je det en ekstra gang. Ved at vælge et exact match-domæ­ne­navn begrænser du dine mulighed­er for at udvide til andre pro­duk­ter på et senere tid­spunkt. Det kan risikere at betyde, at du skal til at starte for­fra med et nyt site, hvilket i bund og grund er meningsløst, når du kunne have val­gt et domæ­ne­navn, der favnede bredere, til at starte med.

GD Star Rat­ing
load­ing…
4 overve­jelser, du bør gøre dig, når du væl­ger domæ­ne­navn til dit affil­i­ate-pro­jekt, 5.0 out of 5 based on 2 rat­ings
Gratis e‑bog om affil­i­ate mar­ket­ing
Lær hvor­dan du tjen­er penge på net­tet med min gratis e‑bog “Affil­i­ate mar­ket­ing for nyb­eg­y­n­dere”, og få løbende gode tips og tricks til at opti­mere dine sites.

Skriv en kommentar

Jeg sender kun sjældent en mail med tips og tricks, som jeg ikke deler på bloggen.